Instytut Muzyki

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH w roku akademickim 2019/2020
Egzaminy dyplomowe na kierunku jazz i muzyka estradowa:
1.Termin lipcowy:
- 3 lipca 2020 r. – termin egzaminu dyplomu artystycznego
- do 13 lipca 2020 r. – składanie wymaganej dokumentacji w dziekanacie
- 23 lipca 2020 r. – termin egzaminu pisemnej pracy dyplomowej

2. Termin wrześniowy:
- 18 września 2020 r. – termin egzaminu dyplomu artystycznego
- do 14 września 2020 r. – składanie wymaganej dokumentacji w dziekanacie
- 23 września 2020 r. – termin egzaminu pisemnej pracy dyplomowej

Egzaminy dyplomowe na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:
1.Termin czerwcowo-lipcowy:
- 24 czerwca 2020 r. – magisterski dyplom artystyczny - śpiew
- 14 lipca 2020 r. – magisterski dyplom artystyczny - instrument
- 15-16 lipca 2020 r. – magisterski dyplom artystyczny - dyrygowanie
- 15-16 lipca 2020 r. – licencjacki dyplom artystyczny - dyrygowanie
- do 20 lipca 2020 r. – składanie wymaganej dokumentacji w dziekanacie
- 27-29 lipca 2020 r. – termin egzaminu pisemnych prac dyplomowych licencjackich i magisterskich

2. Termin wrześniowy:
- do 10 września 2020 r. – składanie wymaganej dokumentacji w dziekanacie – studia I stopnia
- 16-17 września 2020 r. – termin egzaminu pisemnych prac dyplomowych licencjackich
- do 22 września 2020 r. – składanie wymaganej dokumentacji w dziekanacie – studia II stopnia
- 29-30 września 2020 r. – termin egzaminu pisemnych prac dyplomowych magisterskich 

Zmiany zasad dyplomowania w roku akad. 2019/2020 wynikające z przeciwdziałania Covid-19: 
1. Formy egzaminów dyplomowych w roku akad. 2019/2020 w okresie do 30 września 2020 r. przeprowadzane są zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 33/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
2. Egzamin dyplomowej pracy pisemnej na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Artystycznym przeprowadzany jest w formie wideokonferencji internetowej z wykorzystaniem aplikacji Teams.
3. Egzamin dyplomu artystycznego na kierunku jazz i muzyka estradowa, studia pierwszego stopnia przeprowadzany jest w formie wideokonferencji internetowej z wykorzystaniem aplikacji Teams.
4. Egzamin dyplomu artystycznego na kierunkach:
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia pierwszego stopnia,
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia drugiego stopnia
przeprowadzany jest w siedzibie Uczelni z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, tj. w szczególności z zachowaniem odległości, określeniem dokładnych godzin przybycia osób uczestniczących w egzaminie zakładając przerwy pomiędzy egzaminami dyplomowymi poszczególnych osób, z zapewnieniem środków dezynfekcji.

W poniżej podanych ZASADACH DYPLOMOWANIA-KIERUNKI MUZYCZNE nie obowiązują zapisy o publicznej obronie dyplomu artystycznego oraz zmienione zostały wymagania dotyczące dyplomów artystycznych na następujące:

1.edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia pierwszego stopnia:
zakres dyplomu artystycznego – dyrygowanie: 
minimum 3 utwory o zróżnicowanym charakterze, przy akompaniamencie fortepianu, w tym dwa utwory na chór a cappella i jeden instrumentalny lub wokalno-instrumentalny,

2. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia drugiego stopnia:
a)   specjalność prowadzenie zespołów, zakres dyplomu artystycznego – dyrygowanie: minimum 4 utwory o zróżnicowanym charakterze, przy akompaniamencie fortepianu, w tym dwa na chór a cappela, jeden instrumentalny i jeden wokalno-instrumentalny.
b)   dla studentów kontynuujących specjalność muzykoterapia:
zakres dyplomu artystycznego – instrument: minimum 3 utwory o zróżnicowanym charakterze i stylu,
zakres dyplomu artystycznego – dyrygowanie: minimum 3 utwory o zróżnicowanym charakterze i stylu, przy akompaniamencie fortepianu,w tym dwa  na  chór a cappella i jeden na zespół instrumentalny lub  zespół wokalno-instrumentalny,
zakres dyplomu artystycznego – śpiew: minimum 5 utworów: aria, pieśń lub fragment oratorium z okresu baroku i klasycyzmu, pieśń polska (literatura romantyczna lub współczesna),  pieśń kompozytora obcego, utwór dowolny (musical, operetka, aria).

3. jazz i muzyka estradowa, studia pierwszego stopnia:
zakres dyplomu artystycznego – instrument lub śpiew: minimum 4 utwory, w tym minimum jeden standard jazzowy, jeden z tekstem w języku polskim, pozostałe w dowolnie wybranej stylistyce (pop, rock, jazz).
- dyplomant nagrywa wykonanie dyplomu artystycznego i przysyła drogą elektroniczną (np. umieszczając plik na swoim koncie office365, usługa Microsoft Stream)  lub dostarcza inną drogą.
- przez wykonanie dyplomu artystycznego rozumie się:
- nagranie audio-video w formacie MP4 zawierające partię dyplomanta z towarzyszeniem akompaniamentu,
- partia dyplomanta, zarówno audio, jak i video musi być nagrana w czasie rzeczywistym bez przerw i montaży,
- dyplomant musi być cały czas widoczny na wizji w sposób umożliwiający weryfikację wiarygodności zapisu; chodzi zwłaszcza o dobrą widoczność aparatu wykonawczego,
- nagranie ma zawierać zapowiedź dyplomanta,
- nagranie (audio-video) musi spełniać wymogi techniczne umożliwiające ocenę.
- dostarczony materiał (wykonanie dyplomu artystycznego - nagranie audio-video w formacie MP4 zawierające partię dyplomanta z towarzyszeniem akompaniamentu) będzie stanowił dokument egzaminu dyplomu artystycznego i będzie dołączony do dokumentacji dyplomu artystycznego.

 

 

WZORY DOKUMENTACJI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawy prawne:

Zasady dyplomowania obowiązujące w roku akad. 2019/2020 określa
UCHWAŁA Nr XXIV – 31.3/19 Senatu UMCS z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Artystycznego
Senat UMCS ustala szczegółowe zasady procesu dyplomowania:
1) w dyscyplinie wiodącej sztuki muzyczne, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w dyscyplinie wiodącej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) na kierunku grafika, studia drugiego stopnia, prowadzonym w języku polskim i języku angielskim (Graphic Arts), stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmiany zasad dyplomowania w roku akad. 2019/2020 wynikające z przeciwdziałania Covid-19 określają: 

UCHWAŁA Nr XXIV – 36.9/19 Senatu UMCS z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 31.3/19 Senatu UMCS z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania

ZARZĄDZENIE Nr 33/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

UCHWAŁA  Nr 2-05/2020 Kolegium Dziekańskiego Wydziału Artystycznego UMCS z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie form egzaminów dyplomowych w roku akad. 2019/2020 na kierunkach studiów muzycznych