Kandydaci zagraniczni

Cudzoziemcy legitymujący się zagranicznym świadectwem dojrzałości lub dyplomem mogą być przyjmowani na studia prowadzone w UMCS z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym na określony kierunek studiów wymagane są szczególne predyspozycje, to zagraniczni kandydaci muszą wykazać się ich posiadaniem podczas egzaminów sprawdzających uzdolnienia i umiejętności do podjęcia kształcenia na danym kierunku (w przypadku UMCS egzaminy są prowadzone głównie na kierunkach Wydziału Artystycznego).

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli wykażą się znajomością języka polskiego, tj.:

 • ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

  ★ Zobacz: egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w CJKP UMCS

 • uzyskają potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim (na podstawie rozmowy przeprowadzanej przez pracowników Biura Rekrutacji UMCS)

Cudzoziemcy mogą podejmować studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, na podstawie:

 • umów międzynarodowych
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie
 • decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
 • decyzji Rektora Uczelni

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:

 • jako stypendyści strony polskiej,
 • na zasadach odpłatności,
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
 • jako stypendyści uczelni.

Z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

 • legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, malarstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz jazz i muzyka estradowa,

Z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

 • legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec jest obowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości lub dyplomem ukończenia studiów wyższych, w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych, niezależnych od cudzoziemca przypadkach – również w terminie późniejszym, ustalonym przez Rektora.


Rejestracja KROK PO KROKU –
obcokrajowcy na zasadach pełnej odpłatności za studia:

 1. Rejestracja w systemie IRK (irk.umcs.lublin.pl): założenie osobistego konta w systemie IRK, wprowadzenie danych osobowych edukacyjnych, wybór kierunku studiów (ewentualnie specjalności)/rejestracja na wybrany kierunek studiów (z zaznaczeniem odpłatności).
 2. W przypadku chęci studiowania na kierunkach, na których obowiązuje sprawdzian predyspozycji lub rozmowa kwalifikacyjna (kierunki artystyczne, logopedia), konieczne jest spełnienie tego warunku.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom znajomości języka polskiego (dla osób, które nie posiadają certyfikatu ukończenia rocznego kursu przygotowawczego wydanego przez jeden z wyznaczonych przez Ministra ośrodek nauczania języka polskiego w Polsce). Rozmowa nie obowiązuje obcokrajowców, którzy ukończyli poprzedni poziom kształcenia w Polsce.
 4. Złożenie kompletu dokumentów za pośrednictwem Biura ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych oraz odebranie decyzji o przyjęciu. W decyzji zostanie podane konto, na które należy wpłacić opłatę rekrutacyjną i opłatę za studia.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (studia pełnopłatne),
 • podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez cudzoziemca z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów,
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce,
 • w oryginale: świadectwo opatrzone apostille lub zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom ukończenia studiów wyższych przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • kserokopie: paszportu, wizy lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przewidzianych w przepisach dot. zasad rekrutacji,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów,
 • kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,

Kandydaci (lub osoby upoważnione) składają komplet dokumentów w Biurze ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych UMCS (DS Grześ, ul. Langiewicza 24/10-11, Lublin)

Cudzoziemcy, którzy odbywają studia na zasadach odpłatności, wnoszą opłaty:

 • w wysokości 2000 euro za rok nauki (wysokość odpłatności każdorazowo ustala Rektor),
 • opłatę dodatkową na I roku studiów w wysokości 200 euro (opłata rekrutacyjna).

Istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za studia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor na uzasadniony wniosek studenta.