Inne

1. Co oznacza i jak prawidłowo wybrać kierunek priorytetowy?

Jeśli w chwili zamknięcia rejestracji na studia I stopnia i jednolite magisterskie kandydat będzie zarejestrowany na kilka kierunków studiów, to może być zakwalifikowany wyłącznie na JEDEN kierunek o najwyższym priorytecie, na którym uzyska wystarczającą liczbę punktów. W praktyce oznacza to, że po zakwalifikowaniu na kierunek o najwyższym priorytecie, kandydat nie jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji na kierunkach z niższymi priorytetami. Jeżeli kandydat chce rozpocząć studia stacjonarne równolegle na 2 kierunkach, powinien zgłosić to mailem do Biura Rekrutacji: rekrutacja@umcs.pl.

2. Czym różni się stara i nowa matura? Czy zdając maturę w 2014 r. pisałem/-am starą maturę?

Najprościej jest powiedzieć, że każda matura, której wyniki są przedstawione procentowo to nowa matura. Natomiast stara to matura, której wyniki posiadają formę ocen od 2-5 lub 1-6.

Uwaga! Pomimo tego, że w 2015 r. zmieniła się formuła egzaminu maturalnego, wszystkie egzaminy zdawane przed tym terminem, a wyrażone w skali od 0-100 należy rozumieć jako egzaminy nowej matury.

3. Co to jest próg punktowy?

Próg punktowy to liczba punktów uzyskana w danym roku przez ostatnią przyjętą na konkretny kierunek studiów osobę. Próg punktowy z danego roku jest podawany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Uwaga! Progi punktowe z ubiegłego roku nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o szansę dostania się na studia. Próg punktowy zależy bowiem od liczby zainteresowanych studiami kandydatów i ich wyników, a czynniki te zmieniają się w każdym roku.  

4. Czy podjęcie drugiego kierunku studiów jest płatne?

Nie. W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października 2014 r., od studentów, którzy podejmują drugi i kolejny kierunek studiów nie będzie pobierana opłata.

5. Co oznacza zwrot: „podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc”?

Sformułowanie to oznacza tzw. wolny nabór. W takim przypadku, po zarejestrowaniu się na dany kierunek w systemie IRK i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, kandydat nie czeka na wyniki rekrutacji. Należy wówczas w wyznaczonym terminie, miejscu i czasie od razu złożyć komplet dokumentów. Wraz ze złożeniem pełnego kompletu dokumentów każdy kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia. Rekrutacja na taki kierunek zostaje zakończona z chwilą wypełnienia limitu miejsc lub zgodnie z datą podaną w terminarzu tego kierunku.