Instytut Sztuk Pięknych

DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

 

Instytut  Sztuk Pięknych WA UMCS, al. Kraśnicka 2B, pok. 7

  • wtorek godz. 12.00-14.00
  • czwartek godz. 12.00-14.00

Kontakt: 696367357, 81 5376948

 

Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są bezpośrednio przez instytutową komisję rekrutacyjną lub w trybie rejestracji internetowej.

System internetowej rejestracji kandydatów działa pod adresem www.irk.umcs.lublin.pl  

Kandydaci korzystają z dostępu do internetowej rejestracji kandydatów we własnym zakresie. Dziekani wydziałów zapewnią kandydatom dodatkowo dostęp do stanowisk komputerowych, umożliwiających dokonanie rejestracji na studia w okresie wynikającym z ustalonego terminarza rekrutacyjnego.

Do egzaminu wstępnego przystąpić może każdy, kto ukończył szkołę średnią i otrzymał świadectwo dojrzałości. Nie obowiązują żadne limity wieku. Egzamin ma stwierdzić uzdolnienia i predyspozycje kandydata, a także wykazać poziom jego motywacji do podjęcia studiów w Instytucie Sztuk Pięknych.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w miejscu i terminie określonym w terminarzu następujące dokumenty:

  • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu),
  • kopię dowodu osobistego lub paszportu (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu),
  • podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK,
  • aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych: wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
  • osoby zakwalifikowane na studia stacjonarne składają oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 1235).

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

  • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
  • kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Kandydat w chwili składania dokumentów deklaruje wybór kierunku studiów.

Jeśli kandydat zdaje na więcej niż jeden kierunek, wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z nich.

Egzaminy wstępne odbywają się raz w roku, w drugiej połowie czerwca i na początku lipca.

Na egzamin należy zabrać ze sobą Dowód Osobisty. 

Na czas egzaminów wstępnych, kandydaci mają możliwość przenocowania w Domu Studenckim „Zana”

ul. T. Zana 11

20-601 Lublin

tel. 81/743-49-79,

       81/743-49-89

e-mail: zana@poczta.umcs.lublin.pl