Procedura związana z realizacją wniosku o świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie przysługuje, jezeli:

 • Umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.
 • Suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
 • Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej, jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • Brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Zamieszkanie na terytorium Polski i posiadanie polskiego obywatelstwa lub prawa czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 • Brak możliwości wykonywania umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Szczegółowe informacje oraz wzór oświadczenia znajdują się w załączniku.

  Komunikaty

  Data dodania
  15 maja 2020