Komunikat dot. organizacji pracy w okresie zagrożenia epidemicznego

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw wyjątkowej sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy, aby usprawnić naszą pracę, informuję wszystkich pracowników odpowiedzialnych za organizację i rozliczanie czasu pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych UMCS, że będzie odbywało się to wyłącznie na podstawie list obecności. W związku z tym odstępujemy od obowiązku raportowania zdalnej pracy poszczególnych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi drogą e-mailową.

Jednocześnie w związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 31 marca 2020 r., poz. 568) zwracam się do Państwa z prośbą o wprowadzanie odpowiednich oznaczeń na listach obecności pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

  • dni pełnionych przez pracowników dyżurów na stanowisku pracy – litera D
  • dni wykonywania przez pracowników pracy zdalnej – litera Z
  • dni przebywania na kwarantannie – litera K

Ponadto zwracam się z prośbą do wszystkich pracowników naszej Uczelni, którzy korzystali z możliwości wzięcia opieki nad dzieckiem do lat 8 z tytułu zamknięcia żłobka/przedszkola/szkoły, czy też innej nieobecności o terminowe dostarczenie stosownych dokumentów do Centrum Kadrowo-Płacowego, co umożliwi prawidłowe rozliczenie czasu pracy i rozliczenie tych ww. nieobecności w terminach wypłat wynagrodzeń. W przypadku przebywania na kwarantannie proszę o dostarczenie decyzji administracyjnej tylko w sytuacji, jeżeli nie świadczyli Państwo pracy zdalnej.

Oryginalne dokumenty należy przekazać w kopertach drogą pocztową lub przez Kancelarię UMCS.

Z poważaniem
Agnieszka Krukowska
Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego

    Aktualności

    Data dodania
    8 kwietnia 2020