Koło Naukowe Miłośników Języka i Kultury Rosyjskiej

Cele Organizacji:

Data powstania Koła – styczeń 2018 r.
Celami Koła są:

 • pogłębianie wśród członków Koła wiedzy humanistycznej;
 • popularyzacja wiedzy o kulturze rosyjskiej;
 • pogłębianie oraz rozwój zainteresowań filologicznych członków Koła w zakresie języka rosyjskiego;
 • budzenie zainteresowań naukowych studentów;
 • angażowanie studentów w prace naukowe i badawcze;
 • pomoc w rozpowszechnianiu i publikowaniu osiągnięć naukowych członków Koła;
 • nawiązywanie kontaktów naukowych i współpracy z innymi organizacjami studenckimi, a także z pozauczelnianymi jednostkami naukowymi, gospodarczymi i administracyjnymi, towarzystwami, fundacjami oraz innymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie podejmowania działalności naukowej i kulturalnej;
 • nawiązywanie kontaktów naukowych i współpracy ze studentami, kołami naukowymi, organizacjami prowadzącymi podobną działalność w kraju i za granicą;
 • promowanie działalności Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS.

Koło realizuje cele poprzez:

 • spotkania tematyczne i dyskusje z udziałem członków Koła i zaproszonych gości;
 • spotkania z przedstawicielami świata nauki i kultury;
 • studenckie konferencje, debaty i sesje naukowe;
 • uczestnictwo w krajowym i zagranicznym studenckim ruchu naukowym, w tym wyjazdy na międzynarodowe olimpiady, konkursy  oraz studenckie festiwale w zakresie języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej;
 • wystawy i ekspozycje;
 • prezentowanie osiągnięć własnych Koła.

Zarząd Koła:

Prezes – Piotr Gontaruk (rusycystyka III rok 1 st.)
Z-ca Prezesa – Amanda Czechowska (rusycystyka III rok 1 st.)
Sekretarz – Tatsiana Hardziuk (rusycystyka III rok 1 st.)
Skarbnik – Agnieszka Kwaśniak (rusycystyka III rok 1 st.)

Siedziba Organizacji:

Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin
Nowa Humanistyka, s. 102B (I p.)

Dane kontaktowe:
E-mail: kolomilosnikow_ros@wp.pl

Zapraszamy do współpracy i kontaktu!

Opiekun naukowy:
mgr Elwira Michalska
E-mail: e.michalska@poczta.umcs.lublin.pl