Instytut Sztuk Pięknych

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH w roku akademickim 2019/2020
Egzaminy dyplomowe na kierunkach studiów plastycznych: grafika, malarstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, odbędą się w terminach:
1.Termin lipcowy:
- do 15 lipca 2020 r. – składanie wymaganej dokumentacji w dziekanacie
- 27 – 31 lipca 2020 r. – termin egzaminów pisemnej pracy dyplomowej oraz dyplomu artystycznego.
2. Termin wrześniowy:
- do 2 września 2020 r. – składanie wymaganej dokumentacji w dziekanacie
- 14 – 18 września 2020 r. - termin egzaminów pisemnej pracy dyplomowej oraz dyplomu artystycznego.

Zmiany zasad dyplomowania w roku akad. 2019/2020 wynikające z przeciwdziałania Covid-19: 
1. Formy egzaminów dyplomowych w roku akad. 2019/2020 w okresie do 30 września 2020 r. przeprowadzane są zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 33/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
2. Egzamin dyplomowej pracy pisemnej na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Artystycznym przeprowadzany jest w formie wideokonferencji internetowej z wykorzystaniem aplikacji Teams.
3. Egzamin dyplomu artystycznego na kierunkach:
- grafika, studia jednolite magisterskie,
- malarstwo, studia jednolite magisterskie,
- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia,
- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia drugiego stopnia,
- grafika, studia drugiego stopnia, prowadzone w języku polskim i angielskim.
przeprowadzany jest w formie wideokonferencji internetowej z wykorzystaniem aplikacji Teams po uprzednim zapoznaniu się Komisji Dyplomowej z obowiązującą dokumentacją dyplomu, konspektem dyplomu, ocenami opiekuna i recenzenta oraz z oryginałami prac w formie ich prezentacji/wystawy przygotowanej przez dyplomanta na co najmniej jeden dzień (od godz. 9.00) przed terminem obrony w siedzibie Uczelni lub innym miejscu zgłoszonym w Dziekanacie w czasie składania dokumentacji dyplomu. 

3.1.W przypadku prac dyplomowych stworzonych w środowisku cyfrowym lub prac z zakresu projektowania graficznego lub jeśli z ważnych przyczyn nie jest możliwa prezentacja oryginałów prac  - wówczas nie jest konieczne zapoznanie się Komisji Dyplomowej z pokazem/ wystawą prac. 
3.2.Jeśli ma miejsce zapoznanie się Komisji Dyplomowej z oryginałami prac podczas ich prezentacji/wystawy, odbywa się ono z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, tj. w szczególności z zachowaniem odległości, z zapewnieniem środków dezynfekcji.
W poniższych zasadach dyplomowania nie obowiązują zapisy o publicznej obronie dyplomu artystycznego.

WZORY DOKUMENTACJI: WZORY DOKUMENTACJI:
 
 

Podstawy prawne:

Zasady dyplomowania obowiązujące w roku akad. 2019/2020 określa
UCHWAŁA Nr XXIV – 31.3/19 Senatu UMCS z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Artystycznego
§ 1
Na podstawie § 35 ust. 5 Regulaminu studiów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV-26.5/19 Senatu UMCS z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu studiów, na wniosek kolegium dziekańskiego Wydziału Artystycznego, Senat UMCS ustala szczegółowe zasady procesu dyplomowania:
1) w dyscyplinie wiodącej sztuki muzyczne, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w dyscyplinie wiodącej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) na kierunku grafika, studia drugiego stopnia, prowadzonym w języku polskim i języku angielskim (Graphic Arts), stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od roku akademickiego 2019/2020.

Zmiany zasad dyplomowania w roku akad. 2019/2020 wynikające z przeciwdziałania Covid-19 określają: 

UCHWAŁA Nr XXIV – 36.9/19 Senatu UMCS z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 31.3/19 Senatu UMCS z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania

ZARZĄDZENIE Nr 33/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

UCHWAŁA  Nr 3-05/2020 Kolegium Dziekańskiego Wydziału Artystycznego UMCS z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie form egzaminów dyplomowych w roku akad. 2019/2020 na kierunkach studiów plastycznych