KATEDRA PRAWA INFORMATYCZNEGO I ZAWODÓW PRAWNICZYCH

Kontakt

Instytut Administracji i Prawa Publicznego, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-036 Lublin

Godziny dyżurów

 

Dyżury w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

 

   

Dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw. Kierownik Katedry, pok. 416, Wtorek 11.00-12.30

Dr hab. Grzegorz Kozieł, pok. 312, Piątek 8.45-9.30 i 11.15-12.00

Dr Marian Cichosz, pok. 701, Piątek 12.45 – 13.45

Dr Włodzimierz Gogłoza, pok. 701, Poniedziałek 12.45-14.15, Wtorek 12.45 – 14.15

Dr Monika Kępa, pok. 622, Poniedziałek 8.30 – 10.00, Wtorek 8.30 – 10.00

Dr Krzysztof Kukuryk, pok. 622, Wtorek: 11:00-12:30, Środa: 14:25-15:55

Dr Marzena Świstak - urlop naukowy

Dr Zbigniew Władek, pok. 613 lub s. 3, Poniedziałek 10.00 – 11.10, Wtorek 14.10-15.10

Mgr Natalia Karpiuk, pok. 701, Poniedziałek 17.30-19.00, Środa 15.30-17.00

Mgr Sylwia Zaborska, pok. 613, Wtorek 8.00 – 9.30

Mgr Małgorzata Stręciwilk p. 613, Wtorek 11.15-12.45

Mgr Ireneusz Misiejuk (doktorant), pok. 622 Piątek 14.45 – 16.15

Mgr Piotr Pokorny (doktorant), pok. 312, Poniedziałek 12.00 – 13.30

Mgr Justyna Rokita – Kasprzyk (doktorant), pok. 622 Wtorek 12.00 – 13.30

Opis

Przedmioty powadzone przez pracowników Katedry:

 • Ewolucja ustroju państwa w zakresie funkcjonowania służb państwowych
 • Współczesne kultury prawne
 • Europejska kultura prawna
 • Profesje prawnicze
 • Obsługa prawna obrotu gospodarczego
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Organizacja i zarządzanie
 • Współczesna myśl organizatorska
 • Prawo w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami
 • Prawo subwencyjne
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa
 • Kultura organizacji
 • Etyka w biznesie
 • Własność prywatna w doktrynach prawnych
 • Komparatystyka prawnicza
 • Podstawy filozofii
 • Podstawy biojurysprudencji
 • Podstawy prawa medycznego dla prawników
 • Techniki decyzyjne
 • Technologia informacyjna
 • Administracja elektroniczna
 • Narzędzia informatyczne w biznesie
 • Kształtowanie kompetencji kierowniczych

Konferencje zorganizowane przez Katedrę:

20. VI 2016 „Wykonywanie zawodów prawniczych w obliczu planowanych reform” (we współpracy z Katedrą Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS w Lublinie). Program konferencji dostępny jest w załączniku.

 

 

Publikacje pracowników Katedry od 2014 roku:

Dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw.

 • Sędziowie i prokuratorzy Sądu Najwyższego mianowani na urzędy sędziowskie w Najwyższym Trybunale Administracyjnym [w:] Księga Jubileuszowa z okazji 95-lecia utworzenia NTA, wyd. NSA, Warszawa 2018
 • Ewolucja statusu radcy prawnego w postępowaniu karnym "Studia Iuridica Lublinensia" 25 (3) 2017, s. 63-84;
 • Sąd Najwyższy 1917-2017. Prezesi, sędziowie, prokuratorzy Sądu Najwyższego, Warszawa 2017, ss. 671;
 • Rys historyczny profesjonalnego świadczenia pomocy prawnej w Polsce [w:] Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, red. A. Bereza, VI wydanie uzupełnione, Warszawa 2017, s. 15-28;
 • Pierwsi Prezesi Sądu Najwyższego: V. Wacław Barcikowski (1887-1981), Radca prawny nr 169, 2017, s. 37-39; VI. Jan Wasilkowski (1898-1977), Radca prawny nr 170, 2017, s. 44-45; VII. Zbigniew Resich (1915-1989), Radca prawny nr 171, 2017, s. 44-45;
 • Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, VI wydanie uzupełnione, Warszawa 2017, ss. 622;
 • Opinia dotycząca projektów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych [w:] "Radca prawny. Zeszyty naukowe" nr 3 (8) 2016, s. 191-245 (współautor M.Araszkiewicz, W.Bujko, P.Mijal, Z.Pawlak, M.Sala-Szczypiński, P.Świrski);
 • Nowe uprawnienia radców prawnych i adwokatów w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP [w:] "Radca prawny. Zeszyty naukowe", nr 2(7) 2016, s. 29-58;
 • Sądownictwo obywatelskie w Królestwie Polskim z 1915 r. (współautor M. Świstak), "Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik", 2/2016, s. 25-33;
 • Sąd Najwyższy, Sąd Najwyższy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej po 1962 r. [w:] System Prawa Karnego Procesowego red. nacz. P. Hofmański, Sądy i inne organy postępowania karnego, t. V, red. nauk. Z. Kwiatkowski, Warszawa 2015, s. 670-690;
 • Polskie sądownictwo powszechne w latach 1917-1988 [w:] System Prawa Karnego Procesowego red. nacz. P. Hofmański, Sądy i inne organy postępowania karnego, t. V, red. nauk. Z. Kwiatkowski, Warszawa 2015, s. 43-154;
 • Zmiany zakresu pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych (1 października 1982 r. - 1 lipca 2015r.) "Radca Prawny. Zeszyty naukowe"nr 3(4)/2015, s. 41-65;
 • Polityczne i prawne uwarunkowania uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym w 1962 r. [w:] "Miscellanea Historico-Juridica", t. XIV, z. 1, 2015, s. 33-56;
 • Zmiany zakresu pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych (1 października 1982 r. – 1 lipca 2015r.) [w:] "Radca Prawny. Zeszyty naukowe", nr 3(4)/2015, s. 41-65;
 • Powszechna historia ustroju, Wybór źródeł, (współautor), Warszawa 2015, s. 135-444;
 • Zbiór przepisów samorządu radców prawnych, (wstęp i redakcja); wyd. 3, Warszawa 2015, ss. 351;
 • Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, V wydanie uzupełnione, Warszawa 2015, ss. 650;
 • Rys historyczny profesjonalnego świadczenia pomocy prawnej w Polsce [w:] Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, red. A. Bereza, V wydanie uzupełnione, Warszawa 2015, s. 15-28.
 • Sąd gminny dla mieszkańców Modliborzyc, jako przykład instytucji samorządowej w latach 1876-1915 [w:] Modliborzyce. Studia z dziejów miejscowości i gminy, praca zbiorowa pod red. D. Szulca, Lublin-Modliborzyce 2014-2015, s. 457-480;
 • Tradycje polskie i oraz rozwiązania obowiązujące w krajach Unii Europejskiej dotyczące pełnomocników uprawnionych do występowania przed sądami najwyższych instancji, "Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach", nr 3, 2014, s. 20-30;
 • Z dziejów sądownictwa lubelskiego. Historia budynku sądowego przy Krakowskim Przedmieściu 76 w Lublinie, "Krajowa Rada Sądownictwa" 4/2014, s. 31-38;
 • Projekt zmian ustawy o radcach prawnych, ukierunkowany na usprawnienie postępowania dyscyplinarnego w ocenie samorządu radcowskiego (współautor P. Kozłowska-Kalisz), "Radca Prawny" 2014, nr 149, Dodatek naukowy. Prawo, zawód, etyka i świat, s.7D-11D;
 • Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Romanowi A. Tokarczykowi, redakcja, wraz z Z. Władkiem, J. Stelmasiakiem, W. Gogłozą i K. Kukurykiem, 5 tomów:  T.1 Człowiek (ss. 488), T.2 Twórczość (ss. 470), T.3 Biojurysprudencja (ss. 432), T.4 Filozofia (ss. 544), T.5 Prawo (ss. 439),  Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2014

 

Dr hab. Grzegorz Kozieł

 • Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda, red. G. Kozieł, Lublin 2017, ss. 361.
 • Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Stanowienie, wykładnia i stosowanie, red. G. Kozieł, Lublin 2018, ss. 332.
 • Dopuszczalność i zasady przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 25.10.2017 r., C-106/16, Polbud-Wykonawstwo Sp. z o.o., Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 2, s. 35-42
 • Status prawy wierzyciela wspólnika w spółce jawnej. Uwagi materialnoprawne, Warszawa 2016, ss. 248.
 • Procesy transformacyjne spółki (w:) Spółka akcyjna. Meritum. Prawo spółek, red. A. Kidyba, wyd. 5, Warszawa 2016, s. 1901-1963. 
 • Aspects of the legal status of participants in Commercial Partnerships and Companies which facilitate the implementation of venture-capital support, as exemplified by the provisions of the Polish Commercial Companies Code (w:) 4-th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017, Conference Proceedings, ks. 1, cz. I, Political Sciences, Law, Finance, International Relations, Wiedeń 2017, s. 471-478
 • Zagadnienie dopuszczalności stosowania przepisów o wzorcach udostępnianych w systemie informatycznym do spółki partnerskiej i komandytowo-akcyjnej (w:) Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda, red. G. Kozieł, Lublin 2017, s. 253-264
 • Zakres uprawnień wierzyciela Skarbu Państwa w spółkach z udziałem Skarbu Państwa działających na rynku kapitałowym (w:) Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym, red. A. Kidyba, M. Michalski, Warszawa 2017, s. 99-114.
 • Umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków UE (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 104-140.
 • Umowa faktoringu (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 471-500.
 • Umowa forfaitingu (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 501-528.
 • Umowa gwarancji bankowej (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 554-576.
 • Umowa o przeniesienie praw własności przemysłowej (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 807-834.
 • Umowa czarteru (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, Warszawa 2013, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 1003-1028.
 • Umowa przewozu pasażerów drogą morską (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, Warszawa 2013, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 1029-1052.
 • Umowa o usługi pilotowe (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, Warszawa 2013, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 1053-1069.
 • Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 1197-1242.
 • Umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków UE (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 350-366.
 • Umowa faktoringu właściwego (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 529-538.
 • Umowa forfaitingu (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 539-548.
 • Umowa gwarancji bankowej (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 573-584.
 • Umowa o przeniesienie prawa własności przemysłowej (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 747-759.
 • Umowa czarteru (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 830-840.
 • Umowa przewozu pasażera drogą morską (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 841-850.
 • Umowa o usługi pilotowe (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 851-862.
 • Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 993-1002.
 • Umowa zawierana na odległość (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 1003-1009.
 • The legal and corporate status of the creditors of participants in the organisational units of a corporate nature in Polish Law. Remarks presented against the Background of selected legal regulations in domestic legal systems (w:) INTERPOLIS’17, red. D. Cevárová, K. Kiššova, J. M. Mintal, V. Müller, Banská Bystrica 2017, s. 249-257
 • The arguments for extending the legal category of „consumer” to include non-commercial (non-profit) organisational units which constitute separate entities, vs. the applicable EU regulations. The deliberations illustrated primarily by examples of regulations in Polish Law (w:) The influence of the european legislation on national legal systems in the field of consumer protection, red. A. V. Ferraro, M. Jagielska, M. Selucká, Milano 2017, s. 131-146.
 • The rights vested in (personal) creditors in European Economic Interest Grouping (EEIGS), European Companies (SES) and Europeen Cooperative Societes (SCES) within these organisational units (w:) Košické Dni Súkromného Práva II, red. P. Vojčik, P. Koromház, E. Vadas, Košice 2018, s. 153-165
 • Efektywność zarządzania handlowymi spółkami osobowymi a „spółkowe” uprawnienia wierzycieli (osobistych) ich uczestników i wierzycieli tych spółek (w:) Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki, red. K. Bilewska, Warszawa 2018, s. 115-125
 • Koncepcje wyodrębnienia części ogólnej regulacji prawnej dotyczącej przedsiębiorców w dotychczasowych przepisach i projektach aktów prawnych z tego obszaru a propozycje de lege ferenda (w:) Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, red. J. Frąckowiak, Warszawa 2018, s. 85-98. 
 • Wybrane refleksje dotyczące stosowania przepisów o skutkach prawnych przekształcenia spółek handlowych do przekształcenia spółki cywilnej na podstawie art. 26 § 5 i art. 551 § 3 k.s.h. (w:) Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, red. M. Kuźnik, A. J. Witosz, Warszawa 2018, s. 207-215
 • The range of conversion capacity of a European company (SE) with its registered office in Poland in the perspective of financing the operations of partnerships or companies in general (w:) Právo, Obchod, Ekonomika VIII, red. J. Suchoža, J. Husár, R. Hučková, Košice 2018, s. 215-226
 • Wybrane uwagi dotyczące zagadnienia istnienia i zakresu uprawnień wierzycieli uczestników w innych niż spółki handlowe jednostkach organizacyjnych typu korporacyjnego posiadających podmiotowość prawną, ze szczególnym odniesieniem do tzw. „para-spółek”, spółdzielni, spółdzielni europejskich (SCE) z siedzibą na terytorium RP oraz stowarzyszeń (w:) Ius Est Ars Boni et Aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Wrocław 2018, s. 580-592
 • Obowiązek przedsiębiorcy podawania firmy sprzed transformacji (w tym następstwa prawnego) – uwagi de lege lata i de lege ferenda, ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A 2016, nr 8 (2), s. 207-221
 • The possibilities of satisfying the participants’ creditors of Polish Commercial Companies with the rights of the participants in these companies and the stability of the subjective structure and functioning (operation) of companies in general, KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE 2016, nr 2, s. 188-194.
 • Instrumenty prawne i znaczenie ochrony wierzycieli osobistych uczestników spółek handlowych w tych spółkach, Przegląd Prawa Handlowego 2017, nr 11, s. 53-56
 • Uzgodnienie przeznaczenia jako przesłanka korzystania z utworu naukowego przez instytucję naukową poprzez jego udostępnianie osobom trzecim w zakresie określonym w art. 14 ust. 2 in fine ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 2 (18), s. 155-168
 • Uwagi o zróżnicowanym statusie prawnym oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – de lege lata oraz de lege ferenda, Prawo i Więź 2017, nr 3, s. 21-30
 • Z problematyki wynagrodzenia za udostępnianie utworu naukowego na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zeszyty Naukowe KUL 2018, nr 1, s. 31-41
 • Zasady przysługiwania praw i obowiązków spółdzielni podmiotom prawa będącym w formie docelowej jej transformacji, Prawo i Więź 2018, nr 1, s. 24-30
 • Uwarunkowania prawne nabycia statusu akcjonariusza w trybie sprzedaży egzekucyjnej akcji stanowiących instrumenty finansowe, Studia Prawnoustrojowe 2018, nr 39, s. 21-30
 • Zakres uprawnień wierzyciela akcjonariusza w tzw. prostej spółce akcyjnej przewidziany w projekcie ustawy z 16.05.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Przegląd Prawa Handlowego 2018, nr 9, s. 33-35. 
 • Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki a zaistnienie przesłanki jej rozwiązania – uwagi de lege lata oraz de lege ferenda, Przegląd Prawa Handlowego 2018, nr 10, s. 18-22

 Dr Włodzimierz Gogłoza

 • Przedmowa do polskiego wydania [w:] M. Huemer, Problem władzy politycznej. O przymusie i posłuszeństwie, tłum. Jan Lewiński i Piotr Świerszcz, Wrocław 2019: Instytut Ludwiga von Misesa, s. XXV-XXVII;
 • Przemoc w średniowiecznej Islandii – skala, charakter i czynniki ograniczające, "Miscellanea Historico-Iuridica" t. 17, z. 1 (2018), s. 227-252;
 • Anarchist Visions of the Medieval Icelandic Non-State Socio-Political Order – an Outline of a Critique, "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", 2018; T. 11, zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna (english version), s. 47–67
 • Nieme bestie. Podmiotowość prawna zwierząt w krzywym zwierciadle średniowiecznego i wczesnonowożytnego procesu sądowego [w:] B. Błońska, D. Woźniakowska-Fajst, W. Klaus, W. Gogłoza, (red.) Sprawiedliwość dla zwierząt - prawne i etyczne spojrzenie na prawa zwierząt, Warszawa: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie Otwarte Klatki 2017, s. 63-78;
 • Anarchistyczne wizje bezpaństwowego ładu społeczno-politycznego średniowiecznej Islandii - zarys krytyki, "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" nr 10 (2) 2017, s. 241-261;
 • Hayek, common law i teoria spontanicznego porządku – problemy Hayekowskiej analizy angloamerykańskiej kultury prawnej, "Miscellanea Historico-Iuridica" nr 15 (2) 2016, s. 169-192;
 • From the Constitutional Abolitionism to the Abolition of the Constitution: Lysander Spooner on Freedom, Slavery and the Limits of the Social Compact, "Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Políticas" nr 19 (2) 2016, s. 477-502;
 • Analityczny anarchizm - cele, przedmiot i metody badań empirycznych nad stanami natury [w:] I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Myślenie o polityce i prawie - przedmiot, metoda, perspektywa, Warszawa: Wolters Kluwer 2015, s. 209-232;
 • Zarządzanie oparte na rynku. Wkład Charlesa G. Kocha w myśl organizatorską, "Konteksty Społeczne" nr 1 (3) 2014, s. 8-17;
 • Jeźdźcy infokalipsy. Zarys historii politycznej kryptografii asymetrycznej do roku 2000 [w:] R. Borysławski, M. Kubisz, A. Bemben, J. Jajszczok, J. Gajda (red.), Kryptohistorie. Ukryte i utajnione narracje w historii, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, s. 169-185
 • Świadczenie pomocy prawnej na Islandii, [w:] A. Bereza (red.), Świadczenie pomocy prawnej w państwach europejskich, tom IV, Warszawa: Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Izby Radców Prawnych 2014, s. 81-101; 
 • Cypherpunks, Wikileaks i widmo kryptograficznej anarchii, [w:], M. Marczewska-Rytko (red.), Haktywizm - cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2014, s. 203-225;
 • Policentryczny porządek konstytucyjny - zarys historii idei [w:] M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski (red.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2014, s. 345-361;
 • Spór o historyczność sag Islandczyków w perspektywie antropologii prawa, [w:] Z. Władek, A. Bereza, J. Stelmasiak W. Gogłoza, K. Kukuryk (red.), Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Romanowi A. Tokarczykowi, tom V Prawo, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2014, s. 64-89;
 • Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Romanowi A. Tokarczykowi, redakcja, wraz z Z. Władkiem, J. Stelmasiakiem, A. Berezą i K. Kukurykiem, 5 tomów:  T.1 Człowiek (ss. 488), T.2 Twórczość (ss. 470), T.3 Biojurysprudencja (ss. 432), T.4 Filozofia (ss. 544), T.5 Prawo (ss. 439),  Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2014

Dr Zbigniew Władek

 • Interes publiczny w wykładni przepisów regulujących prawo własności [w:] Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2018, s. 274-290;
 • Klauzula generalna zasad współżycia społecznego w wykładni prawa własności, [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce. Aksjologia-instytucje-nowe wyzwania – praktyka, red. J.Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2017, s. 206 – 218;

 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Wydanie 2 uzupełnione i uaktualnione, Warszawa: Difin 2016, ss. 258;
 • Wybrane regulacje ustawy o ochronie przyrody z perspektywy testu proporcjonalności ograniczeń prawa własności [w:] Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski, redakcja naukowa J. Jaskiernia, K. Spryszak, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 619-637;
 • Samorząd terytorialny w Republice Włoskiej [w:] Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej, redakcja naukowa M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2015, s. 373-385;
 • Aspekt formalny dopuszczalności ustanawiania ograniczeń własności prywatnej [w:] Europejski system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje-efektywność, redakcja naukowa J. Jaskiernia, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 536-575;
 • Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Romanowi A. Tokarczykowi, redakcja, wraz z A. Berezą, J. Stelmasiakiem, W. Gogłozą i K. Kukurykiem, 5 tomów:  T.1 Człowiek (ss. 488), T.2 Twórczość (ss. 470), T.3 Biojurysprudencja (ss. 432), T.4 Filozofia (ss. 544), T.5 Prawo (ss. 439),  Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2014;
 • Własność prywatna - wielopłaszczyznowy fenomen [w:] Z. Władek, A. Bereza, J. Stelmasiak W. Gogłoza, K. Kukuryk (red.), Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Romanowi A. Tokarczykowi, tom V Prawo, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2014, s. 377-384.

Dr Krzysztof Kukuryk

 • Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy, objaśnienia, orzecznictwo, z S. Pilipcem, Warszawa: Wolters Kluwer 2016, ss. 371;
 • Koncepcja nowej retoryki prawniczej, Zamość: Libropolis 2014, ss. 154;
 • Nowa retoryka prawnicza Chaima Perelmana, [w:] Z. Władek, A. Bereza, J. Stelmasiak W. Gogłoza, K. Kukuryk (red.) Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, tom V Prawo, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2014, s. 184-204.
 • Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Romanowi A. Tokarczykowi, redakcja, wraz z Z. Władkiem, J. Stelmasiakiem, A. Berezą i W. Gogłozą, 5 tomów:  T.1 Człowiek (ss. 488), T.2 Twórczość (ss. 470), T.3 Biojurysprudencja (ss. 432), T.4 Filozofia (ss. 544), T.5 Prawo (ss. 439),  Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2014

Dr Monika Kępa

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2015 r. (III CZP 90/15), "Przegląd Sądowy" Nr 10 z 2018, s. 97- 102;

 • Preferencje zawodowe studentów prawa (raport z badania), /z: S. Pilipiec/, Lublin 2018;

 • Rola organów samorządu zawodowego w przestrzeganiu obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, [w:] Samorządy w procesie decentralizacji władzy publicznej, red. M. Chrzanowski, J. Sobczak, Lublin 2017, s. 229-236;

 • Budżet państwa a Wieloletni Plan Finansowy Państwa, [w:] Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, red. W. Miemiec, K. Sawicka, Warszawa 2014, s. 299- 309;
 • Podatkowe skutki prostytucji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, [w:] Prostytucja, red. M. Mozgawa, Warszawa 2014, s. 321- 346;
 • Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na stosowanie prawa w zakresie podatku od nieruchomości- wybrane zagadnienia, /z: M. Gontarczyk- Skowrońska/, [w:] X lat funkcjonowania dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego w Polsce- wnioski de lege lata i de lege ferenda, red. J. Czerw, A. Żywicka, Lublin 2014, s. 91- 107

Dr Marzena Świstak

 • Pełnomocnictwo substytucyjne a upoważnienie aplikanta do zastępowania radcy prawnego i adwokata – wybrane zagadnienia. Stan obecny i postulaty de lege ferenda, [w:] J. Sobczak (red.), Samorząd a prawo do sądu, Lublin 2016, s. 125-144;
 • Sądownictwo obywatelskie w Królestwie Polskim z 1915 r. (współautor A. Bereza), "Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik", 2/2016, s. 25-33;
 • Legal Nature of Resolutions issued by the Bodies of the Self - Government of Legal Advisors - EU Perspective, [w:] The International Academic Forum 2015, Nagoya, Aichi, Japan 2015, s. 33-38;
 • System pomocy prawnej w Belgii [w:] A. Bereza (red.), Świadczenie pomocy prawnej w państwach europejskich, tom IV, Warszawa: Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych 2014, s. 11-53;
 • Kontrola legalności uchwał organów samorządu zawodowego radców prawnych w świetle kompetencji nadzorczych Ministra Sprawiedliwości - wybrane zagadnienia [w:] "Radca Prawny" 1 (2014), s. 95-114;
 • Kilka uwag o prawnych formach działania organów samorządu zawodowego radców prawnych w świetle konstytucyjnego systemu źródeł prawa [w:] M. Chrzanowski, J. Nowak, W. Orłowski (red.), Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego. Wybrane zagadnienia, Lublin 2015, s. 207-223;

Mgr Małgorzata Stręciwilk 

 • Potrzeby i kierunki zmian w Prawie zamówień publicznych, Warszawa 2018 r. – współautor
 • Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, Warszawa, 2017 r. – współredakcja
 • X-lecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej, Warszawa 2017 r. – współredakcja 
 • Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – aktualne problemy i propozycje rozwiązań, Warszawa 2017 - współautor
 • Udzielanie zamówień z zakresu działalności kulturalnej a dyscyplina finansów publicznych [w:] Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna. Orzecznictwo. Praktyka, Warszawa 2015