KATEDRA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Adres

plac Marii Curie Skłodowskiej 5
Lublin

Kontakt

Godziny dyżurów

 dr hab. Janusz Niczyporuk, prof. nadzw.

 

czwartek 12.30 - 14.00

 

 dr hab Zbigniew Kmiecik, prof. nadzw.

 

czwartek 14.00-16.00

 

dr Marta Grzeszczuk

 

czwartek 11.15-12.45 oraz 14.30-16.00

 

dr Maciej Podleśny

 

czwartek 9.30-11.00 oraz 14.20 - 15.50

 

mgr Ewelina Streit- Browarna

 

czwartek 8.00-9.30 oraz 11.15- 12.45

Opis

 

Katedra Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie jest strukturą naukowo-dydaktyczną specjalizującą się w administracyjnym prawie procesowym. Obecnie w skład Katedry wchodzi pięcioro pracowników naukowo-dydaktycznych. Kierownikiem Katedry Postępowania Administracyjnego jest prof dr hab. Janusz Niczyporuk, prof nadz. UMCS.

 

 Zainteresowania naukowe pracowników Katedry koncentrują się wokół  zagadnień postępowania administracyjnego, w tym ogólnego postępowania administracyjnego, administracyjnego postępowania egzekucyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi oraz problematyką zamówień publicznych.

 

W Katedrze postępowania administracyjnego wprowadzone są wykłady oraz ćwiczenia z następujących przedmiotów: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Postępowanie administracyjne z udziałem przedsięgbiorców, postępowanie egzekucyjne w administracji, Procedury kryzysowe oraz Prawo zamówień publicznych.

 

Pracownicy Katedry Postępowania Administracyjnego prowadzą zajęcia na kierunku Prawo, Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz na kierunku Prawno-biznesowym.

Pracownicy

Władze

Kierownik Katedry- dr hab. Janusz Niczyporuk, prof. nadzw. 

Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; ukończył aplikację sędziowską w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Lublinie; ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie; Rada Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie nadała mu w 2007 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie oceny dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej ,,Dekoncentracja administracji publicznej’’.

 

II. Do osiągnięć naukowych zalicza przede wszystkim opublikowany dorobek naukowy składający się dzisiaj z 105 opracowań, w tym 58 opracowań po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w 2007 r. Jeżeli chodzi o 58 opracowań opublikowanych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w 2007 r., to można tutaj wyróżnić ich kategorie: monografia naukowa (we współautorstwie); 8 redakcji naukowych (w tym: 7 poprzedzone wstępami i 1 nie poprzedzone wstępem; we współautorstwie); 9 artykułów naukowych w czasopismach naukowych (w tym: 3 we współautorstwie; 3 w czasopiśmie zagranicznym); 26 rozdziałów w monografiach naukowych o charakterze zbiorowym (6 we współautorstwie); 8 rozdziałów w monografiach o charakterze zbiorowym z projektów badawczych (3 we współautorstwie); 1 rozdział w podręczniku akademickim; 3 glosy w czasopismach naukowych; 1 zbiór haseł encyklopedycznych (razem 8 haseł); 1 wspomnienie w czasopiśmie naukowym (we współautorstwie). W przedstawionym dorobku naukowym występuje: 1 redakcja naukowa, wstęp i rozdział w monografii opublikowanej za granicą w języku francuskim; 1 redakcja naukowa, wstęp i rozdział w monografii opublikowanej za granicą w języku angielskim (rozdział we współautorstwie); 1 redakcja naukowa, wstęp i rozdział w monografii opublikowanej za granicą w języku ukraińskim (rozdział we współautorstwie); 3 artykuły naukowe w czasopiśmie naukowym opublikowanym za granicą w języku angielskim (2 we współautorstwie); 1 artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym opublikowany w kraju w języku niemieckim; 3 rozdziały w monografiach naukowych o charakterze zbiorowym, z czego 2 opublikowane za granicą i 1 opublikowany w kraju, w języku angielskim (2 we współautorstwie); 1 rozdział w monografii naukowej o charakterze zbiorowym opublikowanej za granicą w języku ukraińskim (we współautorstwie).

 

 

III. Osiągnięcia naukowe mieszczą się teraz w ramach czterech nurtów badań nad: podmiotowością administracyjnoprawną, postępowaniem administracyjnym, zamówieniami publicznymi, stosowaniem prawa w praktyce gospodarczej. W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące publikacje:

1/ Współredakcja i Przekazanie kompetencji administracyjnej a właściwość sądu administracyjnego, (w:) Polski model sadownictwa administracyjnego, pod redakcją J.Stelmasiaka, J.Niczyporuka i S.Fundowicza, Lublin 2003, s. 243-252;

2/ Współredakcja i Wstęp, (w:) System egzekucji administracyjnej, pod redakcją J.Niczyporuka, S.Fundowicza i J.Radwanowicz, Warszawa 2004, s. 11-12 (współautor z S.Fundowiczem i J.Radwanowicz);

3/ Zlecenie wykonania zastępczego w egzekucji administracyjnej, (w:) System egzekucji administracyjnej, pod redakcją J.Niczyporuka, S.Fundowicza i J.Radwanowicz, Warszawa 2004, s. 466-472;

4/ Dekoncentracja administracji publicznej, Lublin 2006, s. 254;

5/ Redakcja i Wstęp, (w:) Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie k.p.a., pod redakcją J.Niczyporuka, Lublin 2010, s. 13-14;

6/ Relacja postępowania administracyjnego do prawa administracyjnego ustrojowego, (w:) Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie k.p.a., pod redakcją J.Niczyporuka, Lublin 2010, s. 555-560;

7/ Redakcja i Wstęp, (w:) Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, pod redakcją J.Niczyporuka, Paryż 2011, s. 11-12;

8/ Proceduralizacja prawa administracyjnego, (w:) Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, pod redakcją J.Niczyporuka, Paryż 2011, s. 551-559;

9/ Redakcja i Introduction, (w:) Les problèmes théoriques de la Science administrative, édité par Janusz Niczyporuk, Bruxelles-Paris 2012, s. 11-12;

10/ La personnalité de la personne physique dans le droit administrative, (w:) Les problèmes théoriques de la Science administrative, édité par Janusz Niczyporuk, Bruxelles-Paris 2012, s. 191-199;

11/ Przedmiot zamówień publicznych, (w:) System zamówień publicznych w Polsce, pod red. J.Sadowego, Warszawa 2013, s. 76-85;

12/ Podmiot zamawiający, (w:) System zamówień publicznych w Polsce, pod red. J. Sadowego, Warszawa 2013, s. 86-97;

13/ Podmioty uczestniczące w realizacji zamówień publicznych, (w:) System zamówień publicznych w Polsce, pod red. J.Sadowego, Warszawa 2013, s. 98-100.

 

 

IV. Osiągnięciem naukowym jest również udział w 6 projektach polskich i 2 międzynarodowych obejmujących badania naukowe oraz prace rozwojowe. Konkretnie należy tutaj wymienić następujące:

1/ kierownik zespołu badawczego w projekcie pt. ,,Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo’’, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Kapitał Ludzki, Działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałania 2.1.3. Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, Nr umowy POKL.02.01.03-00-026/09, projekt realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w partnerstwie z Urzędem Zamówień Publicznych od dnia 01.11.2010 r. do dnia 31.12.2013 r.; w ramach projektu pod jego kierownictwem zespół badawczy przygotował monografię naukową Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, część II, pod red. J. Niczyporuka, J. Sadowego, M. Urbanka, Warszawa 2011, w związku jeszcze z IV Konferencją naukową ,,Nowe podejście do zamówień publicznych’’, która odbyła się w dniach 20-21.06.2011 r. w Kazimierzu Dolnym;

2/ recenzent w projekcie międzynarodowym Polska-Czechy-Słowacja, LEGDAS pt. ,,Free movement of goods and persons across borders – legal differences and similarities’’ finansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego, Nr grantu 21120067 z 2011 r., projekt realizowany przez Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Masaryk University Brno, Trnava University in Trnava, Bratislava Academic Company – Paneuropean University; recenzja prac naukowych składających się na polsko-czesko-słowacką publikację Free Movement of Goods and Persons across the Polish-Czech-Slovak Borders, Katowice 2012;

3/ stażysta w projekcie pt. „Transfer wiedzy szansą sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, realizowany przez Lubelską Agencję Ochrony Środowiska i Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie – Nauka i Rozwój Lubelszczyzny, Nr umowy 512/POKL.08.02.01-06-019/11; odbył staż w dniach od 03.09.2012 r. do 20.12.2012 r. w liczbie 504 godzin u przedsiębiorcy, dla którego opracował nowe rozwiązanie naukowe „Status prawny elektrowni wiatrowej” i który rozpoczął praktyczną jego realizację według przygotowanej propozycji; streszczenie opracowania naukowego ukazało się w monografii naukowej z projektu Transfer wiedzy szansą biznesu, Lublin 2013, s. 23-35;

4/ kierownik prawniczego zespołu badawczego, grantu badawczego pt. „Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju według umowy Nr 11-0073-10/2010; brał udział w grancie badawczym od dnia 01.12.2010 r. do dnia 30.11.2013 r., gdzie sporządziłem 5 ekspertyz naukowych; w ramach tego grantu powstała monografia naukowa Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski wschodniej, pod red. E. Bojar, Toruń 2013, gdzie przygotował również rozdział, Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu – zagadnienia prawne, s. 179-200;

5/ kierownik szkoleń i kierownik zespołu badawczego w projekcie pt. ,,Rozwiń z nami firmę'', finansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, nr umowy 627/POKL.08.01.01–06–401/12-00; projekt realizowany przez Fundację Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie i Acton Training Centre Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce w okresie od dnia 01.03.2013 r. do dnia 31.01.2014 r., w ramach którego przeszkolono przez okres 640 godzin 48 pracowników, właścicieli i udziałowców z 44 mikroprzedsiębiorstw z Województwa Lubelskiego pod jego kierownictwem; natomiast jako kierownik zespołu badawczego koordynował przygotowanie następujących opracowań naukowo - szkoleniowych: ABE ekonomii, Podstawy prawa, Techniki i metody sprzedaży i negocjacji, Techniki i metody zarządzania, Budowanie relacji z dostawcami, Budowanie wizerunku firmy, Obsługa programów komputerowych, powielonych w Lublinie 2013, nakładem 350 egzemplarzy;

6/ trener szkoleń ,,Szkoła odpowiedzialnego biznesu’’ w ramach projektu międzynarodowego Polska-Ukraina pt. ,,PWP Program rozwoju i współpracy’’, finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Kapitał Ludzki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.3. Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Nr umowy 516/POKL.08.01.03-06-003/12-00, projekt realizowany przez Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność i Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie dla 200 przedstawicieli instytucji dialogu społecznego; brał udział w projekcie od dnia 09.01.2013 r. do dnia 07.11.2014 r., w ramach którego powstała monografia naukowa Szkoła Odpowiedzialnego Biznesu – wybrane aspekty, pod red. M. Cichorzewskiej, Lublin 2013, gdzie przygotowałem następujące rozdziały: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a innowacje s. 113-122, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a systemy zarzadzania środowiskowego s. 123-131, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a rozwój regionalny s. 132-138;

7/ koordynator naukowego projektu międzynarodowego Polska-Ukraina pt. ,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck’’, Nr umowy BUG/03/K/14, w ramach Projektu Parasolowego ”Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007-2013, Priorytet 3 Współpraca sieciowa oraz inicjatyw społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych; brał udział w projekcie od dnia 01.02.2014 r. do dnia 31.01.2015 r. w partnerstwie Fundacji Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie i Urzędu Miasta Łuck na Ukrainie; w ramach projektu powstała strategia współpracy kulturalnej Lublin- Łuck w języku polskim, ukraińskim i angielskim oraz monografia naukowa pod jego redakcją i współautorstwem rozdziału, poświęcona transgranicznej współpracy kulturalnej polsko-ukraińskiej w języku polskim, ukraińskim i angielskim: Redakcja i Wstęp, (w:) Transgraniczna współpraca kulturalna polsko – ukraińska w Euroregionie Bug, pod redakcją J. Niczyporuka, Lublin 2014, s. 7-8; Wpływ zamówień publicznych o charakterze transgranicznym na rozwój współpracy kulturalnej między państwami w świetle postanowień dyrektywy 2014/24/WE, (w:) Transgraniczna współpraca kulturalna polsko – ukraińska w Euroregionie Bug, pod redakcją J. Niczyporuka, Lublin 2014, s. 21-27 (współautor z E. Czech, A. Panasiuk); Redakcja i Вступ, (w:) Tрансгранична польсько-українська культурна співпраця в єврорегіоні Буг, під редакцією Я. Нічипорука, Луцьк 2014, s. 7-8; Вплив державних замовлень трансграничного характеру на розвиток культурного співробітництва між державами у світлі положень директиви 2014/24 ВC, (w:) Tрансгранична польсько-українська культурна співпраця в єврорегіоні Буг, під редакцією Я. Нічипорука, Луцьк 2014, s. 21-27 (współautor z E. Czech, A. Panasiuk); Redakcja i Introduction, (w:) Cross – border polish – ukrainian cultural cooperatiom in the Bug Euroregion, editor: J. Niczyporuk, Lutsk 2014, 7-8; The influence of cross – border public procurement on the development of cultural cooperation between countries in the light of the provisions of Directive 2014/24 EC, (w:) Cross – border polish – ukrainian cultural cooperatiom in the Bug Euroregion, editor: J. Niczyporuk, Lutsk 2014, s. 21-26 (współautor z E. Czech, A. Panasiuk);

8/ kierownik projektu pt. „Woluntarystyczny model środowiskowej opieki psychiatrycznej zmniejszającej wykluczenie i marginalizację w środowiskach wiejskich”, który jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Innowacje Społeczne” według umowy Nr /IS-2/40/NCBR/2015, od dnia 01.01.2015 do dnia 30.09.2016 r., gdzie jest dotąd współautorem monografii Działania lokalnej administracji samorządowej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz współpracy międzysektorowej na terenie województwa lubelskiego, Lublin 2015, s. 201 (współautor z E. Czech, M. Szewczak).

 

V. Wśród jego osiągnięć naukowych należy również uwzględnić odbycie w ostatnim czasie 5 staży naukowych i prowadzenie badań naukowych w:

1/ Diakonhjemmet University College, Oslo – Norway w ramach Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy;

2/ Reykjavik University, Iceland w ramach Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy;

3/ Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна;

4/ Polish Academy of Sciences Research Station in Paris i Université Paris-Est Marne-la-Vallée, France w tym w ramach programu ERASMUS;

5/ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк - Україна

 

 

VI. Do osiągnięć naukowych należy wreszcie zaliczyć jego aktywny udział w rozwoju kadry naukowej. Przede wszystkim należy tutaj uwypuklić, że wypromował dotąd 5 doktorów: 1/ Maciej Podleśny UMCS - 2011 r.; 2/ Małgorzata Szreniawska UMCS - 2011 r.; 3/ Monika Kutarska UMCS - 2012 r.; 4/ Magdalena Kotulska UMCS - 2013 r.; 5/ Marta Grzeszczuk UMCS - 2013 r. Recenzent w 11 innych przewodach doktorskich: 1/ Przemysław Kledzik US - 2009 r.; 2/ Anna Dalkowska UAM - 2009 r.; 3/ Anna Gronkiewicz UŚ - 2009 r.; 4/ Grzegorz Herz UWM - 2010 r.; 5/ Grzegorz Kobak UMCS - 2011 r.; 6/ Małgorzata Grego UAM - 2011 r.; 7/ Katarzyna Kułak – Krzysiak KUL 2012; 8/ Przemysław Adamus Uczelnia Łazarskiego - 2013 r.; 9/ Marcin Henzel UJ – 2014 r.; 10/ Marin Marcinkiewicz UwB – 2105 r.; 11/ Michał Peljan UAM – 2015 r. Z kolei były recenzentem w 2 przewodach habilitacyjnych: 1/ Zbigniewa Kmiecika UMCS - 2010 r.; 2/ Przemysława Krzykowskiego UMCS – 2014 r. Ponadto był jeszcze recenzentem w postępowaniu konkursowym na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS z udziałem dr. hab. Zbigniewa Kmiecika - 2013 r.

 

 

VII. Za osiągnięcie naukowe należy dodatkowo uznać jego działalność redakcyjną jako:

1/ przewodniczącego Rady Redakcyjnej czasopisma „KELM”,

2/ członka Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej czasopisma „Teka Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Lublinie” ,

3/ członka Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Polityka i Społeczeństwo”.

 

VIII. Do jego osiągnieć naukowych należy również zaliczyć to, że ostatnio był Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 5 konferencji, w tym 2 międzynarodowych w Paryżu i Łucku:

1/ „Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie k.p.a.” w dniach 25-27.05.2009 r. w Sieniawie (Redakcja i Wstęp, (w:) Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie k.p.a., pod redakcją J.Niczyporuka, Lublin 2010, s. 13-14);

2/ owe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne” w dniach 20-21.06.2011 r. w Kazimierzu Dolnym (Współredakcja i Wstęp, (w:) Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, część I, pod redakcją J. Niczyporuka, J. Sadowego, M. Urbanka, Warszawa 2011, s. 3 ( współautor z J.Sadowym, M.Urbankiem ); Współredakcja, (w:) Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, część II, pod redakcją J. Niczyporuka, J. Sadowego, M. Urbanka, Warszawa 2011 ( współautor z J.Sadowym i M.Urbankiem ) – publikacja opracowana w ramach projektu „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”);

3/ „Teoria nauk administracyjnych – aktualność dzieła profesora Jerzego Stefana Langroda” w dniach 22-25.09.2011 r. w Paryżu – międzynarodowa (Redakcja i Wstęp, (w:) Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, pod redakcją J.Niczyporuka, Paryż 2011, s. 11-12;Introduction, (w:) Les problèmes théoriques de la Science administrative, édité par Janusz Niczyporuk, Bruxelles-Paris 2012, s. 11-12);

4/ „Wdrażanie technologii proekologicznych w nowej perspektywie finansowej” w dniach 09-10.12.2013 r. w Lublinie;

5/ „Transgraniczna współpraca kulturalna polsko – ukraińska w Euroregionie Bug” w dniach 15-16.11.2014 r. w Łucku – międzynarodowa (Redakcja i Wstęp, (w:) Transgraniczna współpraca kulturalna polsko – ukraińska w Euroregionie Bug, pod redakcją J. Niczyporuka, Lublin 2014, s. 7-8; Redakcja i Вступ, (w:) Tрансгранична польсько-українська культурна співпраця в єврорегіоні Буг, під редакцією Я. Нічипорука, Луцьк 2014, s. 7-8; Redakcja i Introduction, (w:) Cross – border polish – ukrainian cultural cooperatiom in the Bug Euroregion, editor: J. Niczyporuk, Lutsk 2014, s.7-8 – publikacje opracowane w ramach projektu „Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin - Łuck”).

 

IX. Jego osiągnięcia naukowe są powiązane z działalnością dydaktyczną, jaką zasadniczo wykonuję w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, która obejmuje: wykłady – postępowanie administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, prawo zamówień publicznych; seminaria – postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne; opiekę nad Sekcją Administracyjną Studenckiej Poradni Prawnej UMCS.

 

 

X. Za osiągnięte wyniki i wyróżniającą się pracę otrzymał nagrodę indywidualną III stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 2007 r. Dodatkowo za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został przez Ministra Edukacji Narodowej odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2012 r. Czy wreszcie ostatnio został przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę w 2013 r.