Innowacyjne formy kształcenia pedagogiczno-artystycznego na Wydziale Artystycznym UMCS

Tytuł projektu/nr umowy:
„Innowacyjne formy kształcenia pedagogiczno-artystycznego na Wydziale Artystycznym UMCS”/Umowa nr POKL.04.01.01-00-140/09

Źródło finansowania:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Jednostka organizacyjna:
Wydział Artystyczny UMCS

Wartość projektu:
1 628 511,00 PLN

Termin realizacji:
01.08.2009 – 30.09.2012

    Autor
    Małgorzata Jaruga