Instytut Informatyki UMCS

W Instytucie Informatyki UMCS prowadzone są: 

 

studia I stopnia na kierunku Informatyka

 

Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka uzyskuje tytułu zawodowy licencjata. Po ukończeniu studiów absolwent:

 

  • ma wiedzę zawodową z zakresu technik informatycznych,
  • ma wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu informatyki oraz wybranych technik matematyki wyższej,
  • biegle opanował przynajmniej dwa powszechnie używane języki programowania,
  • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz posługuje się tym językiem w działalności zawodowej, związanej ze specjalnością Informatyka.

 

Absolwent studiów I stopnia rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia i pogłębiania wiadomości z zakresu najnowszych osiągnięć teorii i technologii informatycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Może być zatrudniony m.in. jako programista, projektant, administrator sieci komputerowych, konsultant. Zdobytą wiedzę i umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

 

- studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka:

 Absolwent studiów II stopnia kierunku Informatyka uzyskuje tytułu zawodowy magistra. Mając zaawansowaną i specjalistyczną wiedzę z zakresu inżynierii danych, programowania, testowania i wdrażania oprogramowania, absolwent może podjąć pracę w zawodzie informatyka w firmach sektora IT oraz w organizacjach wykorzystujących informatykę w swojej działalności na stanowiskach związanych z:

  • tworzeniem programów komputerowych,
  • analizą i projektowaniem systemów informatycznych,
  • wdrażaniem systemów informatycznych,
  • administrowaniem systemami informatycznymi,
  • analizą i przetwarzaniem danych na potrzeby różnych grup użytkowników,
  • aktywnym uczestnictwem w projektach informatycznych w zakresie koordynacji prac, tworzeniem specyfikacji wymagań oraz testowaniem gotowych systemów.

Absolwent studiów II stopnia rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia i pogłębiania wiadomości z zakresu najnowszych osiągnięć teorii i technologii informatycznych. Przygotowany jest do pracy na stanowiskach badawczo-dydaktycznych i badawczych w wyższych uczelniach, jednostkach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych oraz do podjęcia studiów III stopnia. Absolwent studiów II stopnia może pracować m.in. jako programista, projektant, konsultant, kierownik zespołu, kierownik projektu. Docenia i rozumie rolę informatyki i narzędzi informatycznych w nowoczesnym społeczeństwie i gospodarce. Jest w stanie rozwiązywać skomplikowane problemy zawodowe, organizować i kierować pracą zespołową oraz ma umiejętności skutecznego komunikowania się z otoczeniem. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Na tym kierunku nie wybiera się specjalności. Profilowanie wykształcenia odbywa się poprzez wybór przedmiotów spośród obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych.