Informacje na temat kształcenia

Informacje na temat kształcenia na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

 Sposób gromadzenie i udostępniania informacji związanych z analizą jakości kształcenia, sposób udostępniania informacji o programach studiów, zakładanych efektach, organizacji i procedurach toku studiów, o sprawach bieżących

 § 1

Postanowienia ogólne

 1. Informacje o kalendarzu akademickim, programach studiów, efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku studiów oraz o sprawach bieżących są zamieszczone na stronach internetowych Wydziału oraz na tablicach ogłoszeń.
 2. Plany zajęć są udostępniane studentom na minimum tydzień przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Na zajęcia fakultatywne istnieje internetowy system zapisów studentów: http://zapisy/routenet.pl/.
 4. Prowadzący zajęcia kontaktuje się ze studentami poprzez indywidualne profile na stronach internetowych zakładów.

 § 2

Informacje dotyczące programów studiów i organizacji procesu kształcenia

 1. Studenci informowani są o zakładanych efektach kształcenia oraz programach kształcenia wraz z wymiarem godzin, wykazem literatury i warunkami zaliczenia za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej Systemu Jakości Kształcenia UMCS programów studiów oraz sylabusów (http://syjon.umcs.lublin.pl/). Student może je również uzyskać w dzieka-nacie.
 2. Informacji dotyczących organizacji procesu kształcenia udzielają również opiekunowie lat podczas spotkań informacyjnych, organizowanych dla studentów pierwszych lat studiów na początku każdego roku akademickiego (zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2012 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia).
 3. Rozkład i obsadę zajęć oraz wyznaczone godziny konsultacji pracowników zakłady podają do wiadomości studentom na tydzień przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego na stronie internetowej Wydziału oraz na tablicach ogłoszeń. Informacje o godzinach i miejscu konsultacji pracownicy zamieszczają również na swoich profilach osobowych.
 4. Studenci niepełnosprawni mogą uzyskać niezbędne informacje w Zespole ds. Studentów Niepełnosprawnych.

§ 3

Informacje bieżące

 1. Informacje bieżące zamieszczane są przez upoważnione (przez przełożonych) do tego osoby na stronach internetowych Uniwersytetu oraz Wydziału.
 2. Ogłoszenia wywieszane są również na wydziałowych i zakładowych tablicach ogłoszeń.
 3. Informacje przesyłane są też drogą e-mailową – na adresy zakładów, grup studenckich oraz wykładowców. O dostępność informacji dla studentów dbają również opiekunowie poszczególnych lat.
 4. Zakłady mogą tworzyć swoje profile w serwisach społecznościowych lub blogi.

 § 4

Informacje dotyczące oceny jakości kształcenia

 1. Dokumentacja dotycząca analizy jakości kształcenia na Wydziale gromadzona jest
  w Dziekanacie. Informacje związane z oceną jakości kształcenia udostępniane są w postaci sporządzanego pod koniec roku akademickiego sprawozdania z działalności Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, które jest zatwierdzane przez Radę Wydziału.
 2. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2012 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzania Ankiety Oceny Zajęć na stronach internetowych Uniwersytetu publikowany jest raport końcowy z wyników oceny okresowej zajęć dokonywanej po każdym semestrze, przeprowadzanej na podstawie anonimowych ankiet wypełnianych przez studentów. Raport przygotowywany jest przez Zespół Ewaluacyjny Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w terminie dwóch miesięcy od zakończenia procesu ankietyzacji w danym semestrze. Dziekan zobowiązany jest do przeprowadzania spotkań ze studentami, w celu poinformowania ich o wynikach Ankiety na Wydziale w terminie do dwóch tygodni od ogłoszenia raportu końcowego.

  § 5

Informacje dotyczące oceny jakości kształcenia

 1. Zadaniem Wirtualnego Kampusu, wspieranego przez Uniwersyteckie Centrum Nauczania i Kursów Otwartych w UMCS jest wsparcie organizacyjne i sprawna wymiana informacji na Wydziale.
 2. Wirtualne obszary Dziekanatu usprawniają komunikację pracowników Dziekanatu ze studentami za pośrednictwem forum dyskusyjnego oraz poczty elektronicznej (wewnętrznej poczty kampusu).
 3. Wirtualne obszary sekretariatów umożliwiają udostępnienie m. in. harmonogramów dyżurów pracowników, planów zajęć oraz programów przedmiotów i specjalności; zapisy na zajęcia i specjalności realizowane za pośrednictwem Internetu.
 4. Wirtualne obszary pracowników naukowo-dydaktycznych (głównie profile osobowe) służą wymianie informacji oraz dokumentów, m. in. programów zajęć, wymagań egzaminacyjnych itp.; usprawnieniu procesu oceny prac studentów (składanie prac, ich ocena oraz przekazywanie informacji zwrotnej).
 5. Wirtualne obszary studenckie służą wymianie informacji, materiałów i dokumentów oraz innym ustaleniom wewnętrznym (np. podział na grupy ćwiczeniowe). Umożliwiają również komunikację starostów z grupami.
 6. Jakość rozwiązań związanych z systemem informacji poddawana jest okresowej ocenie w oparciu o rozwiązania stosowane w uczelni (ankieta oceny zajęć, ankieta ogólnouniwersytecka, inne ankiety).
 7. Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia analizuje przekazane przez jednostki uczelniane raporty z badań i przekazuje wnioski do dziekana, które podejmuje stosowne decyzje. Terminy analiz są związane z trybem/harmonogramem pracy uczelnianego zespołu ewaluacyjnego.

 Podstawy prawne:

 1. Uchwała  Nr I-16.4/01 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania.
 2. Uchwała N II 39.3/12 Senatu UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 r. (w sprawie regulaminu studiów) http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2012/Nr.39.3.12.Regulamin.studiow. pdf.