Instytut Pedagogiki

Dyrektor Instytutu Pedagogiki

dr hab. Anna Wojnarska
p. 37 tel. 81 532-21-49, 537-63-06

Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki

dr Ewa Kozak-Czyżewska
p. 37 Tel.: 81 532-21-49, 537-63-06

Sekretariat

mgr Jolanta Misiur
p. 37, tel. 81 537-63-06, e-mail: instytutpedagogiki@poczta.umcs.lublin.pl

 

Jednostki podrzędne