Kandydaci zagraniczni

Cudzoziemcy legitymujący się zagranicznym świadectwem dojrzałości lub dyplomem mogą być przyjmowani na studia prowadzone w UMCS z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym na określony kierunek studiów wymagane są szczególne predyspozycje, to zagraniczni kandydaci muszą wykazać się ich posiadaniem podczas egzaminów sprawdzających uzdolnienia i umiejętności do podjęcia kształcenia na danym kierunku (w przypadku UMCS egzaminy są prowadzone na kierunkach Wydziału Artystycznego, Logopedii z audiologią oraz Pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej).

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli wykażą się znajomością języka polskiego, tj.:

 • ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

  ★ Zobacz: egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w CJKP UMCS

 • uzyskają potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim (na podstawie rozmowy przeprowadzanej przez pracowników Biura Rekrutacji UMCS)

Cudzoziemcy mogą podejmować studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, na podstawie:

 • umów międzynarodowych
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie
 • decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
 • decyzji Rektora Uczelni

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:

 • jako stypendyści strony polskiej,
 • na zasadach odpłatności,
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
 • jako stypendyści uczelni.

Z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

 • legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Malarstwo, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Jazz i muzyka estradowa, Logopedia z audiologią oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

 • legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec jest obowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości lub dyplomem ukończenia studiów wyższych, w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych, niezależnych od cudzoziemca przypadkach – również w terminie późniejszym, ustalonym przez Rektora.


Rejestracja KROK PO KROKU –
obcokrajowcy na zasadach pełnej odpłatności za studia:

 1. Rejestracja w systemie IRK (irk.umcs.lublin.pl): założenie osobistego konta w systemie IRK, wprowadzenie danych osobowych edukacyjnych, wybór kierunku studiów (ewentualnie specjalności)/rejestracja na wybrany kierunek studiów (z zaznaczeniem odpłatności).
 2. W przypadku chęci studiowania na kierunkach, na których obowiązuje sprawdzian predyspozycji lub rozmowa kwalifikacyjna (kierunki artystyczne, Logopedia z audiologią, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna), konieczne jest spełnienie tego warunku.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom znajomości języka polskiego (dla osób, które nie posiadają certyfikatu ukończenia rocznego kursu przygotowawczego wydanego przez jeden z wyznaczonych przez Ministra ośrodek nauczania języka polskiego w Polsce). Rozmowa nie obowiązuje obcokrajowców, którzy ukończyli poprzedni poziom kształcenia w Polsce.
 4. Złożenie kompletu dokumentów za pośrednictwem Biura ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych oraz odebranie decyzji o przyjęciu. W decyzji zostanie podane konto, na które należy wpłacić opłatę rekrutacyjną i opłatę za studia.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (studia pełnopłatne),
 • podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez cudzoziemca z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów,
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce,
 • w oryginale: świadectwo opatrzone apostille lub zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom ukończenia studiów wyższych przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • kserokopie: paszportu, wizy lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przewidzianych w przepisach dot. zasad rekrutacji,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów,
 • kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,

Kandydaci (lub osoby upoważnione) składają komplet dokumentów w Biurze ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych UMCS (DS Grześ, ul. Langiewicza 24/10-11, Lublin)

Cudzoziemcy, którzy odbywają studia na zasadach odpłatności, wnoszą opłaty:

 • w wysokości 2000 euro za rok nauki (wysokość odpłatności każdorazowo ustala Rektor),
 • opłatę dodatkową na I roku studiów w wysokości 200 euro
 • opłatę rekrutacyjną w wysokości 85zł

Istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za studia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor na uzasadniony wniosek studenta.