Instytut Muzyki

Zasady dyplomowania obowiązujące w roku akad. 2019/2020 określa

UCHWAŁA Nr XXIV – 31.3/19 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dla studentów Wydziału Artystycznego

§ 1
Na podstawie § 35 ust. 5 Regulaminu studiów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV-26.5/19 Senatu UMCS z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu studiów, na wniosek kolegium dziekańskiego Wydziału Artystycznego, Senat UMCS ustala szczegółowe zasady procesu dyplomowania:
1) w dyscyplinie wiodącej sztuki muzyczne, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w dyscyplinie wiodącej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) na kierunku grafika, studia drugiego stopnia, prowadzonym w języku polskim i języku angielskim (Graphic Arts), stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od roku akademickiego 2019/2020.

 

 

WZORY DOKUMENTACJI: