Psychologia

Kierunek
Psychologia
Stopień studiów
studia jednolite magisterskie
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Przedmioty maturalne
biologia
historia
język polski
matematyka
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podstawę kwalifikacji stanowią wyniki uzyskane z przedmiotów:

 • język polski,
 • jeden przedmiot spośród: biologia, historia, matematyka.
Opis

Psychologia jest kierunkiem studiów realizowanych w ramach jednolitego, 5-letniego kształcenia, kończącego się obroną pracy magisterskiej. Profil kształcenia ogólnoakademicki obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi w Instytucie Psychologii UMCS badaniami naukowymi. Studia realizowane są w formie stacjonarnej i dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych. Kończą się nadaniem ich absolwentom tytułu zawodowego „magistra psychologii”. Podstawą do nadania tego tytułu zawodowego jest zaliczenie przewidzianych programem studiów egzaminów (osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się zakładanych w programie kształcenia) oraz przedłożenie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

Psychologia jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest wykształcenie i przygotowanie absolwenta do przyszłej pracy zawodowej a także daje możliwość prowadzenia samodzielnych badań naukowych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologia osobowości, metodologia badań psychologicznych, diagnoza psychologiczna, psychologia różnic indywidualnych, psychologia poznania, pomoc psychologiczna oraz szereg zajęć specjalnościowych.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Psychologia Kliniczna i Neuropsychologia – (kierownik specjalności dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska, prof. UMCS)

Specjalność obejmuje wiele aspektów psychologii stosowanej: problemy kliniczne dzieci i młodzieży, człowieka dorosłego i ludzi starszych; aktualne problemy społeczne, między innymi np. uzależnienia, przemoc w rodzinie; zaburzenia rozwojowe ujawniające się w nauce szkolnej (dysleksja, dyskalkulia) i zachowaniu; problemy psychologiczne osób dotkniętych chorobą somatyczną, przewlekle chorych, niepełnosprawnych ruchowo, sensorycznie i intelektualnie; wybrane aspekty psychologii sądowej; zaburzenia poznawcze, emocjonalne, osobowości oraz inne konsekwencje uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (zagadnienia z dziedziny neuropsychiatrii i neuropsychologii dotyczące problemów psychologicznych ludzi np. po udarach mózgu, z chorobami otępiennymi, schizofrenią) oraz zagadnienia psychoterapii, rehabilitacji neuropsychologicznej i innych form pomocy psychologicznej.

 1. Specjalność Psychologia Przemysłowa – (kierownik specjalności dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS)

Specjalność odpowiada na potrzeby osób zainteresowanych problematyką psychologii pracy  i organizacji, które łączą swoją przyszłość zawodową z pracą w działach HR, zarządzania zasobami ludzkimi,  prowadzeniem szkoleń, a także tworzeniem gier komputerowych. Tematyka specjalności obejmuje rozwój organizacji, w tym diagnozę problemów organizacyjnych, zarządzanie kulturą organizacji, nowoczesne techniki rekrutacyjne. W ramach specjalności, studenci zdobywają wiedzę niezbędną w tworzeniu wizerunku osobistego i przedsiębiorstwa, a także zapoznają się z możliwościami i procedurami zakładania własnych działalności gospodarczych. Realizowane będą zagadnienia tradycyjnie związane z psychologią przemysłową, jak zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli zarządzanie wiekiem, projektowanie treningów menedżerskich, doradztwo kariery i wspierania rozwoju zawodowego. Propozycją nowatorską, nawiązującą do potrzeb współczesnego rynku pracy jest projektowanie kompetencyjnych gier symulacyjnych.

 1. Psychologia Rodziny – (kierownik specjalności dr hab. Dorota Turska, prof. UMCS)

Specjalność ma na celu kształcenie profesjonalnie przygotowanych kadr psychologicznych dla wszystkich typów instytucji i placówek terapeutycznych, policji, poradni psychologicznych, szpitali, szkół, sądów rodzinnych, ośrodków interwencji kryzysowej oraz innych ośrodków, udzielającej szeroko pojętej pomocy rodzinie. Absolwent specjalności posiada wiedzę i kompetencje w zakresie: a) diagnozy rodziny (wykrywania i opisywania prawidłowości i nieprawidłowości funkcjonowania rodziny); b) pomocy psychologicznej rodzinie (realizacja zadań związanych z podejmowaniem działań o charakterze profilaktycznym i interwencyjnym, wykształcenie umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych i organizacyjnych niezbędnych do nawiązania prawidłowego kontaktu pomocnego z rodziną oraz nawiązania współpracy z instytucjami i organizacjami pomocy rodzinie); c) polityki społecznej państwa i instytucji ją realizujących, występujących jako podmioty w rozwiązywaniu problemów rodziny. Absolwent specjalności Psychologia Rodziny to w założeniu specjalista w zakresie pracy z rodziną – diagnozy jej potrzeb i problemów a także udzielania pomocy w postaci: działań edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych aż po interwencję kryzysową.

 1. Specjalność Psychologia Społeczna – (kierownik specjalności dr hab. Wojciech Cwalina, prof. UMCS)

Specjalność przedstawia najnowsze osiągnięcia teoretyczne, empiryczne i aplikacyjne tej subdyscypliny naukowej. Analizuje mechanizmy oddziaływań społecznych oraz procesy poznania i spostrzegania społecznego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z psychologią perswazji i wpływu społecznego, psychologią środowiskową, konfliktami społecznymi oraz wybranymi aspektami społecznymi pracy człowieka – zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem kryzysowym i podejmowaniem decyzji. Obejmuje także analizę zachowań konsumenckich oraz działań reklamowych, marketing polityczny i sztukę prezentacji publicznych.  W ramach specjalności studenci doskonalą swe umiejętności w obszarze metodologii badań społecznych i analizy ich wyników ze szczególnym uwzględnieniem badań marketingowych.

 1. Specjalność Psychologia Wspomagania Rozwoju i Edukacji – (kierownik specjalności prof. zw. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis)

Specjalność kształci przyszłych absolwentów do pracy w licznych instytucjach powiązanych z edukacją. Przygotowuje studentów do podejmowania różnych ról zawodowych w szeroko rozumianej edukacji – począwszy od wczesnej interwencji i wspomagania, przez pomoc psychologiczną w szkołach każdego szczebla, po specjalistyczną pracę diagnostyczno-terapeutyczną w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Studenci zostaną wyposażeni w pogłębione umiejętności diagnozowania, wspomagania i terapii zaburzeń neurorozwojowych (np. dysleksji czy SLI) i innych problemów (np. mutyzm, lęk szkolny, zaburzenia okresu dorastania), a także wspierania uczniów zdolnych.

Wybór specjalności będzie dokonywany po V semestrze.

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • Absolwent kierunku Psychologia jest przygotowany do wykonywania zawodu psychologa. Posiada kwalifikacje odnoszące się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 • Posiada kompetencje metodologiczne oraz gruntowną znajomość teorii opisujących i wyjaśniających zachowanie człowieka. Zna podstawy diagnostyki psychologicznej, a w szczególności potrafi kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym.
 • Ma świadomość etycznych aspektów prowadzenia badań naukowych i przestrzegania wartości etycznych w pracy psychologa - praktyka.
 • Zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • Poradnie zdrowia psychicznego,
 • Placówki medyczno-lecznicze,
 • Placówki oświatowo-wychowawcze,
 • Firmy szkoleniowe oraz doradcze,
 • Media,
 • Agencje reklamy.

Możliwości rozwoju

Kierunek Psychologia oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Studenckich Kołach Naukowych:
  • „Studenckie Koło Naukowe Psychologów”;
  • „Quaero”;
  • „Adesse”,
 • Samorządzie Studentów;
 • Projektach badawczych realizowanych we współpracy z pracownikami naukowymi Instytutu Psychologii;
 • Umożliwienie prowadzenia badań według własnych projektów np. do pracy magisterskiej w Laboratorium Badawczo-Dydaktycznym Instytutu Psychologii pod kierunkiem pracowników naukowych Instytutu Psychologii.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetka Absolwenta, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl.