Pracownicze Plany Kapitałowe wdrożone na UMCS

1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), zgodnie z którą jednostki sektora finansów publicznych, w tym publiczne uczelnie wyższe, od 1 stycznia 2021 r. zostały objęte obowiązkiem wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Miło nam poinformować, że w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dokonano wyboru instytucji finansowej, z którą, w imieniu i na rzecz uczestnika PPK, została zawarta umowa o prowadzenie oraz zarządzanie PPK.

23 grudnia br. w Sali Senatu, z inicjatywy Rektora UMCS prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego, odbyło się spotkanie członków zespołu do spraw analizy i wdrożenia PPK w UMCS w osobach: prorektora ds. rozwoju i współpracy z gospodarką dra hab. Zbigniewa Pastuszaka, prof. UMCS (przewodniczącego Zespołu), kanclerz mgr Grażyny Elżbiety Fiok, zastępcy kanclerza inż. Ryszarda Sołowieja, kwestor mgr Katarzyny Komotajtis oraz przedstawicieli związków zawodowych: dr Anny Gromady z NSZZ Solidarność UMCS w Lublinie oraz dr Marty Łacek ze Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMCS (w spotkaniu nie uczestniczyła p. Agnieszka Weinberger-Zarzycka z Solidarności 80, która także brała aktywny udział w pracach zespołu). Magnificencja Rektor, prof. Radosław Dobrowolski, pogratulował zespołowi zakończenia prac wdrażających PPK i skierował szczególne podziękowania do przedstawicielek związków zawodowych działających w UMCS – dr Anny Gromady oraz dr Marty Łacek: – Pragnę w imieniu władz rektorskich podziękować za zaangażowanie w proces przyjęcia Pracowniczych Planów Kapitałowych. To jest wspólny sukces, przy Państwa dużym udziale. Liczymy na to, że współpraca ze związkami zawodowymi będzie się dalej dobrze układała.

Rektor zauważył także, iż przyjęcie przez UMCS PPK jest efektem dobrego zrozumienia i dobrze pojętej pracy zespołowej na rzecz rozwoju Uniwersytetu i przyszłości jego pracowników.

Głos zabrał również przewodniczący zespołu, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką dr hab. Zbigniew Pastuszak, który podziękował wszystkim członkom zespołu zaangażowanym w proces wdrażania PPK za bardzo sprawną współpracę oraz merytoryczne podejście do poruszanych zagadnień. Podkreślił też rolę przedstawicieli związków zawodowych, którzy na każdym etapie prac dbali o interesy pracowników UMCS, wyraził podziękowanie za życzliwą atmosferę prac oraz nadzieję na dalszą owocną współpracę.
Celem powstania PPK na UMCS jest wprowadzenie nowego, dobrowolnego i długoterminowego systemu oszczędzania i gromadzenia środków finansowych na przyszłą emeryturę. System jest tworzony i współfinansowany zarówno przez pracowników, pracodawców, jak i państwo.

Do wdrożenia PPK na naszej uczelni konieczne było dokonanie wyboru instytucji finansowej, z którą, w imieniu i na rzecz uczestnika PPK, podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie oraz umowę o zarządzanie PPK. W tym celu został powołany zespół do spraw analizy i wdrożenia PPK w UMCS w przywołanym wcześniej składzie. Zespół 17 listopada br., po trwających sześć tygodni pracach, dokonał wyboru instytucji zarządzającej PPK w UMCS, którą będzie firma NN Investment Partners TFI S.A.
Prace Zespołu podzielone były na kilka etapów – zespół spotykał się kilka razy w miesiącu, by wyłonić na podstawie wielokryterialnej oceny 6 instytucji, które zostały zaproszone do zaprezentowania oferty skierowanej do pracowników UMCS. Po wysłuchaniu prezentacji i dyskusjach z przedstawicielami instytucji do ostatniego etapu zaproszono trzy z nich. Ich przedstawiciele zaprezentowali model wdrożenia PPK w UMCS oraz wybrane studium przypadku, związane ze zrealizowanym wdrożeniem w dowolnym przedsiębiorstwie. Po wysłuchaniu prezentacji przedstawicieli firm członkowie Zespołu ds. analizy i wdrożenia PPK odbyli dyskusję podsumowującą zrealizowane prace oraz analizę szczegółowych zestawień finansowych i organizacyjnych opracowanych dla wszystkich instytucji uczestniczących w drugim etapie prezentacji.

Na podstawie wniosków płynących z tych prac podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z firmą NN Investment Partners TFI S.A.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    23 grudnia 2020