Informacje o Wydziale

W skład Wydziału wchodzą trzy instytuty kierunkowe (Instytut Matematyki, Instytut Fizyki, Instytut Informatyki), w których zatrudnionych jest 155 nauczycieli akademickich, w tej liczbie 43 profesorów i doktorów habilitowanych.

W Instytucie Matematyki funkcjonuje 10 zakładów: Algebry i Analizy Funkcjonalnej, Dydaktyki Matematyki, Funkcji Analitycznych, Geometrii, Informatyki, Rachunku Prawdopodobieństwa, Równań Różniczkowych, Statystyki Matematycznej, Topologii, Zastosowań Matematyki.

W skład Instytutu Fizyki wchodzi 6 zakładów naukowych: Biofizyki, Fizyki Jonów i Implantacji, Fizyki Molekularnej, Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, Metod Jądrowych, Spektrometrii Mas, a także Pracownia Dydaktyki Fizyki oraz Katedra Fizyki Teoretycznej złożona z czterech zakładów: Astrofizyki i Teorii Grawitacji, Fizyki Matematycznej, Teorii Fazy Skondensowanej, Teorii Jądra Atomu.

Instytut Informatyki składa się z czterech zakładów: Informatyki Stosowanej, Modelowania i Symulacji Komputerowych, Technologii Informatycznych, Układów Złożonych i Neurodynamiki, oraz Pracowni Biocybernetyki.

Wydział organizuje szereg cyklicznych konferencji naukowych, które przyciągają naukowców z całego świata. Wyniki swoich badań pracownicy Wydziału ogłaszają w najlepszych czasopismach naukowych oraz książkach i monografiach. Pracownicy naukowi Wydziału współpracują zarówno z ośrodkami krajowymi jak i zagranicznymi z Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, nie tylko tam wyjeżdżając, ale i goszcząc w Lublinie swoich partnerów naukowych.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prowadzi studia trójstopniowe:

  • trzyletnie studia I stopnia (licencjackie),
  • dwuletnie studia II stopnia (magisterskie)
  • na kierunkach studiów: matematyka, fizyka, informatyka, 
  • trzyletnie studia I stopnia na kierunku matematyka i finanse,
  • trzyipółroczne studia inżynierskie I stopnia na kierunku fizyka techniczna,
  • czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie matematyki i w dziedzinie fizyki.

Liczna i wysoko kwalifikowana kadra nauczycieli akademickich czyni możliwym w ramach poszczególnych kierunków studiów prowadzenie wielu atrakcyjnych specjalizacji zwiększających szanse zawodowe absolwentów Wydziału. Studenci korzystają też z szerokiej oferty staży i warsztatów naukowych w krajowych i zagranicznych uczelniach i ośrodkach naukowych, a także z rocznych lub semestralnych pobytów na uniwersytetach m.in. w Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus.