Informacje o projekcie

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Projekt finansowany: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19

Okres realizacji: 1.06.2020 – 30.09.2023

Projekt realizowany jest na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Filozofii i Socjologii 

CELE PROJEKTU
Podstawowym celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie projektowania uniwersalnego przez realizację dodatkowych zajęć zgodnych z modelowym rozwiązaniem odpowiadającym na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Projekt ma uświadomić i uwrażliwić na potrzeby osób, których dostęp do różnych obszarów życia jest ograniczony oraz zrozumieć istnienie mechanizmów psychologicznych i społecznych zachodzących w relacji człowiek z otoczeniem w aspekcie dostępności. Studenci zostaną zapoznani z zasadami uniwersalnego projektowania i różnorodnymi strategiami implementacji. Uzyskane kompetencje umożliwią w ich przyszłej pracy zawodowej poprawić jakość życia osobom, z którymi będą współfunkcjonować (osoby wykluczone, np.: niepełnosprawne, starsze, czy odmienne kulturowo). Zaplanowane moduły zajęć mają wyposażyć w praktyczne umiejętności tworzenia nowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie, co ma wzmocnić inkluzję społeczną. 

KONTAKT

Projekt koordynuje Zespół ds. Projektów Edukacyjnych

Koordynator projektu mgr Justyna Narodowiec 

Biuro Projektu „Uniwersalność +”

Dom Studencki „Ikar”

20-045 Lublin, ul. Czwartaków 15, pok. 11

tel. 81 537 58 61

Z ramienia Wydziału Pedagogiki i Psychologii koordynuje Prodziekan ds. jakości kształcenia dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni i dr Marzena Okrasa