Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Renaty Tyśkiewicz

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 8 września 2021 r. o godz. 10.00 w sali 151B
w gmachu Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS przy ul. Akademickiej 19
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr Renaty Tyśkiewicz – studentki studiów doktoranckich
na kierunku biotechnologia na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

Temat pracy: Właściwości ryzosferowych szczepów Trichoderma spp. istotne

w stymulacji wzrostu i ochronie pszenicy przed fitopatogenami Fusarium spp.

Promotor: dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS – Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej UMCS w Lublinie

Promotor pomocniczy:   dr Ewa Ozimek – Katedra Mikrobiologii Przemysłowej

i Środowiskowej UMCS w Lublinie

Recenzenci:   prof. dr hab. Magdalena FrącZakład Badań Systemu Gleba-Roślina, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

dr hab. Magdalena Szczech, prof. IO – Zakład Mikrobiologii i Ryzosfery, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach

Elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, w Oddziale Informacji Naukowej ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

UWAGA! Udział w publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Renaty Tyśkiewicz możliwy jest online (MS Teams).

Ewentualne pytania prosimy kierować do mgr. inż. Rafała Sosińskiego (tel. 81 537 59 86).

    Data dodania
    28 lipca 2021