kierunki plastyczne I stopnia i jednolite magisterskie

Komisja Rekrutacyjna Instytutu Sztuk Pięknych 

Kontakt pod numerem telefonu: 507-711-678:  wtorek – czwartek w godz. 12.00-14.00
System internetowej rejestracji kandydatów działa pod adresem www.irk.umcs.lublin.pl  

Rekrutacja na rok akad. 2020/2021 jest prowadzona na kierunki:
- grafika,
- malarstwo,
- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Egzaminy wstępne polegające na kwalifikacji na podstawie przesłanych portfolio odbędą się 7-8 sierpnia 2020 r.

Do rekrutacji przystąpić może każdy, kto ukończył szkołę średnią i otrzymał świadectwo dojrzałości. Nie obowiązują żadne limity wieku. Rekrutacja oparta na ocenie złożonej dokumentacji artystycznej (portfolio) ma stwierdzić uzdolnienia i predyspozycje kandydata, a także wykazać poziom jego motywacji do podjęcia studiów w Instytucie Sztuk Pięknych.

Kandydat zobowiązany jest do przesłania w  terminie od 8 czerwca do 5 sierpnia 2020 r. następującego zestawu prac plastycznych:

1) prace rysunkowe – 5 prac w formacie nie mniejszym niż 50 x 70 cm, opisane: technika, wymiary, rok powstania. Zdjęcia prac muszą zapisane w formacie JPEG, rozmiar całkowity zdjęcia do 900 KB.

 1. Nazwisko_Imię_technika, 00x00 cm, rok
 2. Nazwisko_Imię_technika, 00x00 cm, rok
 3. Nazwisko_Imię_technika, 00x00 cm, rok
 4. Nazwisko_Imię_technika, 00x00 cm, rok
 5. Nazwisko_Imię_technika, 00x00 cm, rok

2) prace malarskie – 5 prac w formacie nie mniejszym niż 50×70 cm, opisane: technika, wymiary, rok powstania. Zdjęcia prac muszą być zapisane w formacie JPEG, rozmiar całkowity zdjęcia do 900 KB. Nazwy plików JPG:

 1. Nazwisko_Imię_technika, 00x00 cm, rok
 2. Nazwisko_Imię_technika, 00x00 cm, rok
 3. Nazwisko_Imię_technika, 00x00 cm, rok
 4. Nazwisko_Imię_technika, 00x00 cm, rok
 5. Nazwisko_Imię_technika, 00x00 cm, rok

Kandydat zobowiązany jest do załączenia oświadczenia o autorstwie prac zgodnie z podanym wzorem oświadczenia:

 

 

Portfolio wraz z oświadczeniem kandydat wysyła na adres mailowy wybranego kierunku studiów:

Kandydat w chwili przesłania portfolio deklaruje wybór kierunku studiów.
Jeśli kandydat zdaje na więcej niż jeden kierunek, przesyła to samo portfolio na adresy mailowe wybranych kierunków oraz wnosi na każdy z nich opłatę rekrutacyjną.
Komisja Rekrutacyjna w dniach 7-8 sierpnia 2020 r. dokona oceny przesłanych przez kandydatów portfolio i 11 sierpnia 2020 r. powiadomi kandydatów o uzyskanych przez nich wynikach egzaminów.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci zakwalifikowani na studia przesyłają na adres Instytutu Sztuk Pięknych al. Kraśnicka 2B, 20-718 Lublin, następujące dokumenty:

 • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu),
 • cudzoziemcy - kopię paszportu (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu),
 • podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK,
 • aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych: wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.