IV Kongres Politologii: "Państwo w czasach zmiany"

IV Kongres Politologii -  "Państwo w czasach zmiany"

18-20 września 2018 roku

Proponowany temat Kongresu w Lublinie jest w zamyśle próbą koncentracji na podstawowych, „tradycyjnych” kategoriach politologicznych jakimi są państwo i władza, ale z uwzględnieniem dynamiki i zmienności, nowych jakościowo cech otoczenia społecznego, w którym państwo funkcjonuje. Chodzi o zmiany na poziomie wnętrza państwa, ale i na poziomie systemu międzynarodowego.

Celem poznawczym Kongresu jest analiza sprzężeń między państwem i dynamicznie zmieniającym się jego otoczeniem. Z jednej strony, przedmiotem analizy jest zmiana wewnętrznych i zewnętrznych warunków funkcjonowania państwa i sprawowania władzy, a z drugiej, adaptacja państwa na poziomie jego wnętrza i systemu międzynarodowego – lub jej brak - do zmienionej i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Aspiracją organizatorów Kongresu jest, aby jego wartość poznawcza nie została ograniczona do analizy sfery rzeczywistości, lecz aby została uwzględniona sfera badania państwa w warunkach dynamicznych zmian rzeczywistości, istniejących tu wyzwań teoretycznych i metodologicznych. Założenie to ma istotne konsekwencje dla porządkowania struktury tematu kongresu, zgłaszanych paneli. Proponowane jest wyodrębnienie części „ontologicznej” i części „epistemologicznej”.  Proponujemy, aby część „ontologiczna” składała się z trzech „filarów”:  „filar” I. – Uwarunkowania zmiany środowiska państwa; filar II. – Państwo jako podmiot polityki wewnętrznej w czasach zmiany; „filar” III.  – Państwo  jako podmiot stosunków międzynarodowych w czasach zmiany. Część „epistemologiczna” to „filar”  IV. – Badanie państwa w czasach zmiany.

W 2018 roku będziemy obchodzili 100-ną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Fakt ten znajdzie odzwierciedlenie w organizacji Kongresu. Planowane są dwie sesje plenarne. Pierwsza z nich  będzie nosiła tytuł: „Państwo w czasach zmiany”. Inspirację dla drugiej sesji plenarnej tworzy 100-na rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jej roboczy tytuł to „100 lat państwowości Polski Odrodzonej. Bilans historycznego doświadczenia”. Informujemy także, że w roku 2018 Wydział Politologii UMCS obchodzi 25-tą rocznicę utworzenia.

Proponowana struktura tematu kongresu – cztery „filary”

W celu możliwej inspiracji zgłaszania tematów paneli, ich uporządkowania i spójności z tematem Kongresu, poniżej przedstawiamy nasze rozumienie zakresu tematyki poszczególnych „filarów”. Nie wyklucza ono autorskich propozycji, dla których jedynym ograniczeniem jest temat Kongresu.

Ontologia

Epistemologia

Filar I.

Uwarunkowania zmiany środowiska państwa

 

Filar II.

Państwo jako podmiot polityki wewnętrznej w czasach zmiany

Filar III.

Państwo jako podmiot stosunków międzynarodowych w czasach zmiany

Filar IV.

Badanie państwa w czasach zmiany

1) Uwarunkowania na poziomie państwa;
2) Uwarunkowania na poziomie systemu międzynarodowego.

1) Instytucje;
2) Normy;
3) Wartości;
4) Działania.

1) Polityka zagraniczna;
2) Organizacja i funkcjonowanie systemu międzynarodowego.

1) Zmiana jako przedmiot badań;
2) Teorie i konstrukcje analityczne badania państwa w czasach zmiany;
3) Metodologia badania państwa w czasach zmiany. 

Szczegółowe informacje na temat zasad zgłaszania paneli tematycznych znajdują się w zakładce Rejestracja.

Więcej na: https://www.umcs.pl/pl/kongrespolitologii.htm

    Data dodania
    26 czerwca 2018