Instytut Muzyki

EGZAMINY WSTĘPNE W INSTYTUCIE MUZYKI UMCS

Zasady przyjęć w roku akademickim 2019/20

ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu przebiegu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020

Kontakt z Działem Rekrutacji UMCS
tel. (81) 537 58 80 (w godz. 9.00 - 14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel. +48 81 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
Pobierz informator w języku ukraińskim

Informacja w języku rosyjskim:
tel. +48 81 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl
Pobierz informator w języku rosyjskim

Broszura informacyjna UMCS dla kandydatów na studia 2019/2020

Kontakt z Sekretarzem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Rekrutacji Instytutu Muzyki

Tel.: 81 5376953, 795074958
Telefony czynne w terminie 11 marca – 25 czerwca 2019 r. w poniedziałki 13.30-14.30 i wtorki 12.30-13.30, a dniach 26-28 czerwca 2019 r. w godz. 12.00-14.00

email: bpazur@poczta.umcs.lublin.pl
Dyżur Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Muzyki UMCS, Al. Kraśnicka 2a, pokój nr 111w dniach 26-28 czerwca w godz. 12.00-14.00

Terminarz rekrutacji 2019/2020

Postępowanie rekrutacyjne na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego odbywa się zgodnie z następującym harmonogramem:

1 kwietnia 2019 r. 
 rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów nastronie IRK;

25 czerwca 2019 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego w Instytucie Muzyki przed komisją rekrutacyjną 

1 lipca 2019 r. – egzaminy wstępne - sprawdziany praktyczne uzdolnień kierunkowych  Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - w godz. 10.00-14.00 (sale nr 14, 19, 116, 108, 113 - Instytut Muzyki UMCS )

1 lipca 2019 r. – egzaminy wstępne - sprawdziany praktyczne uzdolnień kierunkowych Kierunek jazz i muzyka estradowa wykonawstwo instrumentalne - w godz. 14.30-19.00 (sale nr 14, 19, 116, 108, 113 - Instytut Muzyki UMCS )

2 lipca 2019 r. – egzaminy wstępne - sprawdziany praktyczne uzdolnień kierunkowych Kierunek jazz i muzyka estradowa wykonawstwo wokalne - w godz. 10.00-16.00 (sale nr 14, 19, 116, 108, 113 - Instytut Muzyki UMCS )

4 lipca 2019 r. – zakończenie postępowania, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów poprzez pisemne ogłoszenie w Instytucie Muzyki UMCS, Lublin, Al. Kraśnicka 2a oraz umieszczenie wyników postępowania w osobistych kontach kandydatów w systemie IRK.

8 i 9 lipca 2019 r. – przyjmowanie dokumentów w Instytucie Muzyki UMCS - sala 111 w godz. 11:00-14:00

Dodatkowa rekrutacja na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia pierwszego stopnia

Terminarz

 • 10 lipca 2019– rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 12 września 2019– zakończenie rejestracji i wnoszenie opłat
 • 16 września 2019 - egzamin wstępny
 • 17 września 2019 - zakończenie postępowania, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów
 • 18 - 19 września - przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych osób, (pokój nr 111 IM)

Zasady kwalifikacji i sprawdziany praktyczne są identyczne jak w pierwszej rekrutacji. Kandydaci, którzy podczas rekrutacji w lipcu 2019 r. przystąpili do egzaminów na kierunek jazz i muzyka estradowa i uzyskali minimalną liczbę punktów (11 pkt.) ze sprawdzianów słuchu i umiejętności gry na instrumencie lub śpiewu, mogą być zwolnieni z dwóch sprawdzianów (chyba, że chcą do nich przystąpić i powiększyć liczbę punktów) i przystąpić tylko do sprawdzianu predyspozycji manualnych (i wokalnych - dla tych, którzy zdawali sprawdzian z gry na instrumencie).)

W przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia rekrutacja nie może ona trwać dłużej niż do 21 września 2019 r.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia

12 września 2019 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego w Instytucie Muzyki przed komisją rekrutacyjną 

16 września 2019 – egzaminy wstępne w godz. 10.00-19.00 (sale nr  19, 116, 108, 113 - Instytut Muzyki)

17 września 2019 r. – ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów poprzez pisemne ogłoszenie w Instytucie Muzyki UMCS, Lublin, Al. Kraśnicka 2a oraz umieszczenie wyników postępowania w osobistych kontach kandydatów w systemie IRK.

18 września 2019 r. – przyjmowanie dokumentów w Instytucie Muzyki UMCS - sala 111 w godz. 10:00-13:00

19 września 2019 r. – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca.

20 września 2019 - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy w Instytucie Muzyki - sala 111 w godz. 10:00-12:00


Rekrutacja prowadzona przez komisję ds. cudzoziemców odbywa się w terminie od 1 kwietnia 2019 do 4 października 2019 r. Terminy określone w § 1 I ust. 1 pkt 2 – 12 nie obowiązują kandydatów cudzoziemców na studia pełnopłatne prowadzone w Uniwersytecie.
Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów prowadzone na Uniwersytecie, na które kształcenie rozpoczyna się w semestrze zimowym, zakończy się 4 października 2019 r.

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunkach muzycznych 2018/2019


EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Specjalność: nauczycielska

 

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie praktycznym, obejmującym sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:
1. słuchu muzycznego,

2. umiejętności gry na wybranym instrumencie lub śpiewu solowego

3. predyspozycji manualnych.

Ad. 1. Kandydata obowiązuje sprawdzian ustny. Jest to badanie predyspozycji słuchowych na podstawie wybranych elementów, jak śpiewanie nut a vista (J. Lasocki - solfeż); rozpoznawa-nie ilości zagranych dźwięków; rozróżnianie trójdźwięków: dur, moll, zwiększonych, zmniej-szonych; określanie zmian w zagranej melodii, trójdźwięku i schemacie rytmicznym; powta-rzanie głosem dźwięków, interwałów, trójdźwięków i zagranej melodii; realizacja rytmów i powtarzanie schematów rytmicznych.

Ad. 2. Kandydat powinien wykonać na instrumencie dwa utwory o zróżnicowanym charakte-rze, w tym utwór techniczny. W zakresie śpiewu obowiązuje wykonanie pieśni artystycznej oraz piosenki z repertuaru szkolnego, popularnego.

Uczelnia zapewnia akompaniatora pod warunkiem posiadania przez kandydata materiałów nutowych. Materiały nutowe dla akompaniatora prosimy dostarczyć do Sekretariatu Rekruta-cji (Instytut Muzyki sala 111) do 27 czerwca 2019 r.

Ad. 3. Kandydata obowiązuje wykazanie się umiejętnością taktowania na 2, 3, 4.

Egzamin praktyczny obowiązuje wszystkich kandydatów. Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik sprawdzianu praktycznego wynosi 33 punkty, tj. po minimum 11 punktów z każdej części sprawdzianu. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z poszczególnych części sprawdzianu praktycznego.

 

Studia drugiego stopnia stacjonarne profil ogólnoakademicki

Specjalności:

 • prowadzenie zespołów
 • muzyka sakralna
 • muzykoterapia

 

Kwalifikacja na podstawie wyników ze:

 1. sprawdzianu ze słuchu muzycznego,
 2. egzaminu praktycznego.

 

Egzamin praktyczny uzależniony jest od wyboru przez kandydata specjalności:

 • na specjalności prowadzenie zespołów kandydat zobowiązany jest do zadyrygowania utworem na chór mieszany a cappella oraz dziełem wokalno-instrumentalnym lub jego częścią (prezentacja na tle wersji fortepianowej);
 • na specjalności muzyka sakralna kandydat zobowiązany jest do wykonania dwóch utworów organowych lub fortepianowych;
 • na specjalności muzykoterapia, w zależności od wyboru przez kandydata dyplomowego przedmiotu artystycznego (dyrygowanie, śpiew, instrument), kandydat zobowiązany jest do: zadyrygowania utworem na chór mieszany a cappella (prezentacja na tle wersji fortepianowej) lub wykonania jednej pieśni z akompaniamentem fortepianu, lub wykonania jednego utworu na instrumencie.  Ponadto na specjalności muzykoterapia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do wykonywania zawodu muzykoterapeuty.

 

Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik każdego sprawdzianu wynosi 11 pkt. Ostateczny wynik stanowi suma punktów ze słuchu muzycznego i egzaminu praktycznego.

Absolwenci kierunków innych niż edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej mogą być zobowiązani do uzupełnienia bloku przedmiotowego z zakresu studiów pierwszego stopnia edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej.

 

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Specjalności:

 • wykonawstwo instrumentalne
 • wykonawstwo wokalne

 

Kwalifikacja odbywa się na podstawie sprawdzianu praktycznego w zakresie:

 1. umiejętności wykonawczych dotyczących przedmiotu kierunkowego: śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalność wokalną) lub gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalność instrumentalną),

 

Kandydaci na specjalność wykonawstwo wokalne zobowiązani są do zaprezentowania dwóch kontrastowych  utworów, w tym jednego standardu jazzowego oraz jednego w języku polskim (z akompaniamentem instrumentalnym lub podkładem muzycznym).

Kandydaci na specjalność wykonawstwo instrumentalne zobowiązani są do zaprezentowania dwóch utworów, w tym jednego standardu jazzowego (z towarzyszeniem sekcji rytmicznej lub podkładem muzycznym) oraz wykazać się umiejętnością improwizacji.

Jeśli ktoś korzysta z akompaniamentu – proszę dostarczyć akompaniament na płycie CD lub nuty dla akompaniatora z opisanymi funkcjami (nazwy akordów).

 1. słuchu muzycznego.

Kandydata obowiązuje sprawdzian ustny. Jest to badanie predyspozycji słuchowych na podstawie wybranych elementów:  rozpoznawanie ilości zagranych dźwięków; rozróżnianie trójdźwięków: dur, moll, zwiększonych, zmniejszonych; określanie zmian w  zagranej melodii, trójdźwięku i schemacie rytmicznym; powtarzanie głosem dźwięków, interwałów, trójdźwięków i zagranej melodii; realizacja rytmów i powtarzanie schematów rytmicznych.

Sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik sprawdzianu z przedmiotu kierunkowego wynosi 16, ze sprawdzianu muzycznego – 11. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z egzaminu praktycznego. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów z jednego ze sprawdzianów praktycznych, nie będą dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje dla kandydatów na kierunek JAZZ i MUZYKA ESTRADOWA UMCS w Lublinie

w dniach 13 - 18 maja 2019

Instytut Muzyki Wydział Artystyczny ul. Kraśnicka 2a, Lublin

Proszę skontaktować się z wykładowcą celem uzgodnienia konkretnej godziny.

Prosimy i skontaktowanie się z wykładowcami celem sprecyzowania godzin konsultacji.

dr hab. Mariusz Bogdanowicz - kontrabas, gitara basowa

14 maja, godz. 12:30 - 14:30, sala nr 8

kontakt: bogdanowicz@confiteor.com.pl

 

dr hab. Janusz Brych – saksofon

13 maja, godz. 12-14, sala nr 116

kontakt: brychjanusz@poczta.onet.pl

 

mgr Marcin Dąbski – gitara

16 maja, godz. 10:00-12:00, sala nr 16

kontakt: marcindabski@gmail.com

 

dr hab. Stanisław Halat – perkusja

14 maja godz. 16:00-18:00, sala nr 10

kontakt: sthalat@wp.pl

dr hab. Zbigniew Jakubek – fortepian

13 maja, godz. 17:30-20:00, sala nr 6

kontakt: jakubekzbigniew@gmail.com

 

mgr Anna Michałowska – wokal

18 maja, godz. 11:00-13:00, sala nr 8

kontakt: anusia.mk@gmail.com

 

mgr Tomasz Mucha – skrzypce

16 maja, godz. 12:00-14:00, sala nr 16

kontakt: mail: muchat@interia.pl

 

prof. Elwira Śliwkiewicz – akordeon

15 maja, godz. 18:30-20:30, sala nr 19

kontakt: elwirasliwkiewiczcisak@poczta.onet.pl

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z dr hab. Mariuszem Bogdanowiczem - mail: bogdanowicz@confiteor.com.pl