Inżynieria nowoczesnych materiałów

Od roku akademickiego 2014/2015 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, wspólnie z Wydziałami: Chemii oraz Biologii i Biotechnologii, uruchamia nowy kierunek INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW (studia międzyobszarowe), którego ukończenie pozwoli uzyskać wykształcenie w zakresie produkcji i badania własności nowej generacji materiałów. Będzie to pierwszy tego typu kierunek w Polsce.


Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu zawodowego inżyniera. Struktura programu kształcenia szczególny nacisk kładzie na potrzebę zdobycia umiejętności praktycznych, zgodnych ze specyfiką nauk inżynierskich, co znajduje odzwierciedlanie w zaprojektowanych efektach kształcenia.  

Główne cele studiów pierwszego stopnia na kierunku „Inżynieria nowoczesnych materiałów” to przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu procedur preparacyjnych, różnych technik badania właściwości oraz wykorzystania nowych materiałów, przygotowanie absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej oraz rozwijanie umiejętności rozwoju osobistego i uczenia się. Zajęcia dydaktyczne na tym kierunku, związane z realizacją treści programowych, będą prowadzone przez pracowników trzech Wydziałów UMCS:  Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Chemii i Wydział Biologii i Biotechnologii. 

Od absolwentów kierunku „Inżynieria nowoczesnych materiałów” oczekuje się by posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz umiejętności profesjonalnego, efektywnego ich wykorzystania w praktyce pozwalające na zdobycie atrakcyjnego miejsca na rynku pracy. Nabyte kwalifikacje upoważnią przyszłych absolwentów również do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw, ośrodkach badawczo-rozwojowych i technologicznych instytucjach badawczych, na uczelniach itp. W szczególności absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w: 

- w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym, 

- w laboratoriach i ośrodkach badawczych,  

jako specjaliści w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów. 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UMCS lub wybranych kierunkach politechnicznych.