Informacje dla autorów

Celem czasopisma jest opublikowanie oryginalnych prac naukowych, dotyczących dziedzictwa cyrylo-metodiańskiego we współczesnym świecie, w szczególności poświęconych kwestiom kultu oraz języka, literatury i kultury laickiej. Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie rozpowszechniają produkcję naukową pracowników i partnerów naukowych Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa słowiańskiego oraz bałkańskiego. Szczególnym celem czasopisma jest promocja wyróżniających się prac autorstwa młodych naukowców (doktorantów i studentów) polskich i zagranicznych.

Przyszłych autorów informujemy, że recenzenci otrzymują anonimowe artykuły do recenzowania. Głównym zadaniem recenzentów jest ocena tekstu pod względem merytorycznym i językowo-stylistycznym, w tym: zgodność z profilem czasopisma, istotność tematu tekstu, oryginalność sformułowanych tez naukowych, prawidłowość warsztatu metodologicznego, dogłębność analizy, logiczność struktury tekstu, kompletność wykazu bibliograficznego, prawidłowość języka i stylu tekstu.

Czasopismo jest indeksowane przez ERIH Plus.

 

Wytyczne dla autorów:

- w języku polskim

- w języku angielskim

- w języku bułgarskim