Klauzula informacyjna dla uczestników

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW DRZWI OTWARTYCH UMCS W DNIU 21.03.2022 r.

Organizatorem Drzwi Otwartych UMCS (dalej jako „Impreza”) jest Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20 – 031 Lublin, NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353 (dalej jako „Organizator”),

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), uczelnia informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w trakcie Drzwi Otwartych UMCS będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.
2. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: dane.osobowe@mail.umcs.pl
3. Uczestnikiem imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze w niej udział.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych podczas imprezy Drzwi Otwarte UMCS stanowi art. 6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO), czyli Państwa zgoda.
5. Istnieje możliwość, że przebieg imprezy, w tym wizerunek, głos i wypowiedzi Uczestników, będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
6. W związku z tym, każdy Uczestnik biorąc udział w niniejszej imprezie, wyraża jednocześnie nieodpłatnie zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) wykorzystanie swojego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w jej trakcie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez ich publikację w całości lub we fragmentach na portalach społecznościowych (takich jak np. facebook, you tube, instagram), w TV UMCS i na stronie internetowej UMCS - www.umcs.pl, jak również na stronach internetowych podmiotów z nim współdziałających w zakresie realizacji jego celów statutowych, jak również w wykonywanych na zlecenie Organizatora publikacjach, prezentacjach i materiałach go promujących,
7. Zgoda, o której mowa w pkt. 6 powyżej odnosi się do wykorzystania wizerunku, głosu i wypowiedzi Uczestników w powyżej wskazanym zakresie oraz na wszelkich znanych Organizatorowi w dniu imprezy polach eksploatacji, w szczególności:

 • utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym (na nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej w tym w Internecie),
 • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,
 • publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie,
 • wypożyczenie, najem, użyczenie nośników, na których utrwalono wizerunek, głos, wypowiedź,
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 • wykorzystanie na różnego rodzaju stronach internetowych (m.in. www.umcs.pl).

8. Państwa dane osobowe, w szczególności wizerunek, będą przetwarzane w celu informowania i promowania w mediach oraz publikacjach działalności Organizatora.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w tym wyłącznie osoby zatrudnione i upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach swoich obowiązków służbowych.
11. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej.
12. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w szczególności wizerunku, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzana na podstawie niniejszej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania, mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie chronionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec tych intersów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

13. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ich ochrony.
14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego przez Administratora.