Konferencja: #pomiędzy offline a online. Refleksje nad myślą polityczną w środowisku cyfrowym.

Zakład Myśli Politycznej Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne o. Lublin mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową w dniu 16 listopada 2017 roku. #myslpolityczna Pomiędzy offline a online. Refleksje nad myślą polityczną w środowisku cyfrowym #tradycja #ponowoczesność #podmioty #kategorie #pojęcia #wartości #redefinicje #deformacje #metodologia i metodyka badań.

Podjęty temat konferencji wynika z potrzeby kontynuacji badań myśli politycznej z uwzględnieniem środowiska cyfrowego. Zmieniający się świat oparty na paradygmacie informacjonizmu skłania do refleksji poświęconej pojęciom państwa, władzy, polityki, jednostki, społeczeństwa czy bezpieczeństwa, które nabierają nowych znaczeń.  Podstawowymi pytaniami jakie się pojawiły są: faktyczna rola internetu jako przestrzeni służącej kreowaniu współczesnej myśli politycznej. Na ile internet stał się płaszczyzną kształtowania nowej, bądź utrwalania i upowszechniania, klasycznej myśli politycznej; w jakim stopniu prowadzi do stanu iunctim starego i nowego świata idei i wartości? Czy w warunkach nowych mediów politycy są skłonni pozostawiać ślady i świadectwa myśli politycznej? Czy media społecznościowe oddziałują na postawy izachowania polityczne? W jakim stopniu myśl polityczna społeczeństwa informacyjnego powstaje poza zawodowymi politykami, stając się domeną środowisk formalnie apolitycznych czy quasi-politycznych?

Warto zastanowić się nad kwestią fluktuacji podmiotów myśli politycznej w cyberprzestrzeni, w tym nad obecnością/absencją intelektualistów. Czy badacze myśli politycznej są gotowi śledzić internetowe nowości polityczne (post-truth politics), prawne, ekonomiczne (technologia blockchain), społeczne (crowdfunding) stanowiące centralne kategorie myśli politycznej? Pojawia się również pytanie o tradycję i przeszłość czy znajdują się do niej odniesienia? Zderzenie i wzajemne przenikanie dwóch sfer offline i online tworzących hybrydę rzeczywistości warunkuje konieczność podjęciarefleksji nad myślą polityczną. Wiele z aspektów wypracowanych w rzeczywistości offline przenika do online i tam zaczyna funkcjonować. Analogicznie zachodzi relacja pomiędzy online a offline. Stąd wyrasta potrzeba poszukiwania narzędzi do badań myśli politycznej w środowisku cyfrowym, obejmującym w najszerszym zakresie media internetowe (blogosfera, social media). Zapraszamy do udziału w konferencji politologów, medioznawców, historyków, socjologów,wyrażając jednocześnie nadzieję, że podjęte zagadnienie badawcze stanie się przedmiotem dyskusji i rozważańnaukowych, których owocem będzie monografia naukowa.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej: myslpolityczna.wordpress.com

Komitet naukowy:
Prof. dr hab. Jan Jachymek
Prof. dr hab. Ewa Maj
Prof. dr hab. Alicja Wójcik
Dr Marcin Wichmanowski

Kierownik konferencji: Dr Kamil Mazurek

Termin przyjmowania zgłoszeń do: 25 października 2017 roku, o zakwalifikowaniu wystąpienia poinformujemy do dnia 5 listopada 2017.

    Data dodania
    21 czerwca 2017