Katedra Marketingu

PRACOWNICY KATEDRY:
1. prof. dr hab. Genowefa Sobczyk - profesor zwyczajny, kierownik
2. dr hab Radosław Mącik prof. nadzw
3. dr hab. Marcin Lipowski - adiunkt
4. dr Ilona Bondos - adiunkt 
5. dr Przemysław Łukasik - adiunkt
6. dr Robert Lembrych-Furtak - adiunkt
7. mgr Inga Kaszycka - asystent
8. dr Monika Ratajczyk - asystent 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
Zainteresowania naukowe i prace badawcze pracowników Katedry obejmują zachowania podmiotów na rynku we współczesnych uwarunkowaniach ich funkcjonowania. Realizowane w ramach badań własnych i działalności statutowejtematy badawcze to m.in.:
- wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na zachowania konsumenckie,
- wirtualizacja marketingu i kreowanie wartości dla klienta,
- konsumpcja i zachowania zakupowe gospodarstw domowych w warunkach zmian otoczenia
- strategiczne zarządzanie marką,
- strategie marek własnych sieci handlowych,
- mobilne kanały dystrybucji usług,
- cena jako instrument oddziaływania na zachowania rynkowe konsumentów,
- metodologia badań ilościowych i jakościowych rynku.

Pracownicy Katedry kilkakrotnie aplikowali o granty indywidualne i zespołowe. Uzyskane i zrealizowane projekty badawcze:
1) „Uwarunkowania marketingowe wyboru miejsca zakupu artykułów spożywczych przez konsumenta” grant promotorski MNiSW, kierownik prof. G. Sobczyk, wykonawca dr P. Łukasik (nr 1 H02D 05328, realizacja w latach 2005-2007).
2) „Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zachowania konsumentów w Polsce”, grant własny MNiSW, kierownik dr R. Mącik, zespół badawczy: dr R. Mącik, dr R. Furtak, dr M. Lipowski, dr hab. D. Mącik (nr 1 H02C 077 30, realizacja w latach 2006-2008).
3) „Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów”, grant habilitacyjny (indywidualny) - MNiSW przekazany do NCN, wykonawca dr hab. R. Mącik (nr N N112 375540, realizacja w okresie 2011-05-27  do  2013-08-26).
4) „Modelowanie dystrybucji usług w gospodarce sieciowej”: grant zespołowy NCN (nr 2014/13/B/HS4/01612) kierownik prof. Z. Pastuszak, główny wykonawca dr M. Lipowski, wykonawca dr I. Bondos. Okres realizacji 2014-2016.
5) Granty dla młodych naukowców przyznawane ze środków na badania statutowe Wydziału(wydzielona pula na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych i zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich) otrzymały dr I. Bondos, mgr M. Ratajczyk.

Ponadto pracownicy Katedry uczestniczyli w realizacji ogólnowydziałowego projektuw ramach PO KL, finansowanego ze środków UE pt. „SYNERGIA – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej” jako opiekunowie merytoryczni projektów praktycznych:
- dr hab. R. Mącik – Glazura Królewska SA, Targi Lublin SA,
- dr R. Lembrych-Furtak – POL-MAK, Sofland Sp. z o.o.,
- dr P. Łukasik –Gala Sp. z o.o.

Uzyskane wyniki badań z grantów, badań statutowych i własnych zostały wykorzystane w opublikowanych rozdziałach monografii naukowych i artykułach w punktowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w przygotowywanych pracach awansowych pracowników.Wyniki części prac badawczych były prezentowane na konferencjach krajowych i międzynarodowych, w których uczestniczyli pracownicy Katedry.Wykaz publikacji znajduje się w profilach osobowych na stronie internetowej Wydziału.Poniżej przedstawiono spis monografii – autorstwa pracowników Katedry - opublikowanych od 2005 r.
1. Mącik R., Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ss. 252.
2. Sobczyk G., Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, ss. 224.
3. Łukasik P., Marketing w handlu detalicznym produktami spożywczymi. Wybrane aspekty zachowań nabywców, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss.180.
4. Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2010, ss. 272.
5. Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zachowania konsumentów – studium empiryczne, red. R. Mącik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 206.
6. Mącik R., Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. 357.

Katedra była organizatorem kilku konferencji naukowych, a mianowicie:
1) Konferencji ogólnopolskiej we wrześniu 2006 r. w Nałęczowie nt. „Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji. Aspekty marketingowe”, której efektem publikacyjnym był specjalny numer Handlu Wewnętrznego oraz monografia wydana w Wydawnictwie UMCS,
2) Ogólnopolskiego XXII Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji (6-8.09.2008 r.) w Kazimierzu Dolnym. Zjazd połączony z konferencją naukową nt. „Współczesny marketing. Trendy-Strategie-Działania”zgromadził ok. 200 osób i wiązał się z opublikowaniem dwóch tomów monografii w Polskim Wydawnictwie Ekonomicznym,
3) Współorganizator międzynarodowej konferencji naukowej we Lwowie ( 26-28.09.2013 r.) nt. „Marketing w procesie internacjonalizacji rynku”, jako efekt nawiązanej bezpośredniej współpracy z Uniwersytetem Narodowym Politechniką Lwowską. Artykuły w języku angielskim opublikowane zostały w czasopiśmie Logistika,
4) Współorganizator z Politechniką Lwowską międzynarodowej konferencji naukowej w Lublinie (26-28.05.2015 r.) nt. „Marketing w procesie internacjonalizacji rynku. Kultura-Wirtualizacja-Globalizacja”. Artykuły w języku angielskim opublikowane zostały w tomie Annales UMCS.

Katedra współpracuje z Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, wieloma instytutami i katedrami marketingu, handlu i usług uczelni publicznych w kraju, Katedrą Marketingu i Logistyki oraz Katedrą Zarządzania Politechniki Lwowskiej we Lwowie.Pracownicy Katedry (prof. G. Sobczyk, dr hab. R. Mącik, dr M. Lipowski) są recenzentami wydawniczymi wydawnictw zwartych, artykułów do czasopism i prac naukowych.

Aktywność naukowo-badawcza, dydaktyczna i organizacyjna Katedry w latach 2005-2015 była dostrzegana przez władze uczelni, czego potwierdzeniem jest uzyskanie  przez każdego doktora indywidualnej nagrody III stopnia Rektora UMCS, a prof. G. Sobczyk nagrody I stopnia (2007 r.) i dra hab. R. Mącika nagrody I stopnia (2014 r.). Odznaczenia państwowe otrzymali: dr hab. R. Mącik – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (2013 r.), dr R. Lembrych-Furtak – Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015 r.), prof. G. Sobczyk – Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2015 r.).