Psychologia

Kierunek
Psychologia
Stopień studiów
studia jednolite magisterskie
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Przedmioty maturalne
biologia
historia
język polski
matematyka
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podstawę kwalifikacji stanowią wyniki uzyskane z przedmiotów:

 • język polski,
 • jeden przedmiot spośród: biologia, historia, matematyka.
Opis

Psychologia jest kierunkiem studiów realizowanych w ramach jednolitego, 5-letniego kształcenia, kończącego się obroną pracy magisterskiej. Profil kształcenia ogólnoakademicki obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi w Instytucie Psychologii UMCS badaniami naukowymi. Studia realizowane są w formie stacjonarnej i dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych. Program nauczania 5-letnich studiów magisterskich na kierunku psychologia posiada Certyfikat EuroPsy w specjalnościach:  Psychologia Wspomagania Rozwoju i Edukacji, Psychologia Społeczna, Psychologia Rodziny, Psychologia przemysłowa, Psychologia Kliniczna i Neuropsychologia. Studia kończą się nadaniem ich absolwentom tytułu zawodowego „magistra psychologii”. Podstawą do nadania tego tytułu zawodowego jest zaliczenie przewidzianych programem studiów egzaminów (osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się zakładanych w programie kształcenia) oraz przedłożenie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

Psychologia jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest wykształcenie i przygotowanie absolwenta do przyszłej pracy zawodowej a także daje możliwość prowadzenia samodzielnych badań naukowych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologia osobowości, metodologia badań psychologicznych, diagnoza psychologiczna, psychologia różnic indywidualnych, psychologia poznania, psychologia kliniczna, pomoc psychologiczna oraz szereg zajęć specjalnościowych.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Psychologia Kliniczna i Neuropsychologia – (kierownik specjalności dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska, prof. uczelni)

Specjalność umożliwia opanowanie najnowszej wiedzy z zakresu psychologii klinicznej i neuronauk. Problematyka obejmuje wiele aspektów psychologii stosowanej: problemy kliniczne dzieci i młodzieży, człowieka dorosłego i ludzi starszych; aktualne problemy społeczne (np. uzależnienia, przemoc w rodzinie); zaburzenia rozwojowe ujawniające się w nauce szkolnej (dysleksja, dyskalkulia) i zachowaniu; problemy psychologiczne osób dotkniętych chorobą somatyczną, przewlekle chorych i niepełnosprawnych; wybrane aspekty psychologii sądowej; zaburzenia poznawcze, emocjonalne, osobowości oraz inne konsekwencje uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (zagadnienia z dziedziny neuropsychiatrii i neuropsychologii dotyczące m.in. problemów psychologicznych ludzi po udarach mózgu, z chorobami otępiennymi, schizofrenią) oraz zagadnienia psychoterapii, rehabilitacji neuropsychologicznej i innych form pomocy psychologicznej. Absolwent specjalności Psychologia Kliniczna i Neuropsychologia posiada umiejętności diagnostyczne w zakresie rozpoznawania problemów klinicznych w różnych fazach życia, planowania oraz realizowania terapii psychologicznej i neuropsychologicznej z wykorzystaniem nowych technologii, a także podejmowania działań wspierających i profilaktycznych.  

 1. Psychologia Rodziny – (kierownik specjalności dr hab. Dorota Turska, prof. uczelni)

Specjalność ma na celu kształcenie profesjonalnie przygotowanych kadr psychologicznych dla wszystkich typów instytucji i placówek terapeutycznych, policji, poradni psychologicznych, szpitali, szkół, sądów rodzinnych, ośrodków interwencji kryzysowej oraz innych ośrodków, udzielającej szeroko pojętej pomocy rodzinie. Absolwent specjalności posiada wiedzę i kompetencje w zakresie: a) diagnozy rodziny (wykrywania i opisywania prawidłowości i nieprawidłowości funkcjonowania rodziny); b) pomocy psychologicznej rodzinie (realizacja zadań związanych z podejmowaniem działań o charakterze profilaktycznym i interwencyjnym, wykształcenie umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych i organizacyjnych niezbędnych do nawiązania prawidłowego kontaktu pomocnego z rodziną oraz nawiązania współpracy z instytucjami i organizacjami pomocy rodzinie); c) polityki społecznej państwa i instytucji ją realizujących, występujących jako podmioty w rozwiązywaniu problemów rodziny. Absolwent specjalności Psychologia Rodziny to w założeniu specjalista w zakresie pracy z rodziną – diagnozy jej potrzeb i problemów a także udzielania pomocy w postaci: działań edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych aż po interwencję kryzysową.

 1. Psychologia Społeczna – (kierownik specjalności dr hab. Wojciech Cwalina, prof. uczelni)

Specjalność przedstawia najnowsze osiągnięcia teoretyczne, empiryczne i aplikacyjne tej subdyscypliny naukowej. Analizuje mechanizmy oddziaływań społecznych oraz procesy poznania i spostrzegania społecznego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z psychologią perswazji i wpływu społecznego, psychologią środowiskową, konfliktami społecznymi oraz wybranymi aspektami społecznymi pracy człowieka – zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem kryzysowym i podejmowaniem decyzji. Obejmuje także analizę zachowań konsumenckich oraz działań reklamowych, marketing polityczny i sztukę prezentacji publicznych.  W ramach specjalności studenci doskonalą swe umiejętności w obszarze metodologii badań społecznych i analizy ich wyników ze szczególnym uwzględnieniem badań marketingowych.

 1.  Psychologia Wspomagania Rozwoju i Edukacji – (kierownik specjalności prof. zw. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis)

Specjalność kształci przyszłych absolwentów do pracy w licznych instytucjach powiązanych z edukacją. Przygotowuje studentów do podejmowania różnych ról zawodowych w szeroko rozumianej edukacji – począwszy od wczesnej interwencji i wspomagania, przez pomoc psychologiczną w szkołach każdego szczebla, po specjalistyczną pracę diagnostyczno-terapeutyczną w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Studenci zostaną wyposażeni w pogłębione umiejętności diagnozowania, wspomagania i terapii zaburzeń neurorozwojowych (np. dysleksji czy SLI) i innych problemów (np. mutyzm, lęk szkolny, zaburzenia okresu dorastania), a także wspierania uczniów zdolnych.

Wybór specjalności będzie dokonywany po V semestrze.

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • Absolwent kierunku Psychologia jest przygotowany do wykonywania zawodu psychologa. Posiada kwalifikacje odnoszące się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 • Posiada kompetencje metodologiczne oraz gruntowną znajomość teorii opisujących i wyjaśniających zachowanie człowieka. Zna podstawy diagnostyki psychologicznej, a w szczególności potrafi kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym.
 • Rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji z perspektywy psychologicznej, a także potrafi komunikować się i prowadzić debatę na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.
 • Ma świadomość etycznych aspektów prowadzenia badań naukowych i przestrzegania wartości etycznych w pracy psychologa - praktyka.
 • Zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • Poradnie zdrowia psychicznego,
 • Placówki medyczno-lecznicze,
 • Placówki oświatowo-wychowawcze,
 • Firmy szkoleniowe oraz doradcze,
 • Media,
 • Agencje reklamy.

Możliwości rozwoju

Kierunek Psychologia oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Studenckich Kołach Naukowych:
  • „Koło Naukowe Psychologów”;
  • Studenckie Koło Naukowe Psychologii „Adesse”,
 • Akademickie Centrum Wsparcia;
 • Samorządzie Studentów;
 • Projektach badawczych realizowanych we współpracy z pracownikami naukowymi Instytutu Psychologii;
 • Umożliwienie prowadzenia badań według własnych projektów np. do pracy magisterskiej w Laboratorium Badawczo-Dydaktycznym Instytutu Psychologii pod kierunkiem pracowników naukowych Instytutu Psychologii.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetka Absolwenta, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl.