Kandydaci z maturą międzynarodową


Matura IB jest uznawana w Polsce za dokument równorzędny świadectwu dojrzałości i nie podlega nostryfikacji.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej przyjmowani są na studia na takich samych zasadach, jak kandydaci z nową maturą.

W przypadku zakwalifikowania na studia osoby wydziałowa komisja rekrutacyjna indywidualnie, po konsultacji z kandydatem, ustala termin składania dokumentów.O MATURZE IB

Na program IB składa się 2-letni kurs, przypadający w Polsce na 2 i 3 klasę liceum ogólnokształcącego, kończący się egzaminem dojrzałości uznawanym na całym świecie i pozwalający na wybór uniwersytetu honorującego IB bez egzaminów wstępnych. Wszystkie zajęcia w programie IB prowadzone są w języku angielskim. Uczeń wybiera po jednym przedmiocie z sześciu grup:

 • GRUPA 1: Język ojczysty,
 • GRUPA 2: Język obcy, najczęściej jest nim angielski,
 • GRUPA 3: Przedmioty społeczne (geografia, historia, filozofia, ekonomia, psychologia, antropologia społeczna, organizacja i zarządzanie) w zależności od oferty szkoły,
 • GRUPA 4: Przedmioty eksperymentalne (chemia, fizyka, biologia, chemia stosowana, systemy środowiska, psychologia eksperymentalna),
 • GRUPA 5: Nauki matematyczne. Ten przedmiot jako jedyny jest nauczany w dwóch trybach: Mathematics, czyli tradycyjna matematyka (poziom HL oraz SL) albo Maths Studies (tylko na poziomie SL), zwany „matematyką dla humanistów”, gdzie nacisk położony jest głównie na obliczenia statystyczne,
 • GRUPA 6: Jeden przedmiot do wyboru – głównie są to przedmioty artystyczne (np. Visual Arts), jednak większość szkół w Polsce w grupie 6 oferuje dodatkowe przedmioty z grup 2–5, często jest to drugi język obcy, psychologia albo informatyka.

Oprócz nauki 6 wybranych przedmiotów obowiązkowym elementem programu są również:

 • TOK (Theory of Knowledge – Teoria Wiedzy)
  Kurs filozoficzny, na którym poruszane są zagadnienia z zakresu etyki, moralności oraz filozofii. Zostaje zaliczony na podstawie ustnej prezentacji oraz eseju ocenianego przez zewnętrznego egzaminatora.
 • CAS (Creativity, Action, Service – kreatywność, akcja, służba)
  Wychowawczy program rozwoju osobistego. Zaliczenie go wymaga poświęcenia minimum 150 godzin zegarowych na aktywność o charakterze społecznym, kontakt ze sztuką oraz rozwój fizyczny. Podstawą jego zaliczenia jest dzienniczek prowadzony przez ucznia, w którym umieszcza wszelką dokumentację związaną ze swoją aktywnością (bilety, zaświadczenia, podziękowania etc.).
 • Extended Essay (esej rozszerzony)
  Nazywany jest „mini pracą magisterską”. Tę pracę badawczą, która powinna mieć ok. 4 tys. słów, uczeń pisze w domu. Temat wybiera w porozumieniu z nauczycielem nadzorującym pracę, tzw. supervisorem. Ocena z Extended Essayu wraz z oceną z TOK-u jest wliczana do ostatecznego wyniku matury. Może dać maksymalnie 3 z 45 punktów.