Kandydaci z Kartą Polaka

Osoby posiadające ważną Kartę Polaka oraz osoby mogące podjąć studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, są przyjmowani na studia prowadzone w UMCS w drodze postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla kandydatów z polskim obywatelstwem. Kandydaci rejestrują się w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) i zgodnie z ustalonymi procedurami i harmonogramem przechodzą przez postępowania rekrutacyjne. Osoby przyjęte na studia stacjonarne (dzienne) nie ponoszą opłat za studia.

O przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać się kandydaci: 

 • cudzoziemcy – obywatelepaństwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –stronyumowy o Europejskim Obszarze Gospodarczymi członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związkuzokolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2094zpóźn.zm.);

 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystający z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • cudzoziemcy –posiadającycertyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r.o języku polskim (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 931zpóźn. zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

 • posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

 • cudzoziemcy będącymałżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na kierunkach, na których, zgodnie z przyjętymi zasadami kwalifikacji wymagany jest język polski, cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

Po przyjęciu na studia osoby z Kartą Polaka Kartą Stałego Pobytu nabywają prawo do ubiegania się o stypendium socjalne i zapomogi oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, a także o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia artystyczne i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

Jeżeli cudzoziemcy uczestniczą w organizowanych przez uczelnie odpłatnych formach kształcenia (np. studia niestacjonarne, studia podyplomowe, zajęcia prowadzone w językach obcych), wówczas ponoszą opłaty za naukę na takich samych warunkach i w takiej samej wysokości jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.

 

REKRUTACJA NA STUDIA KROK PO KROKU
Obcokrajowcy z Kartą Polaka lub spełniający warunki do podjęcia studiów jak obywatele polscy

 1. Rejestracja w systemie IRK (irk.umcs.lublin.pl): założenie osobistego konta w systemie IRK, wprowadzenie danych osobowych edukacyjnych, wybór kierunku studiów (ewentualnie specjalności)/rejestracja na wybrany kierunek studiów (można rejestrować się na dowolną liczbę kierunków).
 2. Wprowadzenie do swojego profilu w IRK skanu oryginału i przysięgłego/notarialnego tłumaczenia świadectwa/dyplomu wraz ze wszystkimi dodatkami - dotyczy obcokrajowców, którzy uzyskali ww. dokument poza granicami Polski.
 3. Wszystkich bcokrajowców obowiązuje opłata rekrutacyjna w tej samej wysokości co obywateli polskich, którą należy wpłacić na wygenerowane przez IRK konto bankowe.
 4. Obcokrajowcy podejmujący studia na zasadach takich jak obywatele Polski, zobowiązani są do rozwiązania on-line testu sprawdzający poziom znajomości języka polskiego. Tylko wtedy, gdy test zostanie zaliczony pozytywnie, kandydat jest brany pod uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. Zapoznanie się z wynikami postępowania kwalifikacyjnego na swoim profilu w IRK i złożenie kompletu dokumentów w podanym czasie i miejscu (informacje te zawarte są w opisie kierunku w IRK). Przed złożeniem dokumentów należy zamówić i opłacić legitymację. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przez osobę upoważnioną (w tym przypadku obowiązuje dostarczenie oryginałów do wglądu lub kopii notarialnych). Obcokrajowcy mogą przenieść termin składania kompletu dokumentów do daty uzyskania wizy.

Wymagane dokumenty składane po zakwalifikowaniu się na studia:

 • podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów,
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • oryginał świadectwa wraz z dokumentami legalizacyjnymi lub nostryfikacyjnymi - przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • kserokopie: paszportu, wizy lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do podjęcia studiów,
 • ksero Karty Polaka,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów (Biologia, Biotechnologia, Chemia, Ochrona Środowiska, Monitoring i analityka środowiska)

Ponadto studenci na studia II stopnia zobowiązani są do złożenia:

 • dyplomu ukończenia studiów I stopbnia wraz z dokumentami legalizacyjnymi lub nostryfikacyjnymi - przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.