Koło Naukowe "Doradztwo i komunikacja w biznesie"

Cele Koła:

 • zgłębianie i doskonalenie wiedzy na temat doradztwa i komunikacji w biznesie, a także rozwijanie osobistych pasji i zainteresowań w sekcjach tematycznych;
 • rozwój naukowy i personalny członków Koła;
 • wymiana doświadczeń, poglądów oraz idei na tematy związane z humanistyką i naukami społecznymi;
 • nawiązanie kontaktów i współpraca z innymi organizacjami;
 • praca na rzecz studentów specjalności Doradztwo i komunikacja w biznesie;
 • promowanie wyżej wymienionych studiów oraz ścisła współpraca ze szkołami średnimi;
 • ogólna działalność dla dobra Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS oraz Uczelni.

Koło realizuje ustalone cele poprzez:

 • organizowanie wykładów otwartych, debat, wyjazdów naukowych;
 • organizowanie konferencji, warsztatów i szkoleń;
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami świata biznesu, nauki, kultury i polityki;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami organizacji o tym samym lub podobnym profilu w innych ośrodkach akademickich;
 • zbieranie i upowszechnianie informacji służących studentom specjalności Doradztwo i komunikacja w biznesie za pośrednictwem Internetu;
 • informowanie o pracach Koła oraz prezentowanie własnych osiągnięć za pomocą środków masowego przekazu;
 • w ramach realizacji swoich celów Koło współpracuje z władzami Uczelni, a w szczególności w działaniach promocyjnych i edukacyjnych poprzez współpracę  z jednostkami zajmującymi się promocją Uczelni.

Projekty realizowane przez Koło:

Nazwa projektu: "RODACY BOHATEROM. Paczka dla polskiego Kombatanta na Kresach"

 • Projekt realizowany jest w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych
 • Cykliczność – coroczny

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Koło Naukowe Doradztwo i komunikacja w biznesie od 2014 roku wspierają ogólnopolską akcję świąteczną RODACY BOHATEROM. Paczka dla polskiego Kombatanta na Kresach organizowaną przez Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN. Celem akcji jest pomoc polskim kombatantom pozostającym po wojnie za wschodnią granicą. Zebrane w trakcie akcji dary, kartki z życzeniami świątecznymi oraz listy od rodaków z Polski są przekazywane wszystkim potrzebującym, którzy przebywają obecnie m.in. na terytorium Republiki Białoruskiej, Republiki Litewskiej oraz Ukrainy. Zbiórka darów rzeczowych odbywa się na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin.

Siedziba Organizacji:
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/335 
20-031 Lublin

Kontakt:
dikwb@vp.pl
Facebook

Opiekun Koła:
dr Monika Baczewska-Ciupak
m.baczewska-ciupak@poczta.umcs.lublin.pl

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/097/2014