Instytut Muzyki

EGZAMINY WSTĘPNE W INSTYTUCIE MUZYKI UMCS

Zasady przyjęć w roku akademickim 2020/21

ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu przebiegu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020

Kontakt z Działem Rekrutacji UMCS
tel. (81) 537 58 80 (w godz. 9.00 - 14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel. +48 81 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
Pobierz informator w języku ukraińskim

Informacja w języku rosyjskim:
tel. +48 81 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl
Pobierz informator w języku rosyjskim

Broszura informacyjna UMCS dla kandydatów na studia 2019/2020

HARMONOGRAM PRZEBIEGU REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA INSTYTUT MUZYKI - rok akademicki 2020/2021

1 kwietnia 2020 – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów

28 czerwca 2020 – zakończenie rejestracji i wnoszenie opłat

1,2 lipca 2020 – egzamin praktyczny (sale Instytutu Muzyki)

6 lipca 2020 - zakończenie postępowania, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów

8-9 lipca 2020 przyjmowanie dokumentów (pokój nr 103 w IM)

10 lipca 2020 r. – ogłoszenie kolejnej listy (listy 2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;

13, 14 lipca 2020r. – przyjmowanie dokumentów kandydatów z listy 2;

15 lipca 2020 r. – ogłoszenie kolejnej listy (listy 3) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;

17 lipca 2020 r. – przyjmowanie dokumentów kandydatów z listy 3.

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunkach muzycznych 2020/2021


EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Specjalność: nauczycielska

 

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie praktycznym, obejmującym sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:
1. słuchu muzycznego,

2. umiejętności gry na wybranym instrumencie lub śpiewu solowego

3. predyspozycji manualnych.

Ad. 1. Kandydata obowiązuje sprawdzian ustny. Jest to badanie predyspozycji słuchowych na podstawie wybranych elementów, jak śpiewanie nut a vista (J. Lasocki - solfeż); rozpoznawa-nie ilości zagranych dźwięków; rozróżnianie trójdźwięków: dur, moll, zwiększonych, zmniej-szonych; określanie zmian w zagranej melodii, trójdźwięku i schemacie rytmicznym; powta-rzanie głosem dźwięków, interwałów, trójdźwięków i zagranej melodii; realizacja rytmów i powtarzanie schematów rytmicznych.

Ad. 2. Kandydat powinien wykonać na instrumencie dwa utwory o zróżnicowanym charakte-rze, w tym utwór techniczny. W zakresie śpiewu obowiązuje wykonanie pieśni artystycznej oraz piosenki z repertuaru szkolnego, popularnego.

Uczelnia zapewnia akompaniatora pod warunkiem posiadania przez kandydata materiałów nutowych.

Ad. 3. Kandydata obowiązuje wykazanie się umiejętnością taktowania na 2, 3, 4.

Egzamin praktyczny obowiązuje wszystkich kandydatów. Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik sprawdzianu praktycznego wynosi 33 punkty, tj. po minimum 11 punktów z każdej części sprawdzianu. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z poszczególnych części sprawdzianu praktycznego.

 

Studia drugiego stopnia stacjonarne profil ogólnoakademicki

Specjalność: prowadzenie zespołów

Kwalifikacja na podstawie wyników ze:

  1. sprawdzianu ze słuchu muzycznego,
  2. egzaminu praktycznego.

 

Egzamin praktyczny uzależniony jest od wyboru przez kandydata specjalności:

  • na specjalności prowadzenie zespołów kandydat zobowiązany jest do zadyrygowania utworem na chór mieszany a cappella oraz dziełem wokalno-instrumentalnym lub jego częścią (prezentacja na tle wersji fortepianowej);
  • na specjalności muzyka sakralna kandydat zobowiązany jest do wykonania dwóch utworów organowych lub fortepianowych;
  • na specjalności muzykoterapia, w zależności od wyboru przez kandydata dyplomowego przedmiotu artystycznego (dyrygowanie, śpiew, instrument), kandydat zobowiązany jest do: zadyrygowania utworem na chór mieszany a cappella (prezentacja na tle wersji fortepianowej) lub wykonania jednej pieśni z akompaniamentem fortepianu, lub wykonania jednego utworu na instrumencie.  Ponadto na specjalności muzykoterapia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do wykonywania zawodu muzykoterapeuty.

 

Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik każdego sprawdzianu wynosi 11 pkt. Ostateczny wynik stanowi suma punktów ze słuchu muzycznego i egzaminu praktycznego.

Absolwenci kierunków innych niż edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej mogą być zobowiązani do uzupełnienia bloku przedmiotowego z zakresu studiów pierwszego stopnia edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej.

 

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Specjalności:

  • wykonawstwo instrumentalne
  • wykonawstwo wokalne

 

Kwalifikacja odbywa się na podstawie sprawdzianu praktycznego w zakresie:

  1. umiejętności wykonawczych dotyczących przedmiotu kierunkowego: śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalność wokalną) lub gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalność instrumentalną),

 

Kandydaci na specjalność wykonawstwo wokalne zobowiązani są do zaprezentowania dwóch kontrastowych  utworów, w tym jednego standardu jazzowego oraz jednego w języku polskim (z akompaniamentem instrumentalnym lub podkładem muzycznym).

Kandydaci na specjalność wykonawstwo instrumentalne zobowiązani są do zaprezentowania dwóch utworów, w tym jednego standardu jazzowego (z towarzyszeniem sekcji rytmicznej lub podkładem muzycznym) oraz wykazać się umiejętnością improwizacji.

Jeśli ktoś korzysta z akompaniamentu – proszę dostarczyć akompaniament na płycie CD lub nuty dla akompaniatora z opisanymi funkcjami (nazwy akordów).

  1. słuchu muzycznego.

Kandydata obowiązuje sprawdzian ustny. Jest to badanie predyspozycji słuchowych na podstawie wybranych elementów:  rozpoznawanie ilości zagranych dźwięków; rozróżnianie trójdźwięków: dur, moll, zwiększonych, zmniejszonych; określanie zmian w zagranej melodii, trójdźwięku i schemacie rytmicznym; powtarzanie głosem dźwięków, interwałów, trójdźwięków i zagranej melodii; realizacja rytmów i powtarzanie schematów rytmicznych.

Sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik sprawdzianu z przedmiotu kierunkowego wynosi 16, ze sprawdzianu muzycznego – 11. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z egzaminu praktycznego. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów z jednego ze sprawdzianów praktycznych, nie będą dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.