Konferencja: „Współczesne Media”

Zapraszamy do udziału w jedenastej ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Współczesne Media”, organizowanej przez Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS, która odbędzie się 9-10 maja 2019 roku w Lublinie.

O konferencji

Poszczególne ogniwa cyklu lubelskich konferencji medioznawczych poświęcone były problemom związanym z funkcjonowaniem instytucji medialnych, właściwościom przekazów medialnych, zjawiskom i tematom istotnym dla współczesnych mediów. Temat naszego tegorocznego spotkania jest takim właśnie – istotnym dla współczesnych mediów i istotnym dla badań nad nimi. Zainteresowanie przemocą jako kategorią badawczą nie jest nowe (ostatnio była ona przedmiotem dyskusji podczas konferencji „Przemoc w komunikacji”, która odbyła się 29-30 listopada 2018 roku w Częstochowie), jednak niezwykle, wręcz paląco aktualne. Współcześnie trudno jest rozdzielić przemoc w mediach od przemocy w rzeczywistości pozamedialnej, ponieważ oba te zjawiska wzajemnie się warunkują. Z pewnością wiąże się to, z jednej strony, z przemianami współczesnej kultury, a z drugiej, z rozwojem technologii komunikacyjnych i nowych kanałów komunikacji medialnej oraz ze wzrostem społecznego oddziaływania mediów.

W sytuacji eskalacji przemocy, tak w rzeczywistości pozamedialnej, jak i w przestrzeni medialnej, wobec wybrzmiałych ostatnio w mediach konstatacji „końca pewnej epoki”, chciałybyśmy zainicjować przeprowadzenie próby całościowego oglądu zjawiska przemocy w mediach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że badania dotyczące przemocy w mediach muszą mieć charakter wieloaspektowy i interdyscyplinarny. Wymagają połączenia sił medioznawców, lingwistów, kulturoznawców, socjologów, psychologów i prawników. Dostrzegamy przy tym możliwość przyjęcia dwóch perspektyw badawczych. Pierwsza z nich to perspektywa treści przekazu, druga sposobu przekazu.

Traktując przemoc jako temat przekazów medialnych, za interesujące uważamy m.in.:

 • opracowania dotyczące częstości występowania obrazów przemocy w mediach różnego rodzaju;
 • charakterystyki obrazu przemocy w jej wielu postaciach;
 • określenie relacji między obrazami przemocy a aksjologizacją dyskursu medialnego.

Mając na uwadze formalny wymiar przemocy, myślimy m.in. o:

 • instytucjonalnych uwarunkowaniach wykorzystywania obrazów przemocy przez poszczególnych nadawców medialnych;
 • „przemocowych” strategiach komunikacyjnych;
 • genologicznym wymiarze obecności przemocy w mediach (czyli np. o hejcie);
 • manipulacji w jej różnych przejawach;
 • wulgaryzacji dyskursu medialnego;
 • praktyce wyróżniania kategorii należących do pola znaczeniowego przemocy (takich np. jak hejt, mowa nienawiści);prawnych aspektach różnorakich przejawów przemocy w mediach.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza elektronicznego do 31 marca 2019 r. W razie potrzeby mogą Państwo porozumiewać się z nami, korzystając z poczty elektronicznej wspolczesnemedia@umcs.pl.

W ramach opłaty konferencyjnej, która wynosi 380 zł, zapewniamy publikację tekstów zaakceptowanych przez recenzenta w monografii wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, materiały konferencyjne, obiad i uroczystą kolację 9 maja oraz obiad 10 maja. Służymy pomocą w rezerwacji hotelu.

Załączniki

Współczesne Media 11 - formularz zgłoszeniowy

zestaw multimedialny
rzutnik pisma
inny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celu organizacji konferencji WSPÓŁCZESNE MEDIA, a także kontaktu w sprawach związanych z jej organizacji, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. (pole obowiązkowe)


Posiadam wiedzę, że podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w konferencji WSPÓŁCZESNE MEDIA. Jestem świadomy/a przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym prawa do wycofania zgody oraz, że jej wycofanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych do czasu wycofania zgody. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym. (pole obowiązkowe)


Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody. (pole obowiązkowe)


Jestem świadomy/a, że:

 • podanie danych w formularzu i jego przesłanie w związku ze zgłoszeniem udziału w konferencji jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w konferencji WSPÓŁCZESNE MEDIA.
 • w celu organizacji konferencji WSPÓŁCZESNE MEDIA Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu.
 • posiadam wiedzę o przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym sprostowania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawa do odwołania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konferencji WSPÓŁCZESNE MEDIA. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym.

Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (w zakresie zgodnym z formularzem) podawane są przez osoby zgłaszające chęć udziału w konferencji WSPÓŁCZESNE MEDIA dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w tym wydarzeniu. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konferencji. Będą one przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konferencji WSPÓŁCZESNE MEDIA, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl. (pole obowiązkowe)

  Data dodania
  1 lutego 2019