Historia Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej działa pod obecną nazwą od 1 października 2001 r., po przemianowaniu Wydziału Matematyki i Fizyki, który został utworzony 1 lutego 1989 roku w wyniku przekształcenia Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w dwa odrębne wydziały. Jednak w początkowym okresie istnienia UMCS zarówno matematyka jak i fizyka rozwijały się w ramach Wydziału Przyrodniczego.

Profesorowie Wydziału Przyrodniczego odbyli w dniu 25 października 1944 roku pierwsze posiedzenie Rady Wydziału, na którym dokonano wyboru Dziekana Wydziału w osobie prof. dra Konstantego Strawińskiego. Już 28 października 1944 roku nowo wybrany dziekan zwołał posiedzenie Rady Wydziału, na którym wybrano prodziekana; został nim prof. dr Jan Blaton. Poza wyborem prodziekana głównym tematem posiedzenia było ustalenie zasad przyjmowania studentów na Wydział Przyrodniczy i opracowanie programów studiów dla pierwszych studentów wydziału.

3 listopada 1944 roku rozpoczęły się zapisy na I rok studiów Wydziału Przyrodniczego i już na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 30 listopada 1944 r. prodziekan prof. dr Jan Blaton poinformował o przyjęciu: 34 rzeczywistych studentów, 13 warunkowych i 20 wolnych słuchaczy. Dziekan poinformował, że zajęcia rozpoczną się gdy tylko uda się zapewnić odpowiednie warunki do ich prowadzenia, bez oczekiwania na oficjalną inaugurację roku akademickiego.
Na Wydziale Przyrodniczym zajęcia prowadzone były w siedmiu sekcjach:

 • matematyczno-fizycznej
 • biologicznej
 • chemicznej
 • geograficznej
 • filozoficzno-psychologicznej
 • antropologiczno-etnograficznej
 • pedagogicznej

9 lutego 1945 roku odbyło się pierwsze uroczyste ślubowanie studentów, a 27 lipca 1945 roku uroczyste zakończenie pierwszego roku akademickiego. Wydział Przyrodniczy wówczas posiadał już 17 katedr, w tym 9 o charakterze matematyczno-fizyczno-chemicznym. Były to:

 • dwie katedry matematyki
 • katedra statystyki matematycznej
 • katedra fizyki doświadczalnej
 • katedra fizyki teoretycznej
 • katedra chemii nieorganicznej
 • katedra chemii organicznej
 • katedra geofizyki z meteorologią i klimatologią
 • katedra astronomii

Katedry miały określone zadania dydaktyczne oraz realizowały program naukowy. Pierwszy tom czasopisma Annales UMCS zawierał 15 prac, w tym 9 z zakresu matematyki, 2 z fizyki, 2 z fizyki z astronomią i 4 z chemii. Kierownikami i organizatorami wymienionych katedr byli: na sekcji matematyki - prof. M. Biernacki, później prof. J. Rudnicki, prof. J. Słupecki, prof. J. Mikusiński, prof. M. Olekiewicz oraz prof. A. Bielecki. Na sekcji fizyki - prof. J. Blaton, prof. S. Ziemecki, później doc. W. Urbański, prof. W. Żuk, prof. A. Teske i doc. D. Stachórska. Na astronomii - prof. Mergentaler.

Wydział Przyrodniczy przechodził w ciągu lat przeobrażenia. W dniu 3 grudnia 1946 roku został przemianowany na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, co podyktowane było bardziej dominującą i rozwijającą się dziedziną - matematyką. W tej strukturze organizacyjnej funkcjonował do 31 grudnia 1951 roku.

1 stycznia 1952 roku Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa wydziały: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii.
W roku akademickim 1969/1970 wprowadzono ogólną reorganizację wszystkich szkół wyższych. W miejsce dotychczasowych katedr powstały zakłady. Utworzono także instytuty grupujące zakłady o tym samym lub podobnym profilu działalności. Utworzono więc na Wydziale Mat-Fiz-Chem 3 instytuty, a mianowicie: Instytut Matematyki, Instytut Fizyki oraz Instytut Chemii. Pierwszymi dyrektorami instytutów zostali: Instytutu Matematyki - prof. dr hab. Jan Krzyż, Instytutu Fizyki - prof. dr hab. Stanisław Szpikowski, Instytutu Chemii - prof. dr hab. Jarosław Ościk.
1 lutego 1989 roku Wydział Mat-Fiz-Chem podzielił się: Instytut Chemii utworzył samodzielnie Wydział Chemii, pozostałe zaś Instytuty Matematyki i Fizyki utworzyły Wydział Matematyki i Fizyki.

O dynamice początkowego rozwoju Wydziału niech świadczą pewne liczby. W ciągu pierwszych 10 lat studia na Wydziale Mat-Fiz-Chem ukończyło 170 osób, uzyskując stopień magistra, 163 osoby ukończyły w tym czasie tzw. studia I stopnia. Wśród pierwszych na wydziale należy wymienić habilitację Jana Mikusińskiego w 1945/46, w 1948/49 przeprowadzona była habilitacja Adama Bieleckiego, za którą otrzymał nagrodę PTM im. Banacha w 1951 roku. Wśród pierwszych wypromowanych doktorów byli: Leon Jeśmianowicz (1945), Czesław Ryll-Nardzewski (1949), Witold Janowski (1950), Armin Teske (1950), Franciszek Jakubczyk (1951), Wiktor Janowski (1951), Włodzimierz Żuk (1951).

W ciągu 54 lat istnienia Wydziału dyplomy ukończenia studiów otrzymało ponad 3500 osób z matematyki i ponad 1800 osób z fizyki, obronionych zostało ponad 350 prac doktorskich, przeprowadzono 50 przewodów habilitacyjnych (22 z matematyki i 28 z fizyki).
Badania naukowe prowadzone na Wydziale realizowane są w ramach 18 grantów indywidualnych (14 na fizyce i 4 na matematyce), badań statutowych oraz badań własnych.
W minionym 54-leciu Wydział Matematyki i Fizyki wzbogacał się o obiekty dydaktyczne i pracownie naukowe. Obecnie wydział mieści się w trzech budynkach. Jeden z najstarszych budynków na miasteczku akademickim tzw. Stara Fizyka został wybudowany w latach 1952-54, pozostałe dwa budynki są młodsze. Średni budynek powstał w roku 1972, a wieżowiec w 1975.

Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki zatrudnionych jest 45 profesorów i doktorów habilitowanych, w tej liczbie 22 profesorów tytularnych (12 w IF, 7 w IM, 3 w IInf.) 14 profesorów UMCS (7 w IF, 4 w IM, 3 w IInf.), 8 doktorów habilitowanych oraz 107 adiunktów i asystentów.

W ponad sześćdziesięcioletniej historii UMCS dziekanami Wydziału byli:

Wydział Przyrodniczy (a od 3.12.1946 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy):

 • Prof. dr Konstanty Strawiński (1944-1945)
 • Prof. dr Jan Mydlarski (1945-1948)
 • Prof. dr Józef Motyka (1948-1950)
 • Prof. dr Adam Bielecki (1950-1952)

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny (1.01.1952):

 • Prof. dr Włodzimierz Hubicki (1952-1953)
 • Prof. dr Armin Teske (1953-1960)
 • Prof. dr Włodzimierz Żuk (1960-1962)
 • Doc. dr Jan Krzyż (1962-1965)
 • Doc. dr Jarosław Ościk (1965-1969)
 • Doc. dr Kazimierz Sykut (1969-1972)
 • Prof. dr hab. Mieczysław Subotowicz (1972-1975)
 • Prof. dr hab. Eligiusz Złotkiewicz (1975-1980)
 • Prof. dr hab. Stanisław Szpikowski (1980-1981)
 • Prof. dr hab. Janusz Barcicki (1981-1984)
 • Prof. dr Maksymilian Piłat (1984-1987)
 • Prof. dr hab. Eligiusz Złotkiewicz (1987-1990)

Wydział Matematyczno-Fizyczny (1.02.1989, a od 1.10.2001. - Matematyki, Fizyki i Informatyki):

 • Prof. dr Maksymilian Piłat (1990-1993)
 • Prof. dr hab. Wiesław Zięba (1993-1999)
 • Prof. dr hab. Mieczysław Budzyński (1999-2005)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Pomorski (2005-2008)
 • Prof. dr hab. Zdzisław Rychlik (2008-2012)

Od 1.09.2012 roku Dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki jest dr hab. Stefan Zbigniew Korczak, prof. nadzw.