Jak rozwiązać organizację

  1. Rozwiązanie organizacji następuje na podstawie decyzji członków Organizacji, Opiekuna Organizacji bądź na wniosek Dziekana Wydziału, przy którym organizacja funkcjonuje.
  2. Organizacja zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Rektora (za pośrednictwem Biura Spraw Studenckich), Kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej oraz Opiekuna o zamiarze jej rozwiązania.
  3. Z wnioskiem do Rektora o rozwiązanie Organizacji może wystąpić również Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów lub Samorząd Wydziału, przy którym Organizacja funkcjonuje w przypadku, gdy Organizacja nie działa przez okres 2 lat.
  4. Rozwiązanie Organizacji może nastąpić również na podstawie uchwały Senatu Uczelni podjętej na wniosek Rektora, jeżeli Organizacja rażąco lub uporczywie narusza przepisy ustawowe, Statut Uczelni lub Regulamin Organizacji.
  5. Rozwiązanie Organizacji skutkuje wykresleniem z Rejestru Organizacji.

W celu rozwiązania Organizacji należy dostarczyć do Biura Spraw Studenckich (DS "Helios" ul. Czwartaków 13, pok. 8) pismo z prośbą o rozwiązanie Organizacji oraz wykreślenie jej z Rejestru, z podaniem powodów i okoliczności towarzyszących podjętej decyzji. Pismo może być dostarczone w wersji papierowej bądź wysłane pocztą elektroniczną na adres marta.wolinska@umcs.pl w formie skanu dokumentu.
Na podstawie przedłożonego pisma zostanie sporządzona decyzja o rozwiązaniu Organizacji. Kopia podpisanej przez Rektora decyzji zostanie wysłana do Dziekana właściwego wydziału oraz Opiekuna Organizacji, natomiast oryginał dokumentu będzie możliwy do odbioru przez Prezesa wyrejestrowanej Organizacji w Biurze Spraw Studenckich.