Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Równouprawnienie kobiet w Polsce. Między teorią a praktyką"

Ogólnopolska konferencja naukowa "Równouprawnienie kobiet w Polsce. Między teorią a praktyką" organizowana na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie w dniach 8-9 listopada 2018 r.

Stulecie praw wyborczych kobiet w Polsce skłania do szerszej refleksji nad zagadnieniem równouprawnienia płci w naszym kraju. Punktem wyjścia rozważań naukowych podczas konferencji "Równouprawnienie kobiet w Polsce. Między teorią a praktyką" organizowanej przez Wydział Politologii UMCS w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych jest okrągła rocznica uzyskania przez Polki czynnego i biernego prawa wyborczego przypadająca 28 listopada 1918 r., które umożliwiło im wzięcie udziału w elekcji do Sejmu Ustawodawczego przeprowadzonej 26 stycznia 1919 r. Postulat przyznania praw wyborczych był wiodącym, ale nie jedynym postulatem tzw. pierwszej fali feminizmu określonej jako sufrażyzm. Wejście do sfery publicznej w wyniku wyborów parlamentarnych pozwoliło polskim kobietom na rozpoczęcie aktywnej i konsekwentnej walki o realizację pozostałych postulatów politycznych oraz postulatów ekonomicznych i społecznych, ponieważ ich głos zaczął być słyszalny w miejscu dotychczas dla nich niedostępnym, tj. mównicy sejmowej, a następnie senackiej. Stopień i perspektywy realizacji postulatów gwarantujących równouprawnienie płci w Polsce wymaga więc wnikliwej analizy naukowej w celu podjęcia próby określenia i usystematyzowania marginesu wciąż istniejących w tym zakresie różnic pomiędzy stanem faktycznym a postulowanym, mimo że od przyznania czynnego i biernego prawa wyborczego właśnie upływa sto lat.

Główne zagadnienia merytoryczne Konferencji:

  1. stan i perspektywy realizacji postulatów I, II i III fali feminizmu w Polsce (prawa wyborcze nie były jedynym postulatem
    I fali feminizmu) w latach 1918-2018;
  2. kobiety w organach władzy publicznej w Polsce w latach 1918-2018 (organy władzy: ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej; organy kontroli: RPO, NIK, KRRiTV; organy samorządowe);
  3. stereotypy jako zasadnicza przeszkoda na drodze do równouprawnienia płci;
  4. prawo jako narzędzie przezwyciężania barier pomiędzy statusem kobiet i mężczyzn.

Rada naukowa:

Prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
Prof. dr hab. Iwona Hofman
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Zgłoszenia:

Wypełniony formularz złogszeniowy prosimy przesłać na adres: prawa.kobiet@umcs.pl  do 30 września 2018 roku.

Więcej:

https://www.umcs.pl/pl/o-konferencji,15138.htm

 

 

 

    Data dodania
    23 lipca 2018