Koło Naukowe Infobrokeringu i Nowych Technologii „InfoHunters”

Cele Koła: 

  1. Rozwijanie zainteresowań naukowych oraz poszerzanie wiedzy studentów z zakresu informacji w e-społeczeństwie;
  2. Promowanie działalności Wydziału Humanistycznego oraz kierunków studiów prowadzonych w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS;
  3. Prowadzenie badań oraz wspieranie inicjatyw z zakresu infobrokeringu;
  4. Popularyzacja świadomości społecznej z zakresu gospodarki opartej na wiedzy, społeczeństwa informacyjnego, praktycznego zastosowania nowych technologii i usług w środowisku cyfrowym;
  5. Integracja i aktywizacja środowiska studenckiego do działania naukowego, badawczego i społecznego;
  6. Wspieranie członków Koła w ich samokształceniu i prowadzonej działalności;
  7. Wspieranie wszelkich inicjatyw o charakterze naukowym, kulturalnym, medialnym, edukacyjnym i biznesowym przyczyniających się do rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy.

Siedziba Organizacji:
Wydział Humanistyczny UMCS
Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 4A p. 021
20-031 Lublin

Kontakt:
infohunters@outlook.pl
Strona www
Fanpage

Opiekun: 
mgr Lidia Jarska

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/087/2013