Klauzula informacyjna dla uczestników

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW DRZWI OTWARTYCH UMCS W DNIU 06.03.2020 r. 

 1. Organizatorem Drzwi Otwartych UMCS (dalej jako „Impreza”) jest Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej,  pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20 – 031 Lublin, NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353 (dalej jako „Organizator”),

 2. Uczestnikiem imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze w niej udział (dalej jako „Uczestnik”),

 3. Istnieje możliwość, że przebieg imprezy, w tym wizerunek, głos i wypowiedzi Uczestników, będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,

 4. W związku z tym, każdy Uczestnik biorąc udział w niniejszej imprezie, wyraża jednocześnie nieodpłatnie zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) wykorzystanie swojego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w jej trakcie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez ich publikację w całości lub we fragmentach na portalach społecznościowych (takich jak np. facebook, you tube, instagram), w TV UMCS i na stronie internetowej UMCS - www.umcs.pl, jak również na stronach internetowych podmiotów z nim współdziałających w zakresie realizacji jego celów statutowych, jak również w wykonywanych na zlecenie Organizatora publikacjach, prezentacjach i materiałach go promujących,

 5. Zgoda, o której mowa powyżej odnosi się do wykorzystania wizerunku, głosu i wypowiedzi Uczestników w powyżej wskazanym zakresie oraz na wszelkich znanych Organizatorowi w dniu imprezy polach eksploatacji, w szczególności:
 • utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym (na nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej w tym w Internecie),
 • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,
 • publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie,
 • wypożyczenie, najem, użyczenie nośników, na których utrwalono wizerunek, głos, wypowiedź,
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 • wykorzystanie na różnego rodzaju stronach internetowych (m.in. www.umcs.pl),

6. Państwa dane osobowe, w szczególności wizerunek, będą przetwarzane w celu informowania i promowania w mediach oraz publikacjach działalności Organizatora,

7.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w szczególności wizerunku, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzana na podstawie niniejszej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania, mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie chronionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec tych intersów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ich ochrony.