kierunki muzyczne I stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021
UWAGA!!! Nowe zasady kwalifikacji w związku z ograniczoną działalnością Uczelni z powodu epidemii Covid-19
REKRUTACJA W TRYBIE ZDALNYM

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej - kontakt pod numerem telefonu: 519 369 615
System internetowej rejestracji kandydatów: www.irk.umcs.lublin.pl

Kierunki studiów I stopnia:
- jazz i muzyka estradowa,
- edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Do rekrutacji przystąpić może każdy, kto ukończył szkołę średnią i otrzymał świadectwo dojrzałości. Nie obowiązują żadne limity wieku.

Kandydat zobowiązany jest do przesłania w  terminie 
od 8 czerwca do 5 sierpnia 2020 r. nagrań audio-video

Wymogi techniczne nagrań:

 • nazwa pliku powinna zawierać nazwisko, imię i kierunek w formacie: nazwisko_imie_kierunek
 • do nagrania możliwe jest wykorzystanie kamery, wszelkiego sprzętu fotograficznego, smartfonu, tabletu, komputera itp.
 • materiał video musi posiadać minimalną rozdzielczość 720p, minimum 25kl/sek., powinien być zakodowany w jednym z popularnych kodeków najlepiej formacie mp4i przygotowany do odtwarzania w Windows Media Player
 • montaż i edycja nagrań w ciągu trwania prezentacji poszczególnych komponentów egzaminu są niedozwolone, dozwolone jest natomiast przesłanie poszczególnych utworach w osobnych plikach
 • pliki (w sumie) nie powinny być większe niż 1GB
 • ścieżka audio powinna być w jakości, która umożliwi komisji egzaminacyjnej wychwycenie wszelkich niuansów. W rejestratorze video z którego kandydat będzie korzystał, powinny być wyłączone wszelkie opcje, które mogą powodować zniekształcenia dźwięku, takie jak: odszumianie, kompresor, itp. Za jakość dźwięku odpowiada kandydat
 • ustawienie wykonawcy względem kamery ma umożliwić widoczność całej sylwetki wykonawcy wraz z jego aparatem gry lub śpiewu
 • pomieszczenie, w którym dokonywane jest nagranie, powinno być dobrze oświetlone
 • za ostateczny kształt i jakość nagrania odpowiedzialny jest kandydat
 • komisja egzaminacyjna nie odpowiada za błędy techniczne nadesłanego materiału, które uniemożliwiają jego odtworzenie

Nagranie audio-video powinno rozpoczynać się od przedstawienia z imienia i nazwiska, okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość (z widocznym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem) i krótkiej wypowiedzi dotyczącej dotychczasowej edukacji muzycznej kandydata. Dopuszczalne jest dołączenie do dokumentacji autoprezentacji w formie pisemnej.

Pliki audio-video należy przesłać za pośrednictwem platformy WeTransfer,  
a wygenerowany link umieścić w korespondencji mailowej:

do korespondencji należy dołączyć oświadczenie o samodzielnym wykonaniu nagranych utworów (plik do pobrania poniżej):

 

 

adres do  przesłania plików dla kierunku jazz i muzyka estradowa, I stopnia: arl-jaz-s1@poczta.umcs.lublin.pl 
adres do  przesłania plików dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I stopnia: 
arl-eam-s1@poczta.umcs.lublin.pl
dla tego kierunku istnieje także możliwość wysłania pliku zarejestrowanego na płycie DVD pocztą na adres:
Instytut Muzyki WA UMCS
Al. Kraśnicka 2a
20-718 Lublin,  z dopiskiem: rekrutacja
UWAGA! 5 sierpnia jest ostateczną datą dostarczenia a nie wysłania przesyłki!
otrzymanie plików zostanie potwierdzone na adres zwrotny.

Zasady kwalifikacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I stopnia

Podstawą kwalifikacji jest nadesłanie materiałów audio-video sprawdzających zdolności i umiejętności muzyczne w zakresie:

 1. słuchu muzycznego i predyspozycji manualnych
 2. umiejętności gry na wybranym instrumencie lub śpiewu solowego

Ad.1 nagranie audio-video powinno zawierać:
dwa ćwiczenia  z „Małego solfeża” J. Lasockiego - po jednym z zestawu nr 1 i nr 2 (do zaśpiewania nazwami literowymi lub solmizacyjnymi z taktowaniem) dla osób mniej zaawansowanych muzycznie
lub
dwa ćwiczenia z „Solfeża” J. Lasockiego po jednym z zestawu nr 3 i 4 (do zaśpiewania nazwami literowymi lub solmizacyjnymi z taktowaniem) dla osób bardziej zaawansowanych muzycznie
Zestaw nr 1 - ćw. 216, 302, 339, 403
Zestaw nr 2 - ćw. 228, 317, 362, 412
Zestaw nr 3 – ćw. 187, 217, 300, 654
Zestaw nr 4 – ćw. 212, 274, 353, 412
Nuty w załączniku

Ad. 2.
Instrument – wykonanie dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze (solo lub z akompaniamentem – dotyczy instrumentu innego niż fortepian).
Śpiew - wykonanie pieśni artystycznej oraz piosenki z repertuaru szkolnego lub popularnego (a cappella lub z akompaniamentem).
Poszczególne części sprawdzianu praktycznego oceniane są skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik sprawdzianu praktycznego wynosi 22 punkty tj. po minimum 11 punktów z każdej części sprawdzianu. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z poszczególnych części sprawdzianu praktycznego.

Zestawy ćwiczeń:

 

 

Zasady kwalifikacji na kierunek jazz i muzyka estradowa, I stopnia

Podstawą kwalifikacji jest ocena nadesłanych materiałów audio-video sprawdzających umiejętności wykonawcze w zakresie przedmiotu kierunkowego:

 1. śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalizację wokalną)
 2. gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalizację instrumentalną) 

Ad 1.  śpiew solowy – nagranie audio-video powinno zawierać:

 • dowolny standard jazzowy w języku angielskim, utwór dowolny w języku polskim (w przypadku obcokrajowców w języku dowolnym). Utwory muszą być wykonane z akompaniamentem fortepianu lub sekcji rytmicznej (instrument harmoniczny, bas, perkusja) Dopuszczalne jest użycie akompaniamentu z płyty lub aplikacji komputerowej. Uwaga! Nagranie może pochodzić z występów kandydata, które miały miejsce w bieżącym roku kalendarzowym.

Ad 2.  gra na wybranym instrumencie - nagranie audio-video powinno zawierać: 

 • kontrabas, gitara basowa: dowolny standard jazzowy (do wyboru: blues, swing, ballada, even eights lub latin) i utwór dowolny. Standard musi zawierać walking bass i improwizację basisty. Utwory muszą być wykonane z akompaniamentem sekcji rytmicznej (instrument harmoniczny i perkusja). Dopuszczalne jest użycie akompaniamentu z płyty lub aplikacji komputerowej Uwaga! Nagranie może pochodzić z występów kandydata, które miały miejsce w bieżącym roku kalendarzowym.
 • perkusja: dowolny standard jazzowy utrzymany w stylistyce swingowej, utwór dowolny, improwizowane solo wykonane in time (wskazane jest solo na bazie standardu jazzowego z uwzględnieniem jego formy). Utwory muszą być wykonane z akompaniamentem sekcji rytmicznej (instrument harmoniczny i bas). Dopuszczalne jest użycie akompaniamentu z płyty lub aplikacji komputerowej. Uwaga! Nagranie może pochodzić z występów kandydata, które miały miejsce w bieżącym roku kalendarzowym.
 • pozostałe instrumenty: dowolny standard jazzowy o formie temat-improwizacja-temat (do wyboru: blues, swing, ballada, even eights lub latin) i utwór dowolny. Utwór dowolny może być wykonany solo, standard musi być wykonany z akompaniamentem sekcji rytmicznej (bas i perkusja). Dopuszczalne jest użycie akompaniamentu z płyty lub aplikacji komputerowej. Uwaga! Nagranie może pochodzić z występów kandydata, które miały miejsce w bieżącym roku kalendarzowym.

Sprawdzian podlega ocenie w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik sprawdzianu z przedmiotu kierunkowego wynosi 16 punktów.

Harmonogram przebiegu rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia
w Instytucie Muzyki na rok akademicki 2020/2021

1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
30 lipca - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla kandydatów przystępujących do egzaminów wstępnych
3-5 sierpnia - egzaminy wstępne (rozmowy kwalifikacyjne i sprawdziany uzdolnień kierunkowych)
10 sierpnia - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
13-14 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia
17 sierpnia - ogłoszenie kolejnej listy (2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
19-20 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy (2)
21 sierpnia - ogłoszenie kolejnej listy (3) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
24 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy (3).