Historia Instytutu Matematyki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej został powołany do życia 23 października 1944 roku w chwili, gdy większa cześć terytorium Polski była pod okupacją niemiecką. W nowej uczelni był Wydział Przyrodniczy i w nim znalazła się sekcja matematyki, której organizatorem był Mieczysław Biernacki, przedwojenny profesor zwyczajny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, syn znanego w Lublinie lekarza i działacza społecznego. Następnie przyjechał z Krakowa do Lublina prof. dr hab. Adam Bielecki. Początki były niezwykle trudne. Brakowało wszystkiego – od pomieszczeń, wyposażenia, książek i papieru poczynając, na pieniądzach na pensje, wyżywienie i zakwaterowanie kończąc. Nie brakowało jedynie entuzjazmu i uporu tak organizatorom, jak i zgłaszającym się pracownikom przedwojennych uniwersytetów oraz studentom. Entuzjazm i praca organiczna dały wkrótce pierwsze dyplomy i stopnie naukowe. Wydział Przyrodniczy okrzepł na tyle, że w roku 1951 została podjęta decyzja o jego podziale na Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Ten ostatni otrzymał własne pomieszczenia w nowych budynkach, znanych obecnie pod nazwami ”stara fizyka” i ”mała chemia”. W 1970 został utworzony Instytut Matematyki w wyniku połączenia Zespołowej Katedry Matematyki oraz Katedry Statystyki Matematycznej. Wcześniej, w 1965 roku powstał Zakład Metod Numerycznych jako część Katedry Analizy Matematycznej, a od 1979 roku jako samodzielny zakład Instytutu Matematyki. W 1989 roku nastąpiły na Wydziale zmiany organizacyjne wymuszone przez rozwój poszczególnych jego sekcji. Powołany został samodzielny Wydział Chemii, zaś Instytuty Matematyki i Fizyki utworzyły Wydział Matematyki i Fizyki, którego pierwszym Dziekanem został matematyk prof. dr hab. Eligiusz Złotkiewicz. W 1997 roku Zakład Metod Numerycznych przyjął nową nazwę - jest obecnie Zakładem Informatyki. Jest to najstarszy na naszej uczelni zakład zajmujący sie informatyką. W rok akademicki 2001/2002 decyzją Senatu UMCS Wydział wszedł z nową nazwą, uwzględniającą szybko rozwijający się kierunek – informatykę.

Należy podkreślić, że nasz matematyk prof. dr hab. Kazimierz Goebel był Rektorem UMCS w latach 1993 - 1999. Był on też w tych samych latach Prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Działalność naukowa i dydaktyczna Instytutu Matematyki prowadzona jest w następujących zakładach:

  • Zakład Analizy Funkcjonalnej
  • Zakład Dydaktyki Matematyki
  • Zakład Funkcji Analitycznych
  • Zakład Geometrii
  • Zakład Informatyki
  • Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa
  • Zakład Równań Różniczkowych
  • Zakład Statystyki Matematycznej
  • Zakład Topologii
  • Zakład Zastosowań Matematyki

Pracuje w nich łącznie 16 profesorów i doktorów habilitowanych (grupa samodzielnych pracowników naukowych), 39 doktorów oraz 19 magistrów. Lubelski ośrodek matematyczny znany jest w świecie ze swoich osiągnięć naukowych uzyskanych w różnych działach matematyki, ale głównie w zakresie analizy zespolonej, równań różniczkowych, analizy funkcjonalnej zarówno liniowej jak i nieliniowej oraz teorii prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.