Konferencja w Puszczykowie

W dniach 16-18 maja 2018 r., w pięknym ośrodku Lasów Państwowych w Puszczykowie k. Poznania, malowniczo położonym nad samą Wartą, odbyła się międzynarodowa konferencja archeologiczna „Archeologia styków – przestrzeń i czas / Schnittstellen Archäologie– Raum und Zeit”,  zorganizowana wspólnie przez Instytut Archeologii Uniwersytetu in. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dr hab. Andrzej Michałowski prof. UAM), Instytut Archeologii UMCS (dr hab. Piotr Łuczkiewicz prof. nadzw.)  oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego (dr hab. Jan Schuster prof. UŁ). Partnerem konferencji był także Zespół Badań nad Schyłkiem Starożytności przy Komitecie Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN.

W konferencji uczestniczyło ogółem 38 uczestników z Polski, Niemiec, Austrii i Czech. W ciągu 3 dni obrad  wygłosili oni 22 referaty, w sesji posterowej zostało omówionych 7 posterów. Było to już drugie, cykliczne spotkanie w tym samym miejscu, pomyślane jako jak kontynuacja konferencji „Kulturkonzepte und konzipierte Kulturen”, która odbyła się tu w maju 2015. Tym razem problematyka obrad dotyczyła głównie zagadnień kontaktów kulturowych i etnicznych w młodszym okresie przedrzymskim, rzymskim i wędrówek ludów oraz problemów zazębiania się epok i tradycji. Duży blok programowy poświęcony był także stykowi archeologii z naukami ścisłymi – analizom fizyko chemicznym ceramiki  i perspektywom poznawczym takich badań  dla wnioskowania archeologicznego.

Instytut Archeologii UMCS reprezentowany był przed dr. Michaela Erdricha prof. UMCS, który zaprezentował referat „Kontinuitäten und Diskontinuitäten in der Zusammensetzung des materiellen Niederschlags von Nord-Süd Kontakten”. Dr hab. Piotr Łuczkiewicz prof. nadzw. wygłosił natomiast dwa referaty, obydwa wspólnie z dr Małgorzatą Daszkiewicz (Excellence Cluster TOPOI Berlin): „Der Siedlungskomplex von Sobieszyn, Wojewodschaft Lublin, im Licht physikalischer und chemischer Keramikuntersuchungen” oraz „What shall we put in the grave? Physical and chemical analyses of ceramics from a younger Pre-Roman period, Roman period and Migration period at a cemetery in Malbork-Wielbark, northern Poland”). Wszystkie referaty wygłoszone na tym bardzo owocnym naukowo spotkaniu zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym, którego wydanie planowane  jest na koniec przyszłego roku.

    Aktualności