Instytut Muzyki

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia (nauczycielskie) 

Trzyletnie studia stacjonarne, które kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Na program studiów składają się przedmioty podstawowe i kierunkowe: kształcenie słuchu, historia muzyki, harmonia, instrumentacja, fortepian, drugi instrument (flet, saksofon, trąbka, skrzypce, gitara, organy, akordeon, perkusja), dyrygowanie, emisja głosu oraz przedmioty dodatkowe i fakultatywne (w tym związane z muzyką tradycyjną i folkową). Indywidualny tok nauczania niektórych przedmiotów muzycznych zapewnia studentom optymalne doskonalenie umiejętności wykona-wczych; przedmioty kształcenia nauczycielskiego: psychologia, pedagogika, metodyki przedmiotowe, praktyki pedagogiczne i warsztaty; przedmioty kształcenia ogólnego: filozofia, język obcy, podstawy informatyki.

Studia przygotowują do: prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotu muzyka  w szkole podstawowej; prowadzenia chórów, zespołów wokalnych i instrumentalnych w szkołach, placówkach pozaszkolnych i amatorskim ruchu muzycznym; prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych; działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Kandydaci na studia powinni wykazać się wiedzą muzyczną z zakresu szkoły muzycznej I stopnia.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie praktycznym.

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

2-letnie studia stacjonarne drugiego stopnia

Studia magisterskie o profilu muzyczno-edukacyjnym. Na program studiów składają się przedmioty poszerzające wiedzę muzyczną i pedagogiczną, nabytą na studiach I stopnia; pogłębiające umiejętności wykonawcze; rozwijające umiejętności związane z organizacją życia muzycznego i promocją kultury; przedmioty z zakresu wybranej specjalizacji.

Na studiach II stopnia można wybrać następujące specjalności:

  • prowadzenie zespołów
  • muzyka sakralna
  • muzykoterapia

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej; absolwentów studiów I stopnia na innych kierunkach muzycznych oraz absolwentów kierunków humanistycznych, pedagogicznych i społecznych, posiadających specjalności w zakresie kultury. Absolwenci innych kierunków zobowiązani są podczas studiów do uzupełnienia bloku przedmiotowego z zakresu studiów I stopnia, zgodnie z ustaleniami rady wydziału. Absolwenci kierunków innych niż muzyczne, muszą udokumentować  przygotowanie muzyczne 

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie, o miejscu w rankingu zadecyduje średnia ocen ze studiów. W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają absolwenci studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna  w zakresie sztuki muzycznej, w następnej kolejności absolwenci innych kierunków muzycznych oraz pozostali kandydaci. 

 

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia

Trzyletnie studia licencjackie. Ich celem jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności artystycznych w zakresie  muzyki rozrywkowej.Przygotowują dowykonawstwa estradowego i podejmowania twórczych inicjatyw w tej dyscyplinie. Dają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych na poziomie wyższym, pogłębienia wiedzy humanistycznej i ogólnomuzycznej oraz specjalizowania się w wykonawstwie wokalnym lub wykonawstwie instrumentalnym (gitara, gitara basowa, kontrabas, perkusja, saksofon, trąbka, skrzypce, puzon, fortepian). Na program studiów składają się m.in. przedmioty podstawowe i kierunkowe: instrument/śpiew, kształcenie słuchu, harmonia klasyczna i jazzowa, historia muzyki, historia jazzu i pop music, propedeutyka instrumentacji i aranżacji, zespoły i in.  Indywidualny tok nauczania takich przedmiotów jak instrument i śpiew zapewnia optymalne doskonalenie umiejętności wykonawczych.

Absolwenci przygotowani są do prowadzenia działalności estradowej, pracy w instytucjach kultury i mediach .Ukończenia studiów  daje uprawnienia do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników   uzyskanych na egzaminie praktycznym,  obejmującym sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych