KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

Opis

Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, jako odrębna jednostka organizacyjna w strukturze Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, utworzona została w 2019 roku, na bazie istniejącego potencjału naukowego i dydaktycznego w postaci prowadzonych badań, zespołu badaczy zajmujących się problematyką bezpieczeństwa oraz kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe. Jej powołanie to odpowiedź na rosnące zainteresowanie problematyką bezpieczeństwa oraz wzrost zapotrzebowania na wiedzę ekspercką, a także potrzebę ściślejszego powiązania prowadzonych badań z procesem dydaktycznym. Katedra nastawiona jest na integrowanie i rozwijanie badań w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, czuwanie nad jakością procesu dydaktycznego realizowanego na kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe oraz dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i wynikami badań. Nieodłączny element aktywności naukowo-badawczej Katedry stanowi organizacja naukowych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, poświęconych m.in. problematyce bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Ponadto pracownicy Katedry pełnią rolę ekspertów w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego współpracując z mediami oraz instytucjami sektora publicznego i prywatnego.   

 

Katedrę tworzą osoby prowadzące badania w obszarze bezpieczeństwa oraz realizujące program dydaktyczny na kierunku Bezpieczeństwo narodowe. Ambicją pracowników Katedry jest integrowanie różnych obszarów i perspektyw badawczych, inicjowanie i rozwijanie badań wychodzących poza utarte schematy myślenia, a także poszukiwanie kreatywnych rozwiązań współczesnych problemów bezpieczeństwa, wymagających specjalistycznej wiedzy,  umiejętności i kompetencji.

 

Pracownicy Katedry, obok aktywności naukowej i dydaktycznej, angażują się w działalność ekspercką i popularyzatorską. Współpracują z otoczeniem zewnętrznym, w tym z interesariuszami działającymi w sektorze bezpieczeństwa narodowego oraz podmiotami zagranicznymi. Opiekują się studentami zainteresowanymi problematyką bezpieczeństwa, w szczególności wspierają działalność Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego i funkcjonowanie Legii Akademickiej. Współorganizują także Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.  

 

 

Profil naukowo-badawczy Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego  

 

Pracownicy Katedry koncentrują swoje badania na:  

 • Teorii i metodologii bezpieczeństwa
 • Systemach bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Wymiarach bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Współczesnych zagrożeniach bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Politykach i strategiach bezpieczeństwa narodowego państw  
 • Konfliktach i studiach nad pokojem
 • Kulturze strategicznej
 • Bezpieczeństwie państw Europy Środkowej i Wschodniej
 • Ewolucji bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Relacje między sferą jurysdykcyjną i, administracyjną Sądów powszechnych
 • Prawo Własności Intelektualnej: sprawy ochrony dóbr niematerialnych, monopoli intelektualnych

 

 

Pracownicy Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego

 

Imię i nazwisko Zainteresowania badawcze Dziedziny eksperckie
 dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS  
 • Niestandardowe problemy bezpieczeństwa
 • Procesy globalizacji
 • Międzynarodowe problemy rozwojowe
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski 
 • Bezpieczeństwo żywnościowe
 • Migracje międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo w wymiarze ludzkim
 Kierownik Katedry

 

prof. dr hab. Walenty Baluk    
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa państw Europy Wschodniej
 • Konflikty na  obszarze b. ZSRR
 • Systemy polityczne państw Europy Wschodniej
 • Stosunki narodowościowe w Europy Wschodniej
 
 • Polityka i bezpieczeństwo w Europie Wschodniej

 prof. dr hab. Henryk Chałupczak

 
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Polityka migracyjna
 • Polityka etniczna
 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo kulturowe
 • Migracje ludności
 
 • Polityki publiczne;
 • Migracje ludności;
 • Zagrożenia bezpieczeństwa
 dr Grzegorz Gil   
 • Bezpieczeństwo polityczne
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
 • Państwa dysfunkcjonalne,
 • Przemoc polityczna
 • Operacje pokojowe i stabilizacyjne
 
 • Państwa upadłe, dysfunkcjonalne i pokonfliktowe
 • Interwencje międzynarodowe
 • Terroryzm transnarodowy
 • Debata oksfordzka
 dr Justyna Kięczkowska   
 • Zagrożenia bezpieczeństwa
 • Polityka ochrony zdrowia w wymiarze globalnym
 • Instytucjonalny wymiar systemów ochrony zdrowia
 
 • Bezpieczeństwo zdrowotne,
 • Zagrożenia epidemiologiczne dla bezpieczeństwa narodowego
 • Ewolucja standardów w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego
 • Bioterroryzm,
 • Systemy ochrony zdrowia a cyberzagrożenia 
dr Justyna Misiągiewicz    
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych
 • Konflikty międzynarodowe
 
 • Polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej
 • Polityka bezpieczeństwa energetycznego w regionie kaspijskim
 • Polityka bezpieczeństwa Turcji
  dr Anna Moraczewska  
 • Bezpieczeństwo granic państwa
 • Ryzyko i zarządzanie ryzykiem
 • Zrównoważony rozwój
 
 • Zarządzanie bezpieczeństwem granic UE
 • Analiza ryzyka przestrzeni międzynarodowej
 • Cele Zrównoważonego rozwoju ONZ
dr Jakub Olchowski  
 • Ewolucja militarnego wymiaru bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo kulturowe
 • Polityka bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej
 • Informacyjny wymiar bezpieczeństwa
 
 • Polityka i bezpieczeństwo w Europie Wschodniej
 • Manipulacja i informacja jako instrument polityki bezpieczeństwa
 dr hab. Witold Rewera  
 • Bezpieczeństwo narodowe w polityce i w prawie Federacyjnej Republiki Brazylii i w Republice Włoskiej; Rola światowa tych republik i autonomii
 • Migracje polskie, włoskie i niemieckie w Brazylii
 
 • Autonomia– Regionalizm -  Federalizm.
  Carta Magna - konstytucjonalizm brazylijski, polski i włoski
 • Komparatystyka prawnicza ochrony tożsamości językowych oraz Dóbr niematerialnych stanowi istotny element projektowania moich zajęć dydaktycznych z zakresu międzynarodowego prawa publicznego i europejskiego. Doświadczenia badawcze i dyplomatyczne, koncentruje nad prawami własności intelektualnej i, bezpieczeństwem  międzynarodowym – w oparciu o cywilizacyjne filary prawa rzymskiego: co daje mi podstawę w pracy  twórczej.