Kognitywistyka

 Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Strona internetowa:

Kontakt:

Jesteśmy na Facebooku:

Jak zostać studentem? Rekrutacja krok po kroku.


 

Studia I stopnnia

 • licencjat 3-letni, profil ogólnoakademicki

Zasady kwalifikacji

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu maturalnego pisemnego z przedmiotów:

 • język angielski,
 • dwa przedmioty spośród: język polski, filozofia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, geografia, chemia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (inny niż angielski).

Opis

Kognitywistyka to interdyscyplinarna dziedzina odpowiadająca na pytanie: czym jest i jak działa umysł. Studenci kognitywistyki zdobywają wiedzę o psychologicznych mechanizmach ludzkiego umysłu (poznania), ich neurobiologicznych podstawach, języku rozumianym jako zdolność umysłowa i narzędzie komunikacji i manipulacji, komputerowych środkach symulacji umysłu. Studenci poznają metody poszczególnych dyscyplin kognitywistycznych (jak badać procesy psychiczne, jak je modelować komputerowo, jak bada się aktywność mózgu, jak modelować działanie mózgu, jak wykorzystywać statystykę w badaniach). Studenci uczą się również wykorzystywać wiedzę w tworzeniu przekazów językowych i analizie szeroko rozumianej komunikacji. Ostatecznie studenci poznają współczesne kontrowersje i dyskusje dotyczące umysłu, jego natury i funkcjonowania, jak: problem świadomości, emocji i motywacji, roli ciała w poznaniu, relacji między umysłem a światem.

Studenci zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się językiem angielskim (wybrane zajęcia prowadzone są w języku angielskim)

Program studiów przewiduje m.in:

 • 4 kursy wprowadzające (I semestr)
 • 9 kursów obowiązkowych (II-VI semestr): Psychologia poznawcza, Language and Cognition, Podstawy Sztucznej Inteligencji, Ogólna metodologia nauk, Znak i znaczenie, Neuronauka poznawcza, Philosophy of Mind, Sieci neuronowe oraz Cognitive Semiotics
 • 15 kursów do wyboru z 6 bloków: nauki o poznaniu i wiedzy, psychologia-neuronauka, IT, sztuczna inteligencja, język i działanie, logika i metodologia.

W ramach studiów kognitywistycznych student wybiera (w porozumieniu z tutorem) tzw. ścieżkę kształcenia – zestaw kursów realizowanych w ciągu 3 lat studiów.

Zajęcia dla naszych studentów prowadzą pracownicy: Instytutu Filozofii, Instytutu Informatyki, Instytutu Anglistyki, Instytutu Psychologii, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Szpitala Wojewódzkiego oraz naukowcy z Center for Cognitive Semiotics przy Uniwersytecie w Lund.

Informacje dotyczące programu studiów można znaleźć pod adresem:  http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl

Sylwetka Absolwenta:

Po ukończeniu studiów absolwent m.in.:

 • posiada wiedzę praktyczną z zakresu podstaw IT, w tym: administrowania serwerem w środowisku systemu Linux, tworzenia i administrowania serwisami internetowymi, programowania w wybranym języku
 • posiada podstawy teoretyczne z zakresu filozofii umysłu, logiki, sztucznej inteligencji, językoznawstwa, semiotyki, psychologii, neuronauki, inżynierii wiedzy
 • specjalizuje się w wybranej dyscyplinie kognitywistyki (zgodnie z realizowana ścieżką kształcenia)
 • posiada umiejętności analitycznego myślenia i (twórczego) rozwiązywania problemów
 • potrafi wykorzystać środki językowe i pozajęzykowe w konstruowaniu komunikatów
 • potrafi realizować zadania wymagające pracy w grupie i kooperacji; jest w stanie realizować projekty interdyscyplinarne.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m. in. w:

 • sektorze IT
 • agencjach reklamowych i public relations, mass mediach
 • firmach zajmujących się analizą i udostępnianiem zanalizowanych informacji (Big Data)
 • ośrodkach wykorzystujących badania mózgu w terapiach (np. neurofeedback)
 • instytutach naukowych.

Możliwości rozwoju

 • Koło Kognitywistyki UMCS (http://bacon.umcs.lublin.pl/~kognitywistyka/)
 • ERASMUS: Aarhus University (Dania), Linköping University (Szwecja), Radboud University (Holandia) oferują udział w programach kognitywistycznych,. Ponadto Wydział Filozofii i Socjologii UMCS podpisał umowy o wymianie studentów z uniwersytetami Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Słowacji, Rumunii oraz korzysta z umów Wydziałów Politologii i Humanistyki.
 • Program wymiany studenckiej MOST

Wydział Filozofii i Socjologii oferuje studentom możliwość udziału w Kołach Naukowych:

 • Koło Naukowe Estetyków
 • Koło Naukowe Studentów Socjologii
 • Studenckie Koło Naukowe Socjologów i Organizacji
 • Koło Naukowe Badania Religii
 • Koło Naukowe Europeistyki UMCS
 • Koło Naukowe „Doradztwo i komunikacja w biznesie”

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, zamieszczone są na stronach internetowych:

http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/kognitywistyka.umcs


Studia II stopnia

 • 2-letnie, magisterskie, profil ogólnoakademicki

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych kognitywistyki. Dla absolwentów kierunków innych niż kognitywistyka warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej motywacji do podjęcia studiów kognitywistycznych oraz powiązań dotychczas studiowanego kierunku z kognitywistyką lub podstawowej problematyki kognitywistycznej. Rozmowa będzie oceniana w skali od 2 do 5.

Opis

Głównym celem (interdyscyplinarnego) kierunku Kognitywistyka (studia II-go stopnia) jest wykształcenie specjalistów o wielorakich kompetencjach ułatwiających dostosowanie się do społeczeństwa technologicznego i informacyjnego, w szczególności do złożonego i zmiennego rynku pracy. Studenci zapoznają się z aktualnymi badaniami nad językiem i poznaniem z trzech głównych perspektyw: psychologii kognitywnej, sztucznej inteligencji oraz językoznawstwa kognitywnego. Program studiów pozwala na głębokie zrozumienie formalnych, neuropsychologicznych i językowych podstaw poznania i komunikacji, które mają istotne znaczenie we współczesnym świecie opartym na (inżynierii) wiedzy.

Program realizowany jest we współpracy z Instytutem Informatyki, Instytutem Anglistyki, Instytutem Psychologii oraz Zakładem Logopedii.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Human Problem Solving, Psychologia rozwojowa, Neuropsychologia, Neuro- i psycholingwistyka, Neuroestetyka, Neuromodelowanie, Systemy eksperckie, Warsztaty medialne.

Studia są realizowane w języku polskim i angielskim (wybrane kursy)

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl

Brak specjalności - prowadzone są indywidualne ścieżki kształcenia.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada wiedzę zawodową z zakresu podstaw systemów eksperckich, programowania, modelowania,
 • posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą komunikacji we współczesnym społeczeństwie informacyjnym,
 • posiada podstawy teoretyczne z zakresu metod formalnych, sztucznej inteligencji, neuropsychologii i neurolingwistyki, antropologii poznawczej,
 • ma umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi przy wyszukiwaniu i analizie informacji, analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, głębokiego rozumienia przekazów medialnych i komunikacji społecznej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • ośrodkach przetwarzania danych
 • agencjach reklamowych, public relations oraz mass-mediach
 • serwisach internetowych
 • instytutach naukowych

Możliwości rozwoju:

Wydział Filozofii i Socjologii oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Koło Kognitywistyki UMCS (http://bacon.umcs.lublin.pl/~kognitywistyka/)
 • ERASMUS: Aarhus University (Dania), Linköping University (Szwecja), Radboud University (Holandia) oferują udział w programach kognitywistycznych,. Ponadto Wydział Filozofii i Socjologii UMCS podpisał umowy o wymianie studentów z uniwersytetami Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Słowacji, Rumunii oraz korzysta z umów Wydziałów Politologii i Humanistyki.
 • Program wymiany studenckiej MOST

Dodatkowe informacje

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronach internetowych:

http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/kognitywistyka.umcs