Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:                                                                                                                       

1.            administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel./ fax.: +48 81 537 59 65, adres email: konferencja.mikroorganizmy2020@umcs.lublin.pl;   

2.            inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest Pani Elżbieta Krzyżak, kontakt: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl /;                

3.            Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w 56. Konferencji Mikrobiologicznej „Mikroorganizmy Różnych Środowisk” organizowanym w dniach 21-22.09.2020  r. przez Katedrę Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Wydział Biologii i Biotechnologii, UMCS w Lublinie, organizacji i komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją konferencji, udokumentowania jej przebiegu, w tym sporządzenia listy uczestników, wydania zaświadczeń uczestnictwa, celach archiwalnych, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę organizowanych przez UMCS – także w celu wysłania takich informacji w przyszłości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, czyli fakt, że jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie kształcenia, działalności naukowej, kształtowania postaw obywatelskich, a także uczestnictwa w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach, art. 6 ust. 1 lit. c w związku z wymogami przepisów prawa oraz aktów prawa wewnętrznego obowiązującego w UMCS. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez UMCS w przyszłości podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem;                                                    

4.            podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, w tym zaangażowanych w organizację lub obsługę konferencji;                                     

5.            dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konferencji będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania, a także przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji przez uczelnię, w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przechowywane wg Instrukcji Kancelaryjnej Nr 1/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r.                                                  

6.            posiada Pani/Pan:                                     

a)            na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;                                                  b)           na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;                                                      c)            na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,                                                              

d)           na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;                                e)              na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,                   

f)            na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,                   

g)            prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;7.      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, nie będą one również podlegały profilowaniu,                                                        8.        podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, bez ich podania nie będzie możliwy udział w konferencji.                

9.            Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania konferencji, będą wykonywane w jej trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronach internetowych należących do UMCS.