Kandydaci na studia doktoranckie

Uprzejmie informujemy, iż Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od roku akademickiego 2019/20 nie prowadzi rekrutacji na I rok studiów doktoranckich. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od roku akademickiego 2019/20 prowadzi kształcenie w szkołach doktorskich. Wszystkich zainteresowanych podjęciem tej formy kształcenia zachęcamy do zapoznania się z informacjami o rekrutacji do szkół doktorskich.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich:

Na II rok lub wyższe lata studiów doktoranckich można przyjąć osobę, która:

  1. przerwała studia doktoranckie po zaliczeniu I roku, nie dłużej niż 3 lata od prawomocnej decyzji o skreśleniu z listy doktorantów;
  2. złożyła wniosek o przeniesienie z innej uczelni lub jednostki organizacyjnej uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich, w której zaliczyła co najmniej I rok studiów doktoranckich albo złożyła wniosek o przeniesienie na inny kierunek studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawniony wydział, po zaliczeniu I roku studiów doktoranckich.

Decyzję o przyjęciu na II rok lub wyższe lata studiów podejmuje Dziekan, po zasięgnięciu opinii Kierownika studiów doktoranckich, informując o tym Prorektora. Kierownik studiów doktoranckich w opinii wskazuje różnice programowe, które musi zaliczyć kandydat na studia oraz proponuje harmonogram ich zaliczenia.

Osoby, które chcą przenieść się na studia doktoranckie prowadzone przez UMCS z innej uczelni, bądź wznowić na studia, proszone są o kontakt z Kierownikami Studiów Doktoranckich. Należy pamiętać, iż zgodnie z Art. 279 ust. 1. Ustawy  z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. Przyjęcie na studia doktoranckie w trybie przeniesienia lub wznowienia możliwe jest jedynie w przypadku prowadzenie przez UMCS kształcenia na danym roku studiów doktoranckich.

Kierownicy studiów doktoranckich

Wydział Biologii i Biotechnologii

Prof. dr hab. Bernard Staniec
Zakład Zoologii
tel. (81) 537 50 31
bernard.staniec@poczta.umcs.lublin.pl
Prof. dr hab. Bernard Staniec
Zakład Zoologii
tel. (81) 537 50 31
bernard.staniec@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Chemii

Chemia
Prof. dr hab. Anna Zdziennicka
Zakład Zjawisk Międzyfazowych
tel. 81-537-56-70
aniaz@hektor.umcs.lublin.pl

Wydział Ekonomiczny

 

Ekonomia
Prof. dr hab. Maciej Bałtowski
Katedra Teorii i Historii Ekonomii
tel. (81) 537 53 85
maciej.baltowski@poczta.umcs.lublin.pl
Nauki o zarządzaniu
Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą

Wydział Filozofii i Socjologii

Prof. dr hab. Lesław Hostyński
Zakład Etyki
tel. (81) 537 2819
leslaw.hostynski@umcs.lublin.pl
Prof. dr hab. Lesław Hostyński
Zakład Etyki
tel. (81) 537 2819
leslaw.hostynski@umcs.lublin.pl
Prof. dr hab. Lesław Hostyński
Zakład Etyki
tel. (81) 537 2819
leslaw.hostynski@umcs.lublin.pl

Wydział Humanistyczny

Prof. dr hab. Adam Głaz
Instytut Anglistyki
tel. (81) 537 26 21
adam.glaz@poczta.umcs.lublin.pl
Historia
dr hab. Dariusz Szewczuk
Instytut Historii
tel. (81) 537 52 83
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (dla mgr filologii polskiej)
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz
Instytut Filologii Polskiej
tel. 602 730 182
Prof. dr hab. Jarosław Krajka
Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej
tel. (81) 533 88 92
jarek.krajka@poczta.umcs.lublin.pl
Kulturoznawstwo
dr hab. Adam Kopciowski
ZAKŁAD KULTURY I HISTORII ŻYDÓW 
tel. 81 537 50 90

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Prof. dr hab. Bożena Jasińska
Zakład Metod Jądrowych
bozena.jasinska@poczta.umcs.lublin.pl
Prof. dr hab. Stanisław Prus
Zakład Analizy Funkcjonalnej
tel. (81) 537 61 65
stanislaw.prus@poczta.umcs.lublin.pl
dr hab. Michał Warda, prof. UMCS
Zakład Teorii Jądra Atomu
81 537 6196

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Geografia
Prof dr hab. Marek Nowosad
Zakład Meteorologii i Klimatologii
tel. (81) 537 68 17
marek.nowosad@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika
Prof. dr hab. Katarzyna Klimkowska
Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki
tel. (81) 537 63 07
katarzyna.klimkowska@poczta.umcs.lublin.pl
Psychologia
Prof. dr hab. Katarzyna Klimkowska
Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki
tel. (81) 537 63 07
katarzyna.klimkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Politologii

Nauki o mediach
Prof. dr hab. Ewa Nowak-Teter
Zakład Dziennikarstwa
Nauki o polityce
Prof. dr hab. Krystyna Trembicka
Zakład Myśli Politycznej
krystyna.trembicka@poczta.umcs.lublin.pl
Nauki o polityce w j. angielskim
Prof. dr hab. Agata Ziętek,
Zakład Stosunków Międzynarodowych
tel. (81) 537 60 00

Wydział Prawa i Administracji

Prawo
Prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
Katedra Prawa Rzymskiego
tel. (81) 537 54 35

Zespół ds. studiów doktoranckich

mgr Tomasz Góźdź
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/1111A, 20-031 Lublin
tel. +48 (81) 537 52 88
studia.doktoranckie@poczta.umcs.lublin.pl