Kandydaci na studia podyplomowe

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być zarówno absolwenci studiów I, II, jak i III stopnia (zależnie od kierunku). Studia trwają od dwóch do czterech semestrów. Zajęcia odbywają się w weekendy. Jest to odpłatna forma kształcenia. Słuchacz może starać się jednak o refundację kosztów związanych z ich podjęciem u pracodawcy, jeśli studia sprzyjają rozwojowi kwalifikacji zawodowych.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany; w przypadku studiów podyplomowych Pedagogiczne studia kwalifikacyjne - kwestionariusz osobowy - podanie (wzór poniżej);
 • odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. 
  W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 • dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 • inne dokumenty określone w zasadach rekrutacji dla danych studiów podyplomowych.

Uruchomienie danej edycji studiów zależne jest od zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów, złożone dokumenty są zwracane kandydatowi.

Szczegółowe informacje, opis wszystkich kierunków oraz kontakt do kierowników studiów podyplomowych dostępne są w zakładce: Oferta dydaktyczna > Studia podyplomowe > Kierunki.

Informacje dodatkowe:

 • Oferta noclegowa Domów Studenckich "Femina", "Jowisz", "Kronos" dla słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników kursów dokształcających.
  INFORMACJE O DOMACH STUDENCKICH - adresy i telefony
 • Z dniem 30.01.2014 r. został uruchomiony program „Absolwent” umożliwiający korzystanie ze zniżek w opłatach za studia podyplomowe oraz kursy dokształcające dla:
  - absolwentów UMCS (studiów wyższych, doktoranckich, podyplomowych oraz kursów dokształcających) posiadających kartę ABSOLWENT UMCS, w wysokości
  10 % opłaty na cały okres trwania w ramach danej edycji,
  - rodzin (tj. dzieci, mężów/żon) absolwentów posiadających kartę ABSOLWENT UMCS, w wysokości 5% opłaty na cały okres trwania w ramach danej edycji.