UCHWAŁA Nr XXIV – 16.12/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie określa zasady przyjmowania kandydatów na studia doktoranckie.

O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu Diamentowy Grant, o którym mowa w art. 187a ust. 1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest założenie przez niego osobistego konta i wybór kierunku studiów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej IRK. IRK funkcjonuje pod adresem: irk.umcs.lublin.pl. Kandydaci korzystają z dostępu do IRK we własnym zakresie.

Kandydat na studia doktoranckie posiadający kwalifikacje drugiego stopnia składa:

  1. podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu IRK;
  2. zwięzły opis zawierający informacje o ukończonych studiach wyższych kończących się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia, o temacie i rezultatach pracy dyplomowej, o zainteresowaniach naukowych w zakresie wybranej dyscypliny i specjalności naukowej;
  3. kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczającą uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu);
  4. kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczającą uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku gdy zasady rekrutacji określone w załączniku nr 1 odnoszą się do średniej ocen uzyskanej na tym etapie kształcenia;
  5. poświadczoną przez UMCS kopię dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców paszportu;
  6. aktualną fotografią, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce;
  7. inne dokumenty wskazane w załączniku nr 1, w szczególności np.: opis proponowanego projektu badawczego.

Kandydat na studia doktoranckie będący beneficjentem programu Diamentowy Grant, a nieposiadający kwalifikacji drugiego stopnia, składa zaświadczenie o uczestnictwie w programie Diamentowy Grant wraz z opisem prowadzonych badań, kopię dyplomu poświadczającą uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wraz z suplementem (w przypadku absolwentów studiów I stopnia) lub zaświadczenie o ukończeniu III roku studiów (w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich) oraz dokumenty wymienione powyżej w punktach: 1, 6-7.

Do wymienionych dokumentów kandydat może dołączyć wykaz własnych publikacji i opinię nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, w ramach której przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne o predyspozycjach do pracy naukowej.

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do wprowadzenia elektronicznej wersji fotografii na osobiste konto w systemie IRK, oraz do wniesienia opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Szczegółowe kryteria kwalifikacji na studia doktoranckie określa załącznik nr 1, dodatkowo osoby nie będące obywatelami polskimi muszą spełnić wymagania określone w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3.

Limit przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/19.

Zasady przyjęć na rok akademicki 2018/2019

Wykaz kierunków - na rok akademicki 2018/19:

Kierunek Wydział Tryb
Biologia Wydział Biologii i Biotechnologii stacjonarne
Biotechnologia Wydział Biologii i Biotechnologii stacjonarne
Chemia Wydział Chemii stacjonarne
Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii Wydział Chemii stacjonarne
Doctoral Studies in Literature
and Linguistics (in English)
Wydział Humanistyczny stacjonarne
Ekonomia Wydział Ekonomiczny stacjonarne
Nauki o zarządzaniu stacjonarne
Filozofia Wydział Filozofii i Socjologii stacjonarne
Fizyka Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki stacjonarne
Międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie fizyki Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki stacjonarne
Geografia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej stacjonarne
Historia Wydział Humanistyczny stacjonarne
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (polonistyczne) Wydział Humanistyczny stacjonarne
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (neofilologiczne) Wydział Humanistyczny stacjonarne
Kulturoznawstwo Wydział Humanistyczny stacjonarne
Matematyka Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki stacjonarne
Nauki o mediach Wydział Politologii stacjonarne
Nauki o polityce Wydział Politologii stacjonarne
Nauki o polityce w j. angielskim Wydział Politologii stacjonarne
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej Wydział Filozofii i Socjologii stacjonarne
Pedagogika Wydział Pedagogiki i Psychologii stacjonarne
Prawo

Wydział Prawa i Administracji

stacjonarne,
niestacjonarne
Psychologia Wydział Pedagogiki i Psychologii

stacjonarne

Socjologia Wydział Filozofii i Socjologii stacjonarne