Informacja o programie

Projekt ,,Edukacja włączająca bez granic – Polska - Islandia"

 

Projekt był realizowany od 01.02. 2022 do 30.06.2022 r.

W trakcie wizyty studyjnej spotkano się z dyrektorem i pracownikami szkoły w celu omówienia systemu kształcenia uczniów, procedur prawnych i organizacyjnych. Zwiedzano szkołę -  poznano infrastrukturę placówki i jej dostosowanie do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przeprowadzono indywidualne konsultacje i rozmowy z rodzicami oraz dziećmi i nauczycielami. Hospitowano zajęcia oraz przeprowadzono przez uczestników 6 lekcji z uczniami na tematy dotyczące edukacji włączającej: przemocy, konfliktów w kontekście problemu wykluczenia społecznego, funkcjonowania uczniów z ADHD, zaburzeniami emocjonalnymi i w zachowaniu,
z dysleksją rozwojową, wsparcia rodziny w procesie ich wspierania. Przeprowadzono diagnozę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z: ADHD, zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami w zachowaniu, dysleksją rozwojową, metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem wystandaryzowanego kwestionariusza o wysokich właściwościach psychometrycznych. Przeprowadzono warsztaty z rodzicami
i nauczycielami w zakresie tematyki funkcjonowania, diagnozy i wsparcia uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z: ADHD, zaburzeniami emocjonalnymi
i zaburzeniami w zachowaniu oraz udziału rodziny we wsparciu dzieci. Rozmawiano
o planach pomocy i strategiach pracy z dziećmi w oparciu o prawo islandzkie. Przedstawicielom instytucji goszczącej przekazano informację zwrotną z wizyty studyjnej. Dyskutowano na temat możliwych zmian w kształceniu dzieci polskich na Islandii
na podstawie uzyskanych informacji podczas wizyty studyjnej oraz nad planami dalszej współpracy.

W ramach projektu podjęto działania upowszechniające w ́środowisku lokalnym, naukowym i w szkołach z równoczesną promocją  Funduszy EOG zgodnie z wymogami dotyczącymi Informacji i Komunikacji. Informacje o wizycie studyjnej zostały zamieszczone na stronie Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Przygotowano listy obecności i zrobiono zgodę zdjęcia, w grupach, które wyraziły na to zgodę.  Przygotowano propozycje zmian w programach studiów nauczycielskich na UMCS, które zostały pozytywnie zaopiniowane na WZJK. Zorganizowano spotkania ze studentami i pracownikami na Wydziale (Przygotowano listy obecności i zrobiono zgodę zdjęcia, w grupach, które wyraziły na to zgodę.) i z dyrektorami oraz pracownikami dwóch szkół (jedna w Lublinie, druga w Jarosławiu; Uzyskano zaświadczenia od dyrektorów). Zorganizowane spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy zadawali liczne pytania pod kątem implementacji zdobytych informacji. Opracowano  raport z badań, który został udostępniony na stronie internetowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii, stanowiący podstawę do opracowania artykułu naukowego, w którym zostaną zamieszczone wyniki porównawcze uzyskane od osób badanych z Polski, Islandii i Norwegii.

 

PLAN KOMUNIKACJI

W RAMACH PROJEKTU

„EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA BEZ GRANIC – POLSKA-ISLANDIA”

 

Wstęp

 1. Plan komunikacji projektu „Edukacja włączająca bez granic – Polska-Islandia” został opracowany w celu promowania pomocy udzielanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, a także w celu zapewniania przejrzystości pomocy udzielanej w ramach Funduszy.
 2. Plan określa odpowiednie działania i narzędzia, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celów.
 3. Beneficjent zapewnia realizację działań informacyjno-komunikacyjnych zgodnie z opracowanym Planem Komunikacji mając na uwadze dotarcie do jak największej liczby odbiorców z uwzględnieniem kluczowych interesariuszy we właściwych obszarach terytorialnych.

Słowniczek

Projekt – projekt „Edukacja włączająca bez granic – Polska-Islandia”

Państwa Darczyńców - Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Wnioskodawca/Beneficjent – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Instytucja Przyjmująca – The Polish School in Reykjavik (Islandia)

Założenia ogólne

Celem informacji i komunikacji na temat wsparcia udzielanego za pośrednictwem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest:

 1. zwiększanie świadomości społecznej i przekazywanie opinii publicznej informacji na temat wkładu i roli odgrywanej przez Państwa Darczyńców,
 2. zapewnienie przejrzystości i legalności pomocy udzielanej przez Darczyńców,
 3. tworzenie spójnego wizerunku Funduszy norweskich i Funduszy EOG w Państwach Beneficjentach i Państwach Darczyńcach,
 4. informowanie potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz potencjalnych partnerów i partnerów z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii o Funduszach norweskich i Funduszach EOG
 5. przekazywanie informacji o wpływie i wynikach środków przekazanych przez Darczyńców na rzecz Państw Beneficjentów.

Cele
Celem informacji i komunikacji na temat wsparcia udzielanego w projekcie jest:

 1. zwiększenie świadomości na temat wkładu i roli Funduszy EOG w upowszechnianiu mobilności wśród pracowników Wnioskodawcy
 2. zapewnienie legalności i przejrzystości działań realizowanych w projekcie
 3. upowszechnianie wśród społeczności akademickiej informacji o wpływie i rezultatach projektu na działalność Wnioskodawcy
 4. informowanie potencjalnych beneficjentów i potencjalnych instytucji przyjmujących o roli Funduszy EOG w upowszechnianiu mobilności
 5. tworzenie spójnego wizerunku Funduszy EOG w bliższym i dalszym otoczeniu Wnioskodawcy.

Grupy docelowe

Działania informacyjno-komunikacyjne skierowane są do następujących grup docelowych:
- pracownicy Wnioskodawcy,
- pracownicy Instytucji przyjmującej,
- studenci,
- pracownicy oraz uczestnicy sektora edukacji w otoczeniu Wnioskodawcy i Instytucji przyjmującej.

Treść działań informacyjno – komunikacyjnych

 1. Wnioskodawca w toku prowadzonych działań projektowych będzie na bieżąco przekazywał treści informacyjno-komunikacyjne dot. pomocy udzielonej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, a także w celu zapewniania przejrzystości pomocy udzielanej w ramach Funduszy.
 2. Stosowane będą przede wszystkim trzy główne komunikaty (hasło) Funduszy EOG: „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej” („Working Together for a Green, Competitive and Inclusive Europe”).
 3. Hasło będzie używane razem z logotypami lub bez logotypów: na dokumentach projektowych (papier projektowy), w internecie, mediach społecznościowych, notatkach prasowych, publikacjach, raportach, planach działań itd.
 4. Będzie również używane w ustnym przekazywaniu informacji o funduszach, na przykład w prezentacjach, wystąpieniach i podczas rozmów o funduszach.
 5. Ponadto na stronie internetowej projektu, na tylnych okładkach publikacji lub innych materiałach informacyjnych, na końcu notatek prasowych lub gdziekolwiek, gdzie będą podawane do wiadomości informacje o wsparciu

udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG – umieszczony będzie zalecony tekst standardowy:

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

oraz szablonowe oświadczenia dot. projektu o otrzymaniu wsparcia w ramach funduszy EOG następującej treści:

Projekt „Edukacja włączająca bez granic – Polska - Islandia” korzysta z dofinansowania o wartości 8780 Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej kształcącej przyszłych nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń między specjalistami z Polski i Islandii w zakresie edukacji włączającej, a także rozszerzenie współpracy pomiędzy instytucjami w w/w obszarze.

Harmonogram i działania informacyjno-komunikacyjne

Harmonogram działań informacyjno-komunikacyjnych obejmuje następujące etapy:

Etap 1 – planowanie: przygotowanie do realizacji projektu i organizacja wizyty studyjnej:

 • opracowane zostaną wzory dokumentów w uwzględnieniem zalecenia planu komunikacji,
 • utworzona zostanie strona internetowa projektu, na której będą umieszczane zalecane treści oraz informacje bieżące,
 • prowadzona będzie korespondencja oraz spotkania organizacyjne, na których będą przekazywane ustnie informacje m.in. dot. pomocy z Funduszy EOG,

Etap 2 – działanie: realizacja wizyty studyjnej:

 • stosowane będą odpowiednio oznaczone dokumenty,
 • aktualizowana będzie strona internetowa projektu,
 • w ramach wizyty studyjnej i organizowanych spotkań w kraju instytucji przyjmującej będą przekazywane ustnie informacje m.in. dot. pomocy z Funduszy EOG,

Etap 3 –upowszechnianie i ewaluacja

 • stosowane będą odpowiednio oznaczone dokumenty,
 • przygotowane zostaną dokumenty, np.: plany działań, raporty, podsumowania, notatki, sprawozdania oznaczone zgodnie z planem komunikacji,
 • aktualizowana będzie strona internetowa projektu,

Narzędzia komunikacji

 1. W ramach realizacji projektu wybrano następujące kanały i narzędzia, które we właściwy sposób podkreślą wartość dodaną oraz oddziaływanie wsparcia ze środków Funduszy EOG:
  1. strona internetowa, na której będą zamieszczane informacje o projekcie oraz strona główna Wnioskodawcy,
  2. media społecznościowe,
  3. materiały/dokumenty drukowane,
  4. wydarzenia informacyjne – np. spotkania, zebrania, konferencje,
  5. prezentacje.
 2. Jednym z podstawowych narzędzi wizualizacji będą logotypy, które są centralnym elementem identyfikacji wizualnej funduszy EOG i będą stosowane we wszystkich materiałach informacyjnych i komunikacyjnych związanych z funduszami EOG.

Wydarzenia informacyjne

 1. W ramach projektu zaplanowano co najmniej dwa główne wydarzenia informacyjne - np. spotkania, zebrania, konferencje - dotyczące osiągnięć i rezultatów realizacji projektu. Spotkanie odbędą się na skalę wydziałową i/lub ogólnouniwersytecką.
 2. Organizatorzy wydarzeń informacyjnych wyraźnie zaznaczają udział środków pomocowych z Funduszy we wdrażaniu wspieranych projektów.
 3. Szczegółowe informacje w zakresie organizacji wydarzeń określone są we wniosku o dofinansowanie projektu.

Strona internetowa

 1. W ramach realizacji działań informacyjno-komunikacyjnych projektu wykorzystywana będzie internetowa strona tematyczna Wnioskodawcy: https://www.umcs.pl/pl/program-edukacja.htm. Na stronie tej będzie znajdowała zakładka dedykowana dla projektu, w której na bieżąco udostępniane będą informacje o projekcie, m.in.:
  1. postępie wdrażania,
  2. osiągnięciach w jego realizacji,
  3. rezultatach projektu,
  4. informacje o współpracy z podmiotami z Państw-Darczyńców,
  5. zdjęcia,
  6. informacje kontaktowe,
  7. wyraźne odniesienie do Programu oraz Funduszy norweskich i Funduszy EOG.
 2. Informacje o realizacji projektu będą również zamieszczane na dedykowanych istniejących już podstronach Jednostek organizacyjnych Wnioskodawcy.
 3. Informacje o projekcie będą regularnie aktualizowane w języku Państwa Wnioskodawcy.

Sposób ewaluacji

 1. Na zakończenie projektu przeprowadzona zostanie ewaluacja działań informacyjno – komunikacyjnych pod kątem zwiększania ich widoczności oraz świadomości publicznej dotyczącej projektu, Funduszy EOG, ich celów i oddziaływania oraz roli Państw-Darczyńców.
 2. Działania informacyjno-komunikacyjne będą stale oceniane przez osoby zaangażowane w realizację projektu.
 3. Regularnie będzie dokonywana również ocena prawidłowości przyjętego planu komunikacji.
 4. W ramach ewaluacji zostanie przygotowany raport, w którym sformułowane zostaną wnioski i rekomendacje z wywiadów z obserwacji odbioru działań informacyjno-komunikacyjnych przez interesariuszy projektu.
 5. Główne pytania postawione w ramach ewaluacji to:
  1. Czy zaplanowane cele komunikacyjno-informacyjne projektu zostały osiągnięte?
  2. Czy właściwie określono grupy docelowe działań?
  3. Czy harmonogram, działania i narzędzia zostały odpowiednio dobrane?
  4. Czy zastosowane komunikaty były czytelne i zrozumiałe?
 6. Dzięki ewaluacji możliwe będzie ulepszenie w przyszłości.

Informacje kontaktowe

Za realizację działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu odpowiedzialne będą:

Kwestie merytoryczne:
Wydział Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, profesor uczelni
ul. Narutowicza 12, p. 28
20-004 Lublin
Tel. 81 5376313, e-mail: agnieszka.lewicka@poczta.umcs.lublin.pl

Kwestie formalne:
Biuro ds. kształcenia ustawicznego
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, p. 1003
20-031 Lublin
Tel. +48 81 537 54 61, e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@ umcs.pl

 

 

 

 

 Załącznik: