Kandydaci na studia doktoranckie

UCHWAŁA Nr XXIV – 16.12/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie określa zasady przyjmowania kandydatów na studia doktoranckie.

O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu Diamentowy Grant, o którym mowa w art. 187a ust. 1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest założenie przez niego osobistego konta i wybór kierunku studiów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej IRK. IRK funkcjonuje pod adresem: irk.umcs.lublin.pl. Kandydaci korzystają z dostępu do IRK we własnym zakresie.

Kandydat na studia doktoranckie posiadający kwalifikacje drugiego stopnia składa:

  1. podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu IRK;
  2. zwięzły opis zawierający informacje o ukończonych studiach wyższych kończących się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia, o temacie i rezultatach pracy dyplomowej, o zainteresowaniach naukowych w zakresie wybranej dyscypliny i specjalności naukowej;
  3. kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczającą uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu);
  4. kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczającą uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku gdy zasady rekrutacji określone w załączniku nr 1 odnoszą się do średniej ocen uzyskanej na tym etapie kształcenia;
  5. poświadczoną przez UMCS kopię dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców paszportu;
  6. aktualną fotografią, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce;
  7. inne dokumenty wskazane w załączniku nr 1, w szczególności np.: opis proponowanego projektu badawczego.

Kandydat na studia doktoranckie będący beneficjentem programu Diamentowy Grant, a nieposiadający kwalifikacji drugiego stopnia, składa zaświadczenie o uczestnictwie w programie Diamentowy Grant wraz z opisem prowadzonych badań, kopię dyplomu poświadczającą uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wraz z suplementem (w przypadku absolwentów studiów I stopnia) lub zaświadczenie o ukończeniu III roku studiów (w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich) oraz dokumenty wymienione powyżej w punktach: 1, 6-7.

Do wymienionych dokumentów kandydat może dołączyć wykaz własnych publikacji i opinię nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, w ramach której przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne o predyspozycjach do pracy naukowej.

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do wprowadzenia elektronicznej wersji fotografii na osobiste konto w systemie IRK, oraz do wniesienia opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Szczegółowe kryteria kwalifikacji na studia doktoranckie określa załącznik nr 1, dodatkowo osoby nie będące obywatelami polskimi muszą spełnić wymagania określone w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3.

Limit przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/19.

 

Zasady przyjęć na rok akademicki 2018/2019

WYKAZ KIERUNKÓW I KIEROWNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH

Kierownicy studiów doktoranckich

Wydział Biologii i Biotechnologii

Prof. dr hab. Bernard Staniec
Zakład Zoologii
tel. (81) 537 50 31
bernard.staniec@poczta.umcs.lublin.pl
Prof. dr hab. Bernard Staniec
Zakład Zoologii
tel. (81) 537 50 31
bernard.staniec@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Chemii

Chemia
Prof. dr hab. Anna Zdziennicka
Zakład Zjawisk Międzyfazowych
tel. 81-537-56-70
aniaz@hektor.umcs.lublin.pl

Wydział Chemii

Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii
 

Wydział Ekonomiczny

 

Ekonomia
Prof. dr hab. Maciej Bałtowski
Katedra Teorii i Historii Ekonomii
tel. (81) 537 53 85
maciej.baltowski@poczta.umcs.lublin.pl
Nauki o zarządzaniu
Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą

Wydział Filozofii i Socjologii

Prof. dr hab. Lesław Hostyński
Zakład Etyki
tel. (81) 537 2819
leslaw.hostynski@umcs.lublin.pl
Prof. dr hab. Lesław Hostyński
Zakład Etyki
tel. (81) 537 2819
leslaw.hostynski@umcs.lublin.pl
Prof. dr hab. Lesław Hostyński
Zakład Etyki
tel. (81) 537 2819
leslaw.hostynski@umcs.lublin.pl

Wydział Humanistyczny

Prof. dr hab. Adam Głaz
Instytut Anglistyki
tel. (81) 537 26 21
adam.glaz@poczta.umcs.lublin.pl
Historia
dr hab. Dariusz Szewczuk
Instytut Historii
tel. (81) 537 52 83
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (dla mgr filologii polskiej)
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz
Instytut Filologii Polskiej
tel. 602 730 182
Prof. dr hab. Jarosław Krajka
Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej
tel. (81) 533 88 92
jarek.krajka@poczta.umcs.lublin.pl
Kulturoznawstwo
Prof. dr hab. Andrzej Trzciński
Instytut Kulturoznawstwa
tel. (81) 537 53 96
a.trzcinski@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Prof. dr hab. Bożena Jasińska
Zakład Metod Jądrowych
bozena.jasinska@poczta.umcs.lublin.pl
Prof. dr hab. Stanisław Prus
Zakład Analizy Funkcjonalnej
tel. (81) 537 61 65
stanislaw.prus@poczta.umcs.lublin.pl
Międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie fizyki
 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Geografia
Prof dr hab. Marek Nowosad
Zakład Meteorologii i Klimatologii
tel. (81) 537 68 17
marek.nowosad@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika
Prof. dr hab. Katarzyna Klimkowska
Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki
tel. (81) 537 63 07
katarzyna.klimkowska@poczta.umcs.lublin.pl
Psychologia
Prof. dr hab. Katarzyna Klimkowska
Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki
tel. (81) 537 63 07
katarzyna.klimkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Politologii

Nauki o mediach
Prof. dr hab. Ewa Nowak-Teter
Zakład Dziennikarstwa
Nauki o polityce
Prof. dr hab. Krystyna Trembicka
Zakład Myśli Politycznej
krystyna.trembicka@poczta.umcs.lublin.pl
Nauki o polityce w j. angielskim
Prof. dr hab. Agata Ziętek,
Zakład Stosunków Międzynarodowych
tel. (81) 537 60 00

Wydział Prawa i Administracji

Prawo
Prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
Katedra Prawa Rzymskiego
tel. (81) 537 54 35

Zespół ds. studiów doktoranckich

mgr Tomasz Góźdź
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/1111A, 20-031 Lublin
tel. +48 (81) 537 52 88
studia.doktoranckie@poczta.umcs.lublin.pl