KATEDRA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH

Kontakt

Kierownik

dr hab. Małgorzata Łuszczyńska

pokój 412
tel. 81 537 54 40

Opis

Historia

W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Katedra Historii Doktryn Politycznych Prawnych wyodrębniona została z Katedry Teorii Państwa i Prawa w r. 1965. Od roku 1966 do 1971 kierownikiem Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych był początkowo docent, a później profesor nadzwyczajny Jan Malarczyk. Swą odrębność organizacyjną Katedra Historii Doktryn zachowała tylko do r. 1970. Utworzono wówczas w ramach nowo powołanego Instytutu Historii i Teorii Państwa i Prawa - Zakład Historii Państwa i Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych. Jego kierownikiem został prof. dr hab. Jan Mazurkiewicz. W ramach reorganizacji Instytutu od r. 1972 utworzono Zakład Teorii Państwa i Historii Doktryn Polityczno-Prawnych. Kierownikiem Zakładu Teorii Państwa i Prawa i Historii Doktryn Polityczno-Prawnych powołany został prof. dr hab. Grzegorz Leopold Seidler, któremu funkcję tę powierzono początkowo do 30.09.1974, by następnie przedłużać ją na następne okresy.

Z dniem 1 października 1980 roku Zakład Teorii Państwa i Prawa oraz Historii Doktryn Polityczno-Prawnych zo­stał podzielony na dwie odrębne jednostki organizacyjne. Kierownikiem nowo powstałego Zakładu Teorii Państwa i Prawa mianowany został prof. dr hab. G. L. Seidler, zaś również nowo powstałego Zakładu Historii Doktryn Polityczno-Prawnych prof. dr hab. Jan Malarczyk. Prof. dr hab. G. L. Seidler pozostał na tym stanowisku do października 1983 r, gdy przeszedł na emeryturę. Jako emerytowany profesor został zatrudniony na 1/2 etatu w Zakładzie Historii Doktryn Polityczno-Prawnych, następnie zatrudnienie zmniejszono od dnia 30.09.1996 do 1/3 etatu. Pozostawał czynny zawodowo do dnia śmierci w 2005 roku.

Od 1 października 1980 r. kierownikiem Zakładu Historii Doktryn Polityczno-Praw­nych pozostawał prof. dr hab. Jan Malarczyk, aż do swej śmierci w dniu 9 lipca 1998 roku. Od 1 października funkcję kierownika Zakładu powierzono prof. zw. dr hab. Lechowi Dubelowi.

Historia realizowania dydaktyki historii doktryn politycznych i prawnych przebiegała następująco. Wykłady zlecone z historii doktryn polityczno-prawnych w latach 1956/57 powierzono dr Pawłowi Czartoryskiemu, a w latach 1957/58 i 1960/62 dr Leszkowi Kasprzykowi. Na­stępnie wykładał historię doktryn profesor Jan Malarczyk. Wykła­dy i seminaria na studiach stacjonarnych, zaocznych i administracyjnych do czasu objęcia funkcji kierownika Zakładu Organizacji i Kierowania prowadził również doktor, a później docent Roman Tokarczyk.

Wspomnieć należy, że problematyka wchodząca w zakres  przedmiotu historia doktryn politycznych i prawnych stanowiła część wykładów z teorii państwa i prawa, prowadzonych przez prof. dr. hab. G. L. Seidlera i prof. dr. hab. Henryka Groszyka (doktryny praw­ne imperializmu). Ćwiczenia dla studentów wprowadzono w latach osiemdziesiątych. Od 1989 wykłady z tego przedmiotu na stacjonarnych studiach prawniczych prowadził w od­dzielnej grupie doc. dr hab. Lech Dubel, zaś wcześniej jako adiunkt wykładał historię doktryn polityczno-prawnych na zaocznych studiach administracyjnych, na podstawie upoważnienia Rady Wydziału. Profesor Jan Malarczyk prowadził wykład z tego przedmiotu oraz seminaria magisterskie na stacjonarnych i zaocznych studiach prawniczych oraz studiach uzupełniających admini­stracyjnych do lipca 1998 włącznie. Od roku 1997 (po uzyskaniu doktoratu) do września 1998 r. wykłady na zaocznych studiach administracyjnych oraz seminarium na roku IV tych studiów, na podstawie upoważnienia Rady Wydziału, prowadziła dr Ewa Bechta.

Od roku akademickiego 1998/99 wykłady i seminaria na studiach prawniczych sta­cjonarnych i zaocznych oraz magisterskich studiach uzupełniających w Radomiu prowa­dził dr hab. prof. nadzw. UMCS Lech Dubel, zaśna zaocznych pięcioletnich studiach magisterskich administracji wykłady oraz seminarium magisterskie dr Małgorzata Stefa­niuk z Zakładu Socjologii Prawa UMCS.

W zmieniających się organizacyjnie jednostkach zajmujących się historią doktryn pra­cowali: Jan Malarczyk od 1.09.1952 do 9.07.1998; Grzegorz Leopold Seidler od 1.10.1983; Roman Tokarczyk od 1.10.1967 do 1.06.1979; Lech Dubel od 1.10.1980 do chwili obecnej; Jadwiga (Markiewicz) Szumielewicz od 1.10.1982 do 30.09.1992; Ewa Bechta od 1.10.1988 do 30.09.1998: Wiktor Bakalik od 1.10.1986 do 30.09 1988; Jerzy Tofil od 1.12.1992 do 31.08.1994; Grzegorz Ławnikowicz od 1.10.1994 do chwili obecnej; Małgorzata Łuszczyńska od 1.10.1998 do chwili obecnej; Wojciech Więcław od 1.10.1998 do 30.09.2006; Jarosław Kostrubiec od 1.10.2001 do chwili obecnej; Zbigniew Markwart 1.10.2000 do 15.08.2004, Agata Grudzińska od 1.10.2006. Ponadto stażystami w Zakładzie byli: Wiktor Gnatiuk i Joanna Ciesz­kowska.

Cały okres funkcjonowania i rozwoju tej dyscypliny oraz form organizacyjnych charakteryzuje szczególna pozycja naukowa Nestora prof. dr. hab. G. L. Seidlera. Stał się on twórcą wielu prac o nieprzemi­jającym znaczeniu. Do najważniejszych zalicza się wielką syntezę: Przedmarksowska myśl polityczna, tłumaczoną na wiele języków oraz Doktryny prawne imperializmu, Z zagadnień filozofii prawa, W nurcie Oświecenia. Notatki o racjonalizmie. Bibliografia prac Profesora składa się z 203 pozycji, z których znakomita większość stała się istotnym wydarze­niem naukowym.

Profesor Jan Malarczyk był szczególnie cenionym badaczem włoskiego i polskiego renesansu. Prace poświęcone Niccolò Machiavellemu usytuowały go na pozycji najwybitniejszego znawcy tej doktryny w Polsce. Szczególne znaczenie ma monografia: U źródeł włoskiego realizmu politycznego. Machiavelli i Guicciardini. Inne jego prace dotyczące doktryny arian, myśli A. F. Mo­drzewskiego czy też Jana Zamoyskiego są uznanym źródłem wiedzy o Odrodzeniu. Biblio­grafię Jana Malarczyka stanowią 144 pozycje.

Lech Dubel jest autorem pierwszych prac analizujących doktrynę "dysydentów" myśli socjalistycznej. W szczególności Lwa D. Trockiego, Karla Kautskiego, Bruna Rizziego, Jana Wacława Machajskiego. Jest autorem monografii: Problem biurokracji w tradycji myśli socjalistycznej.

W zakresie dydaktyki historii doktryn politycznych i prawnych w środowisku lubelskim wydano najpierw Historię doktryn polityczno-prawnych. Sta­rożytność i Średniowiecze, której autorem jest Lech Dubel, następnie Jan Malarczyk opu­blikował Historię doktryn polityczno-prawnych czasów nowożytnych. Odrodzenie i Oświecenie. Wspólnie napisali podręcznik: Historia doktryn polityczno-prawnych, Lublin 2001. Prof. Lech Dubel opublikował dwa podręczniki, oba w wydawnictwie LexisNexis. Są to: Historia doktryn politycznych i prawnych do końca XIX  w. ( 2002) i Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku( 2005), 3 wydania. Jest współautorem podręcznika: Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Zakamycze 2002. W  Katedrze powstał podręcznik pod red. L. Dubela: Elementy nauki o państwie i polityce, Warszawa 2011 (autorzy: L. Dubel, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, Z. Markwart)

Pracownicy Katedry byli organizatorami dwóch konferencji międzynarodowych: Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Doktryn Politycznych i Prawnych, nt. Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych, Krasnobród, 26-29 września 2002 oraz konferencji  nt. Polska i Polacy w oczach cudzoziemców. Polacy wobec cudzoziemców, Kazimierz Dolny nad Wisłą 22-25 września 2011.

Plan zajęć dydaktycznych Katedry na rok 2015/2016

Studia stacjonarne:

Lech Dubel: Prawo, Historia doktryn polityczno-prawnych, wykład, 30 g

Sem. mag. Rok IV
Sem. mag. Rok V

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Sem. mag. Rok I sem II 30 godz
Sem. mag. Rok II sem II i IV 30 godz

Grzegorz Ławnikowicz: Prawo, Etyka, wykład, 15 g

Seminarium magisterskie, sem. II r. I, sem. III i IV , r.II.

Małgorzata Łuszczyńska: Administracja, Myśl socjologiczna, ekonomiczna i administracyjna, wykład 30 godz.

Seminarium magisterskie, st. II stopnia, rok I i r. II

Agata Grudzińska: Prawo, Historia doktryn politycznych i prawnych rok I ćwiczenia

Studia stacjonarne I stopnia:

Grzegorz Ławnikowicz, Jarosław Kostrubiec: Administracja, Nauka o państwie i polityce, wykład, 30 g oraz obaj

Seminaria dyplomowe r. III.

Małgorzata Łuszczyńska: Zarys myśli prawnej i ekonomicznej, wykład 30 godzin, kier. Prawno-biznesowy

Seminarium dypl.

Grzegorz Ławnikowicz: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Historia doktryn polityczno-prawnych, 30 g

Seminarium dypl. rok II

Grzegorz Ławnikowicz: Prawo-kier. Manedżerski, Etyka, II rok, 15 g.

Studia niestacjonarne II stopnia:

Małgorzata Łuszczyńska: Administracja, Myśl ekonomiczna, polityczna i socjologiczna,wykład, 30 godzin

Seminarium mag.

Grzegorz Ławnikowicz: Prawo zaoczne, wykład Historia doktryn polit.prawnych,, 36 g

Seminarium mag. IV i V rok.

Grzegorz Ławnikowicz: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Filozofia Bezpieczeństwa r. II, 30 g

Seminarium mag.

Studia niestacjonarne I stopnia:

Grzegorz Ławnikowicz: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Historia doktryn polit. prawnych, wykład, 18 g

Grzegorz Ławnikowicz, Jarosław Kostrubiec: Seminarium

Grzegorz Ławnikowicz, Jarosław Kostrubiec: Administracja, Nauka o państwie i polityce, wykład, 18 g. oraz

Jarosław Kostrubiec: seminarium j.w.

Grzegorz Ławnikowicz: Kier. Menadżerski: Etyka, wykład, 9 g

Małgorzata Łuszczyńska: Kier. Prawno-biznesowy, Zarys myśli prawniczej i ekonomicznej, wykład 18 g.