Konferencja: „Recepcja mediów”

Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza serdecznie do udziału w konferencji „Recepcja mediów przez osoby dorosłe”, która odbędzie się 18 kwietnia 2018 roku w Lublinie.

Konferencja z cyklu „Recepcja mediów” będzie poświęcona wpływowi przekazów prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych na osoby dorosłe. Temat ten ma charakter interdyscyplinarny, dlatego liczymy na obecność przedstawicieli rozmaitych nauk, jak: psychologia, pedagogika, medioznawstwo, językoznawstwo, socjologia, filozofia itd., a nawet nauk prawnych czy medycznych.

W związku z narastającym problemem pojawiania się coraz większej liczby doniesień o negatywnych skutkach wpływu mediów na odbiorców, ale i niewykorzystywaniu w pełni zasobów medialnych do wzbogacania ich rozwoju, wykształcenia i umiejętności, myślimy, że konferencja taka ma niewątpliwe uzasadnienie.

Chcemy też, aby nasza konferencja miała zupełnie inny charakter niż dotychczasowe. Zapraszamy referentów do wygłoszenia tylko najważniejszych tez lub wyników badań po to, aby skoncentrować się przede wszystkim na dyskusji. Uważamy, że konferencja powinna służyć bezpośrednim konfrontacjom poglądów, na które zazwyczaj brakuje czasu, jeśli uczestnicy referują swoje pełne wyniki badań. Dlatego też do udziału w konferencji będzie kwalifikowało dostarczenie do 18 marca gotowego artykułu. Teksty te zostaną udostępnione pozostałym uczestnikom przed konferencją w postaci plików PDF i poddane dyskusji w czasie obrad. Następnie, po ewentualnych modyfikacjach tekstów i ich zrecenzowaniu, zostaną opublikowane jako rozdziały w VI tomie monograficznej serii „Recepcja mediów”.

Dr Anna Granat
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Zakład Dziennikarstwa
Wydział Politologii
pl. Litewski 5, p. 204
20-080 Lublin
agranat@interia.eu; agranat@poczta.umcs.lublin.pl

Prof. dr hab. Barbara Boniecka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wydział Humanistyczny
Instytut Filologii Polskiej; Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 222
20-031 Lublin
barbara.boniecka@poczta.umcs.lublin.pl

Zapraszamy do udziału!

Prof. dr hab. Barbara Boniecka, dr Anna Granat

Bardzo zatem prosimy, aby osoby zainteresowane wzięciem czynnego udziału w konferencji do 18 marca 2018 roku uiściły opłatę konferencyjną oraz przesłały gotowe do zaprezentowania teksty wraz z kartą zgłoszeniową.

Wysokość opłaty konferencyjnej została skalkulowana na 50 zł (w załączeniu karta zgłoszeniowa).

Kontakt z organizatorami konferencji i zgłoszenia możliwe są drogą listowną lub za pośrednictwem poczty internetowej.

Załączniki

    Data dodania
    21 marca 2018