Jak założyć organizację

Jak założyć organizację na UMCS:

 • Organizację mogą założyć studenci i/lub doktoranci Uniwersytetu.
 • Należy znaleźć przynajmniej 10 osób o podobnych zainteresowaniach, wymyślić nazwę organizacji oraz określić obszar działalności wraz z celami i formami ich realizacji.
 • Następnie Organizacja wybiera ze swojego grona przedstawicieli pełniących określone w strukturze organizacji funkcje.
 • Wybrane Władze Organizacji muszą wystąpić do Dziekana lub Kierownika Podstawowej Jednostki Organizacyjnej o możliwość założenia Organizacji przy Wydziale bądź międzywydziałowo – na Uczelni, przyznanie Opiekuna oraz wyznaczenie siedziby organizacji.
 • Założenia, cele oraz dokładny adres siedziby organizacji należy spisać w formie statutu korzystając z wzorca stanowiącego załącznik numer 2 do Zarządzenia Rektora nr 47/2018 (wzór statutu w załączniku).
 • Tak spisany statut należy przesłać w wersji elektronicznej do Biura Spraw Studenckich na adres marta.wolinska@umcs.pl. Statut zostanie sprawdzony pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, (ewentualnie poprawiony) i ostatecznie zaparafowany przez radcę prawnego, o czym osoba ubiegająca się o założenie organizacji zostanie poinformowana mailowo przez pracownika BSS. 
 • Do Biura Spraw Studenckich mieszczącego się w Domu Studenckim "Helios" ul. Czwartaków 13, pok. 8 należy dostarczyć w wersji papierowej:
  - wypełniony i podpisany wniosek o wpis do Rejestru organizacji (wzór w ząłaczniku), 
  - pisemną zgodę Opiekuna organizacji na pełnienie tej funkcji (wzór w załączniku).
 • Po złożeniu wniosku, zgody Opiekuna i zaakceptowaniu statutu przez radców należy już tylko oczekiwać na decyzję Rektora ws. powołania organizacji. O decyzji zostaniecie Państwo poinformowani przez pracownika BSS, dodatkowo kopia decyzji zostanie przesłana do Prodziekana właściwego do spraw studenckich oraz Opiekuna organizacji.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Załączniki