Instytut Muzyki

EGZAMINY WSTĘPNE W INSTYTUCIE MUZYKI UMCS

Zasady przyjęć w roku akademickim 2019/20

ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu przebiegu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020

Kontakt z Działem Rekrutacji UMCS
tel. (81) 537 58 80 (w godz. 9.00 - 14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel. +48 81 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
Pobierz informator w języku ukraińskim

Informacja w języku rosyjskim:
tel. +48 81 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl
Pobierz informator w języku rosyjskim

Broszura informacyjna UMCS dla kandydatów na studia 2019/2020

Rekrutacja prowadzona przez komisję ds. cudzoziemców odbywa się w terminie od 1 kwietnia 2019 do 4 października 2019 r. Terminy określone w § 1 I ust. 1 pkt 2 – 12 nie obowiązują kandydatów cudzoziemców na studia pełnopłatne prowadzone w Uniwersytecie.
Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów prowadzone na Uniwersytecie, na które kształcenie rozpoczyna się w semestrze zimowym, zakończy się 4 października 2019 r.

Kontakt z Sekretarzem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Rekrutacji Instytutu Muzyki

Tel.: 81 5376953, 795074958
email: bpazur@poczta.umcs.lublin.pl
Dyżur Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Muzyki UMCS, Al. Kraśnicka 2a, pokój nr 111 w dniach 12, 13 września 2019 w godz. 11.00-13.00

Terminarz rekrutacji 2019/2020 – wrzesień 2019

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia

 • 12 września 2019 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego w Instytucie Muzyki przed komisją rekrutacyjną 
 • 16 września 2019 – egzaminy wstępne w godz. 10.00-19.00 (sale nr  19, 116, 108, 113 - Instytut Muzyki)
 • 17 września 2019 r. – ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów poprzez pisemne ogłoszenie w Instytucie Muzyki UMCS, Lublin, Al. Kraśnicka 2a oraz umieszczenie wyników postępowania w osobistych kontach kandydatów w systemie IRK.
 • 18 września 2019 r. – przyjmowanie dokumentów w Instytucie Muzyki UMCS - sala 111 w godz. 10:00-13:00
 • 19 września 2019 r. – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca.
 • 20 września 2019 - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy w Instytucie Muzyki - sala 111 w godz. 10:00-12:00


Dodatkowa rekrutacja na kierunek

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 • 12 września 2019– zakończenie rejestracji i wnoszenie opłat
 • 16 września 2019 - egzamin wstępny
 • 17 września 2019 - zakończenie postępowania, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów
 • 18-19 września - przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych osób, (pokój nr 111 IM)

Zasady kwalifikacji i sprawdziany praktyczne są identyczne jak w pierwszej rekrutacji. Kandydaci, którzy podczas rekrutacji w lipcu 2019 r. przystąpili do egzaminów na kierunek jazz i muzyka estradowa i uzyskali minimalną liczbę punktów (11 pkt.) ze sprawdzianów słuchu i umiejętności gry na instrumencie lub śpiewu, mogą być zwolnieni z dwóch sprawdzianów (chyba, że chcą do nich przystąpić i powiększyć liczbę punktów) i przystąpić tylko do sprawdzianu predyspozycji manualnych (i wokalnych - dla tych, którzy zdawali sprawdzian z gry na instrumencie).

 

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunkach muzycznych 2018/2019


EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Specjalność: nauczycielska

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie praktycznym, obejmującym sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:
1. słuchu muzycznego,

2. umiejętności gry na wybranym instrumencie lub śpiewu solowego

3. predyspozycji manualnych.

Ad. 1. Kandydata obowiązuje sprawdzian ustny. Jest to badanie predyspozycji słuchowych na podstawie wybranych elementów, jak śpiewanie nut a vista (J. Lasocki - solfeż); rozpoznawa-nie ilości zagranych dźwięków; rozróżnianie trójdźwięków: dur, moll, zwiększonych, zmniej-szonych; określanie zmian w zagranej melodii, trójdźwięku i schemacie rytmicznym; powta-rzanie głosem dźwięków, interwałów, trójdźwięków i zagranej melodii; realizacja rytmów i powtarzanie schematów rytmicznych.

Ad. 2. Kandydat powinien wykonać na instrumencie dwa utwory o zróżnicowanym charakte-rze, w tym utwór techniczny. W zakresie śpiewu obowiązuje wykonanie pieśni artystycznej oraz piosenki z repertuaru szkolnego, popularnego.

Uczelnia zapewnia akompaniatora pod warunkiem posiadania przez kandydata materiałów nutowych. Materiały nutowe dla akompaniatora prosimy dostarczyć do Sekretariatu Rekruta-cji (Instytut Muzyki sala 111) do 12 września 2019 r.

Ad. 3. Kandydata obowiązuje wykazanie się umiejętnością taktowania na 2, 3, 4.

Egzamin praktyczny obowiązuje wszystkich kandydatów. Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik sprawdzianu praktycznego wynosi 33 punkty, tj. po minimum 11 punktów z każdej części sprawdzianu. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z poszczególnych części sprawdzianu praktycznego.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia

profil ogólnoakademicki

Specjalności:

 • prowadzenie zespołów
 • muzyka sakralna
 • muzykoterapia

Kwalifikacja na podstawie wyników ze:

 1. sprawdzianu ze słuchu muzycznego,
 2. egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny uzależniony jest od wyboru przez kandydata specjalności:

 • na specjalności prowadzenie zespołów kandydat zobowiązany jest do zadyrygowania utworem na chór mieszany a cappella oraz dziełem wokalno-instrumentalnym lub jego częścią (prezentacja na tle wersji fortepianowej);
 • na specjalności muzyka sakralna kandydat zobowiązany jest do wykonania dwóch utworów organowych lub fortepianowych;
 • na specjalności muzykoterapia, w zależności od wyboru przez kandydata dyplomowego przedmiotu artystycznego (dyrygowanie, śpiew, instrument), kandydat zobowiązany jest do: zadyrygowania utworem na chór mieszany a cappella (prezentacja na tle wersji fortepianowej) lub wykonania jednej pieśni z akompaniamentem fortepianu, lub wykonania jednego utworu na instrumencie.  Ponadto na specjalności muzykoterapia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do wykonywania zawodu muzykoterapeuty.

Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik każdego sprawdzianu wynosi 11 pkt. Ostateczny wynik stanowi suma punktów ze słuchu muzycznego i egzaminu praktycznego.

Absolwenci kierunków innych niż edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej mogą być zobowiązani do uzupełnienia bloku przedmiotowego z zakresu studiów pierwszego stopnia edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej.

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Rekrutacja na rok akademicki 2019/20 została już zakończona.