Informacje ogólne

EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA
The European Foundation Certificate In Banking (ECB EFCB)

Certyfikacja ECB EFCB została opracowana przez European Banking and Financial Services Trainning Association (EBTN). EBTN jest organizacją non-profit zrzeszającą główne bankowe instytucje szkoleniowe w takich krajach w Europie, jak: Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szkocja, Węgry, Włochy. W Polsce członkami EBTN są trzy szkoły akredytowane w systemie EFCB: Gdańska Akademia BankowaMiędzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów oraz Warszawski Instytut Bankowości, których przedstawiciel potwierdza ważność egzaminu ECB w europejskim systemie EFCB na terenie Polski. 

STOPNIE ZAWODOWE
potwierdzane certyfikatem Związku Banków Polskich

Pod patronatem Związku Banków Polskich opracowany został System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, służący stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadr finansowych, certyfikowanych na poziomie kilku stopni zawodowych. Uczestnikami Systemu są banki, szkoły (instytucje szkoleniowe i uczelnie) oraz inne instytucje finansowe. Od 1 marca 2014 roku uczestnikiem Systemu jest również Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a bezpośrednim wykonawcą umowy ze Związkiem Banków Polskich - Katedra Bankowości.

Korzyści z wdrażania standardów w bankowości

Banki i instytucje finansowe współpracujące z bankami mają możliwość:

 • usprawniania rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej (kryteria)
 • podnoszenia kwalifikacji pracowników
 • kształtowania karier pracowników
 • zarządzania kompetencjami pracowników
 • budowania lojalności pracowników banków
 • zapewnienia prestiżu zawodowi bankowca (lub zawodom bankowym)
 • tworzenia wizerunku banku i systemu bankowego

Pracownicy banków i osoby zainteresowane karierą w sektorze finansowym:

 • potwierdzają i zwiększają swoje kwalifikacje zawodowe
 • uzyskują międzynarodowy certyfikat w języku angielskim, firmowany przez EBTN - European Banking & Financial Services Training  Association, lub certyfikat Związku Banków Polskich - potwierdzające określony poziom wiedzy i doświadczenia zawodowego w sektorze bankowym
 • poznają nowoczesne podejście do prowadzenia działalności bankowej, konieczne dla profesjonalnej obsługi klientów bankowych
 • wzmacniają swoje szanse i pozycję zawodową na rynku finansowym, nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich