Instytut Informatyki UMCS

W Instytucie Informatyki UMCS prowadzone są: 

- studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka:

 Absolwent studiów II stopnia kierunku Informatyka uzyskuje tytułu zawodowy magistra. Mając zaawansowaną i specjalistyczną wiedzę z zakresu inżynierii danych, programowania, testowania i wdrażania oprogramowania, absolwent może podjąć pracę w zawodzie informatyka w firmach sektora IT oraz w organizacjach wykorzystujących informatykę w swojej działalności na stanowiskach związanych z:

  • tworzeniem programów komputerowych,
  • analizą i projektowaniem systemów informatycznych,
  • wdrażaniem systemów informatycznych,
  • administrowaniem systemami informatycznymi,
  • analizą i przetwarzaniem danych na potrzeby różnych grup użytkowników,
  • aktywnym uczestnictwem w projektach informatycznych w zakresie koordynacji prac, tworzeniem specyfikacji wymagań oraz testowaniem gotowych systemów.

Absolwent studiów II stopnia rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia i pogłębiania wiadomości z zakresu najnowszych osiągnięć teorii i technologii informatycznych. Przygotowany jest do pracy na stanowiskach badawczo-dydaktycznych i badawczych w wyższych uczelniach, jednostkach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych oraz do podjęcia studiów III stopnia. Absolwent studiów II stopnia może pracować m.in. jako programista, projektant, konsultant, kierownik zespołu, kierownik projektu. Docenia i rozumie rolę informatyki i narzędzi informatycznych w nowoczesnym społeczeństwie i gospodarce. Jest w stanie rozwiązywać skomplikowane problemy zawodowe, organizować i kierować pracą zespołową oraz ma umiejętności skutecznego komunikowania się z otoczeniem. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka w specjalnościach: